دانلود پایان نامه

لوبیا و ویروس موزائیک سویا، ظهور کرده باشد (دسبیز و لکوک، ۲۰۰۴).
در مورد WMV سه گروه اصلی جدایه روی بخشی از توالییابی مشخص شدهاند (دسبیز و همکاران، ۲۰۰۷)، اما اختلاف در درخت های فیلوژنتیکی میان بخش ۵َ و ۳َ انتهایی ژنوم، بیان میکند که بسیاری از جدایههای WMV واقعاً نوترکیب میباشند (دسبیز و همکاران، ۲۰۰۷ و مورنو و همکاران، ۲۰۰۲).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان دوران کودکی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید