منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده

سازمانی چقدر است و چه تاًثیری بر عملکرد شرکت خواهد داشت.
برای جمعآوری دادهها و آزمون فرضیهها ازپرسشنامه استاندارد نفما180 استفاده میشود. پرسشنامه نفمابهترین گزینه جهت ارزیابی شرکتها در این زمینه میباشد. این پرسشنامهرسمأ بوسیله انجمن حسابداران مالزی(MIA)181و انجمن حسابداران مدیریت182(CIMA) در سیزدهم آوریل 2004 در کوالالامپور بوجود آمد. هدف پرسشنامه نفما ارزیابی میزان استفاده از رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت است و نیز جلب توجه شرکتها به استفاده از این تکنیکها و آگاه ساختن آنها به تأثیر استفاده از این تکنیکها و ابزارها جهت تطابق با تغییرات سریع محیط تجاری امروزی میباشد و بررسی این مسأله که میزان استفاده از این تکنیکها چه تأثیری بر ایجاد ارزش در شرکتها دارد. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
این تحقیق براساس تحقیقهای نورماعمر و همکاران183(2004) میباشد که با تحقیقات خود در مقاله ای با عنوان “ارزیابی ایجاد ارزش در شرکتها از طریق پرسشنامه نفما” به بررسی این مسأله پرداختهاند که آیا بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت باعث ایجاد ارزش و ارزش آفرینی در شرکتها میشود یا خیر. و در مقالهای دیگر با عنوان “نفما، ابزاری برای ایجاد ارزش در شرکتها” به بررسی ابعاد مختلف این تکنیکها پرداختهاند و نشان دادهاند کهبکارگیری تکنیکها و ابزارهای حسابداری مدیریت باعث ایجاد ارزش در شرکتها شده است.

مدل کلی و اصلی رگرسیون طراحی شده جهت آزمون فرضیه ها به صورت زیر می باشد:

در رابطه با استفاده از رویکردهای و تکنیک های حسابداری مدیریت و تاثیری که بر عملکرد شرکت ها خواهند گذاشت ، تحقیقات نشان می دهند که بکارگیری این تکنیک ها باعث افزایش نرخ بازده دارایی ها می شوند (نورماعمر، 2008).
جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل های زیر استفاده می شود.

3-4-1- متغیرهای تحقیق
با توجه به فرضیههای تحقیق، متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد تولیدی میباشد و متغیر مستقل در این تحقیق سطح یادگیری سازمانی و رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریتاست. متغیرهای کنترل این تحقیق اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی داراییها) و نسبت بدهی است.

3-5- جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماری
جامعه آماری در حقیقت همه عناصری است که یک تحقیق معین در آن مصداق پیدا میکند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم. حدود هر جامعه تحقیقی بر پایه تعریف آن مشخص میشود و تعریف جامعه از تلفیق ویژگیهای مشترکی که عناصر آن جامعه دارا است و از لحاظ موضوع تحقیق نیز مهم تلقی میشود، بیان میگردد و به عبارت دیگر جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده میشود (دلاور، 1384).جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورق بهادار میباشد.

3-5-2- نمونه آماری
در صدر برنامهریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سؤال مطرح است که اندازه نمونه چقدر باشد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر، سبب اتلاف منابع میشود. در حالیکه نمونههای خیلی کوچک اغلب تحقیقگر را به نتایجی سوق میدهند که فاقد استفاده عملی است. از این رو، تعیین اندازه نمونه به نوع نیاز بستگی دارد (آذر، 1384).
هدف همه نمونهبرداریها در تحقیق علمی تهیه گزارههای دقیق و با معنا درباره یک گروه بر اساس مطالعه زیر مجموعهای از آن گروه است. این گروه ممکن است مجموعهای از افراد یا اشیا باشد. دسترسی به ویژگیهای گروه کلی مورد مطالعه در صورتی امکان پذیر است که حالات گوناگون یا موارد مختلف مورد مطالعه را بارها مورد آزمایش قرار داده باشیم (طاهری، 1379).
نمونه‌ آماری انتخاب شده در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته ‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای ویژگیهای زیر باشند:‌
1. شرکتهایی که دوره مالی آنها 30 اسفند باشد و هیچگونه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
2. شرکتهای تولیدی که فعالیت آنها سرمایهگذاری وتأمین مالی نباشد وصرفا تولیدی باشد.
3. شرکتهای تولیدی که سهام آنها در سال حداقل یکبار در بورس معامله شده باشد و تا پایان دوره جزء شرکتهای باقیمانده تولیدی در بورس باشند.
4. شرکتهای تولیدی که دارای سیستم های اطلاعات مدیریت وبخش های مدیریتی مستقل داشته باشد که اطلاعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده تعداد 160 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.

3-6- روش جمعآوری دادهها
گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن تحقیق‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجهگیری می‌کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آنها می‌یابد. به عبارت دیگر، تحقیق‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر تحقیق‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، تحقیق‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، 1385).
مه
مترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به این شرح است:
الف- مطالعات کتابخانهای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از منابع کتابخانهای، کتابهای مرتبط و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده گردیده است.
ب- تحقیقات میدانی: به منظور جمعآوری اطلاعات از مصاحبه با صاحبنظران و نخبگان در زمینه بودجه در سازمان استفاده شده است. به منظور جمعآوری دادهها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است.
با توجه به اینکه تحقیق از نوع زمینهیابی و مقیاس رتبهای میباشد، و رایجترین ابزار جمعآوری در این زمینه پرسشنامه و محاسبه است.
جدول(3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و جمعآوری شده

توزیع شده
جمعآوری شده
عدم دریافت پاسخ
تعداد پرسشنامه
160
129
31

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از جمعآوری دادهها و طبقهبندی آنها توسط تحقیقگر مرحله بعدی فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل شهرت دارند، آغاز میشود در این مرحله در تحقیق بسیار با اهمیت است زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات گذشته است. در این مرحله تحقیقگر اطلاعات و دادههای مورد نظر خود را با استفاده نرم افزار صفحه گسترده Excel طراحی و تکمیل مینماید و سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نرم افزار Spss و Eviews استفاده مینماید دراین مرحله آنچه قابل ذکر است، اینکه تحقیقگر باید اطلاعات و دادههای خود را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای تحقیق خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در این تحقیق جهت آزمون فرضیهها، اطلاعات جمعآوری شده بنحو زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:
الف – توصیفی: ابتدا مشاهدات توسط روش آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و توافقی، نمودارهای آماری و شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی توصیف شده است.
ب – استنباطی:مشاهدات با استفاده از روشهای آمار استنباطی و با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ جهت تایید اعتبار پرسشنامه، از آزمون ناپارامتری تی یک نمونهای، پس از حذف سؤالات دارای انحراف معیار بالاتر از 5 %، در مرحله بعد جهت تایید یا رد فرضیههای اصلی 1 الی 4 استفاده شده است.
– اصول کلی آزمون T-Test و انحراف استاندارد:
– اساس این آزمون مبتنی بر مدل لیکرت میباشد (1- کاملا کم، 2- کم، 3- متوسط، 4- زیاد، 5- کاملا زیاد)،
– انحراف استاندارد میتواند برای مقایسه تغییرپذیری چندین متغیر و نیز صورت و شکلی از یک توزیع را ارائه دهد.
– آزمونT-Test یک نمونهای برای تعیین معنیداری تفاوت میانگین بدست آمده از هر سؤال انجام میشود. برای مثال میانگین آماری بیشتر از 3 دربرگیرنده علامت موافق، و میانه آماری کمتر از 3 در بر گیرنده علامت مخالف میباشد. این تحقیق چولگی نرمال را برای نرمال بودن اطلاعات نمونه در نظر میگیرد.
3-7-1-آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه (آزمون t، یک نمونهای):
هرگاه نمونه از جامعهای نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شود، توزیع نمونهگیری x بر اساس حجم نمونه به این شرح تعیین میشود.

مقداری از توزیع تصادفی Tو درجه آزادی r = n – 1است.
شرایط استفاده از آزمون Tبه شرح زیر است:
– نمونه کوچک باشد.(n30)،.
– واریانس جامعه مجهول باشد.
– توزیع جامعه اصلی نرمال باشد.
توضیح اینکه اگر تعداد نمونه بیشتر از 30 باشد، توزیع T در نرمافزار SPSS بصورت خودکار به توزیع z تبدیل خواهد شد.

3-7-2- تنظیم پرسشنامه
روش مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی است که به موجب آن، جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. این روش بررسی به این دلیل انتخاب شد که کم هزینهترین و ارزانترین راه جمعآوری اطلاعات نسبت به سایر روشها است. پرسشنامه تنظیم شده، بدون تاکید بر نامدار بودن و سؤالات فاقد هر گونه سوگیری و جهتگیری خاصی بوده و انتظار میرود پاسخها به واقعیت نزدیک باشد. از طرف دیگر جهت سهولت و سرعت در ارائه پاسخ از سوی پاسخدهندگان، تا حد امکان سعی شده است که پرسشنامه فاقد گستردگی و پیچیدگی باشد، تا باعث دلسردی پاسخدهنده نشود.
یک ابزار اندازهگیری، هنگامی دارای روایی است که چیزی قصد سنجیدنش را دارد، بدرستی بسنجد. به عبارت دیگر، ابزار اندازهگیری، آن چیزی را اندازهگیری کند که هدف میباشد. در این رابطه، جهت حفظ روایی پرسشنامه بعد از مطالعه چندین مقاله و پایاننامه و همچنین مصاحبه با متخصصان و کارشناسان به تهیه پرسشنامه گردید و سپس مورد تأیید اساتید و صاحبنظران قرار گرفت. همچنین اعتبار یا پایایی پرسشنامه به این معنی که اگر صفتهای مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف، دوباره اندازهگیری شوند، نتیجه تقریبا یکسان حاصل میشود، به شرح زیر بررسی شده است:
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، در ابتدا و در مرحله آزمایشی تعداد 50 پرسشنامه بین جامعه آماری که نمونه از آن انتخاب شده است، توزیع و جمعآوری شد. پس از تجزیه وتحلیل دادهها، ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که آلفای پرسشنامه0.8597 درصد به دست آمد.
در جدول ارائه شده زیر شماره سؤالات مربوط به هر متغیر مشخص شده است:

جدول (3-2) تعداد سئوالات مربوط به هر متغیر
متغیر مورد بررسی
سئوالات اختصاصی
حسابداری مدیریت
5
اطلاعات حسابداری مدیریت
2
یادگیری سازمانی، ابعاد یادگیری سازمانی و تسهیلکنندههای یادگیری سازمانی

4
نتایج تجارت (معیارهای عملکرد)
2
رویکردهای حسابداری مدیریت
26

3-8- خلاصه فصل
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده یاری نماید.
در تدوین فرضیه بایستی چند ویژگی را در نظر داشته باشیم: الف)، فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند. ب)، فرضیه باید روشن، بدون ابهام و بصورت یک جمله خبری بین متغیرها باشد. ج)، باید دارای استنتاجهای ذهنی روشن برای آزمون روابط بین متغیرها باشد. د)، فرضیه باید آزمونپذیر باشد، یعنی بتوان آنرا با استفاده از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *