مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

منبع تحقیق با موضوع تحلیل ساختار

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
ویروسی در گیاهان اطلاعاتی در دست می‌دهد که به کمک آن می‌توان به ثبات ژنتیکی بیشتر ویروسهای آر.ان.دار، علی رغم پتانسیل تنوعی بالایشان پی برد. مقایسه اطلاعات توالی نوکلئوتیدی جدایههای ویروسی از مناطق جغرافیایی متفاوت امکان تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی ویروسهای گیاهی را به دست می‌دهد (آهشیما و همکاران، ۲۰۰۲؛ بیتسون و همکاران، ۲۰۰۲؛