مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه ارشد با موضوع loop)، سرد(Chiled، داخل،،

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
(۲-۲) نشان داده شده است. انرژی حرارتی طی ۵ حلقه از سمت چپ به محیط سمت راست منتقل میگردد
حلقه هوای داخل، در این حلقه که در سمت چپ قرار دارد هوای داخل توسط یک فن بر روی یک کویل سرد عبور داده میشود . وقتی که حرارت به آب سرد داده میشود هوای محیط سرد میگردد.
حلقه آب سرد(Chiled Water loop) در این حلقه آب سرد توسط فشار پمپ به