تیر ۱۶, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورهای، راستاهای، نشئت، ساده۱۰

سوزن در جهت محور انژکتور است. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
انژکتورهای پیچشی ساده۱۰
انژکتورهای پیچشی ساده رایج‌ترین انژکتورهای پیچشی هستند. این انژکتورها میتوانند به دو گروه تقسیم شوند: انژکتورهای زاویهای و انژکتورهای محوری. این تقسیم‌بندی نشئت گرفته از این است که در نوع اول یک زاویه بین راستای تأمین مایع و تخلیه آن وجود دارد و در نوع دوم راستاهای