مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

منبع تحقیق با موضوع استان خراسان

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
یک و دو را در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان، شناسایی کرده سپس تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس را انجام داده‌اند. تعدادی از نمونه‌ها در این تحقیق دارای آلودگی مشترک به هر دو نوع ویروس را نشان دادند و مشخص شد ویروسهای مذکور یکدیگر را حفاظت تقاطعی نمی‌نمایند. در بررسی دامنه میزبانی این ویروسها، تیپ دو نسبت به تیپ یک دارای دامنه