دانلود پایان نامه

تعیین گردید. در سال ۲۰۰۹ شعیبی و همکاران شش جدایه ایرانی را تعیین توالی کردند و ترادفهای بدست آمده از ناحیه CP هر یک شامل ۹۶۴ نوکلئوتید بود که با ۴۱ ترادف از GenBank مقایسه شدند و محاسبه تنوع ژنتیکی (?) نشان داد که به رغم تنوع وسیع این ویروس در دنیا میزان تنوع آن در منطقه اروپا بسیار پایین است. محاسبه تنوع جمعیتهای مختلف دنیا

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد ۱۱، ۵/۱۱، ونمکهای،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید