دانلود پایان نامه

نزدیکتر میشود. قطعا چنین صلحی که از طریق همکاری و ارتباط میان ملتها، افزایش آگاهی و شناخت مردم با فرهنگهای مختلف ایجاد میشود، تاثیری دوچندان دارد نسبت به صلحی که از طرق نظامی وحتی قضایی ایجاد میشود.
نتیجه گیری نهایی
صلح و امنیت بینالمللی دارای دو مفهوم منفی و مثبت میباشد، اما در این پژوهش هر دو مفهوم مثبت و منفی را در بر میگیرد. یعنی نه تنها صلح و امنیت در فقدان جنگ و خشونت به وجود میآید، بلکه باید ملتها با یکدیگر دارای روابط دوستانه و همکاریها در سطح اعلای خود باشند. چنین صلح و امنیتی با حقوق بشر دارای ارتباط مستقیم است. در واقع میتوان گفت داشتن صلح و امنیت بدین معنا، از اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشود که سایر حقوق بشری، نظیر حق بر توسعه، آزادی و نظیر اینها، در سایه وجود این حق شکل گرفته و توسعه مییابند. صلح و امنیت تنها در جوامع دموکراتیک، که آزادی بیان و برابری شهروندان وجود دارد به وجود میآید.
سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی را به عهده دارد، طبق اساسنامهاش این وظیفه مهم را بر دوش شورای امنیت گذاشته است. اما شورای امنیت زمانی وارد عمل میشود که علیه صلح و امنیت تهدیدی جدی شده باشد، یا صلح و امنیت نقض شده باشد یا اینکه علیه آن تجاوزی صورت گرفته باشد. اما در این پژوهش ما به دنبال صلح و امنیتی هستیم که به راحتی قابل نقض شدن نباشد. برای نیل به این هدف، بایستی که پایههای صلح و امنیت چنان قوی باشد که با هر تهدیدی نلغزد و این میسر نمیشود مگر از طریق ایجاد ارتباط و همکاری میان ملتها. یکی از مهمترین طریق ایجاد صلح و تفاهم میان ملتها، ایجاد همکاری در قلمروهای تعلیم و تربیت، علم و فرهنگ می‌باشد. همکاری بین‌المللی در قلمرو امور فرهنگی و آموزشی از آن روی مفید می‌نماید که راههای تفهیم و تفاهیم متقابل ملتها را هموار می‌سازد و به پیشرفت و گسترش علوم و در نهایت توسعه آموزش همگانی کمک می‌کند. در این راستا نقش سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) به وضوح قابل درک است.
سازمان یونسکو از طریق توسعه همکاریهای فرهنگی بین ملتها، به برقراری صلح کمک میکند. این سازمان به طور تخصصی همکاریها و روابط بین ملتها را در پنج زمینه آموزش و پرورش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، فرهنگ، و ارتباطات و گسترش روابط خارجی افزایش می،دهد و از این طریق به هدف اولیه خویش که همانا افزایش همکاری میان ملتها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت بینالمللی نزدیکتر میشود. یونسکو در این راه انقلابی را آغاز کرده و قصد دارد تا از طریق افزایش آگاهی و همکاری میان ملل با فرهنگهای مختلف به هدف نهایی خویش دست یابد. یونسکو بهعنوان یک مرجع جهانی علم و فرهنگ، مکان مناسبی برای تبادل آرا و نظریات بینالمللی قلمداد میگردد، و در این عرصه امکان برقراری بیشتر نمایندگان کشورها و نخبگان جهان وجود دارد تا ضمن تبادل نظر به تبیین مواضع و دیدگاههای خود بپردازند. هرچند این امکان در دیگر موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل وجود دارد، اما هیچکدام از آنان جایگاه رفیع علمی و فرهنگیای همانند یونسکو را ندارند و از این جهت این سازمان نسبت به دیگر موسسات تخصصی برتری ویژهای دارد. در یونسکو این امکان وجود دارد تا با تقویت جریان علمی و روشنفکری، از سیاسی شدن آن و اینکه حربهای شود که حکومتهای دیکتاتور از آن برای اعمال نیات شوم خود بر مردم استفاده کنند، جلوگیری شود و در مقابل نقش تخصصی علم، فرهنگ، آموزش، و ارتباطات پررنگتر گردد. شاید بتوان گفت که اقدامات یونسکو در این راه، اگر بیشتر و موثرتر از اقدامات سازمان ملل نیست، قطعا کمتر هم نیست. زیرا در دنیای امروزی، صلحی که بر اساس دوستی و همکاری میان ملتها ایجاد میشود، به راحتی توسط طرفین قابل نقض شدن نیست. با این وجود یونسکو در راستای اجرای برنامههای خویش با مشکلاتی مواجه میگردد که پیشنهاد میگردد کشورها به یونسکو به عنوان کانون و اتاق فکر سازمان ملل متحد بنگرند و آشنایی با سازمان یونسکو و اقدامات آن را در سطوح ملی نهادینه کنند که انجام این امر دست کمیسیونهای ملی یونسکو در هر کشور را میبوسد. این کمیسیونها بایستی به تعداد دفاتر و نمایندگیهای خود در کشوری که در آن مستقر هستند بیفزایند و مردم را با این سازمان بیشتر آشنا کنند، انتشارات و مجلات یونسکو را در سطح کشور در اختیار عموم قرار دهند. قطعا در صورتیکه مردم با این سازمان و اقدامات تاثیر گذار آن بر صلح و امنیت بینالمللی آشنا گردند، به حمایت از آن برخواسته و موانع موجود در سطح ملی برای اجرای این اهداف را از طریق نمایندگانشان برطرف خواهند کرد. به امید آن روز.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوعسازمان ملل متحد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و مآخذ
آقایی، داوود، سازمانهای بینالمللی، انتشارات سرای عدالت، تهران، 1387.
ارشاد، سیاوش، “یونسکو در یک نگاه”، موسسه ارتباطات فرهنگی چشم انداز، شماره 25، مرداد 1385.
احتشامی، هادی، بررسی جهانی شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 1، بهار1388.
اعلامیه هزاره ملل متحد، مرکز مطالعات و اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، ، 1379.

الن ت، وود، دموکراسی‌‌های آسیایی، ترجمه زهرا زهرایی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1384.
امیدی، علی، گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت : از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه، فصلنامه حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387.
امین زاده، الهام، مبانی اساسی منشور سازمان ملل در مورد ایجاد و حفظ صلح، نشریه دیدگاههای حقوقی قضایی، شماره 4، زمستان 1357.
امینی‌نیا، عاطفه، حق بر صلح و عملکرد سازمان ملل متحد، مجمع جهانی صلح اسلامی، (دپارتمان دانشگاهی)، 1389.
اومالی، براندان، آموزش برای همه کلید آینده، مجله پیام یونسکو، شماره 389، سال سی و هفتم، بهمن 1391.
بهادر، مریم، نگاهی به برنامه راهبردی میان مدت یونسکو و مساله ارتباطات و اطلاع رسانی، نشریه رسانه، سال دوازدهم، شماره سوم، 1380.
بزرگمهری، مجید و علی نصیریطوسی، یونسکو و گفتوگوی تمدنها، مجله سیاسی-اقتصادی، 1377.
بیگدلی، حسن، اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل، پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد روابط حقوق کنسولی، دانشگاه حقوق وزارت امور خارجه، شهریور 1376.
برزونی، محمدعلی، اسلام و اصالت جنگ یا اصالت صلح، مجله حقوقی نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 33، سال 1384.

بیتهام، دیوید، راهنمای نوآموز دموکراسی، ترجمه گروه دموکراسی و کرسی حقوق بشر، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1389.


پاسخی بگذارید