مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

منبع تحقیق با موضوع استان فارس

رویال-۲۹۰ و کمترین آن مربوط به ارقام سینا و ایساتیس بود. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
شریفی و همکاران (۱۳۸۴)؛ شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک هندوانه را در چندین منطقه ایران بر روی ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه و خربزه مورد بررسی قرار داده‌اند. تمام مزارع نمونه‌برداری شده به نسبت‌های مختلف آلوده بودند ولی بیشترین میزان آلودگی از استان فارس گزارش شد.