دانلود پایان نامه

سازی WMV، CMV وSqMV بترتیب ۱-۴، ۶-۸ و ۳۰-۴۰ میلیگرم ویروس به ازای هر صدگرم بافت آلوده بود. در مورد WMV نتایج الکتروفورز پروتئین، نشان دهنده وجود یک باند پروتئینی به وزن ۳۴۲۰۰ می‌باشد. رقت‌های مناسب گاماگلوبولین و آنتی بادی متصل به آنزیم در آزمون الایزا برای WMV، ۹۰۰ تعیین شد.
طاهری و همکاران (۱۳۸۲)؛ ویروس موزائیک هندوانه تیپ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع هندوانه، الایزا،، آزمون،، شریفی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید