مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

منبع مقاله درمورد اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
مالیات………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴ – ۶ – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)…………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۱-۱- تحلیل تطبیقی یافته ها ……………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
– پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹۰
– پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
– پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۳- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

چکیده انگلیسی (Abstract) …………………………………………………………………………………………………………………122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲ -۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی……………………………………………………………۴۲
جدول ۳-۱- جدول نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۴۷
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل های تحقیق……………………………………………………………..۵۹
جدول ۴-۲- ماتریس ضریبهمبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶۲
جدول ۴-۳- نتایج برآورد مدل (۱) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…۶۷
جدول ۴-۴- نتایج برآورد مدل (۱) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۵- نتایج برآورد مدل (۵) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات…..۷۷
جدول۵-۱- خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۸

فصل اول
کلیات طرح

۱-۱- بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت میشود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده است. چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفادههای مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام میدهند. شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران میشود. حال آنکه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تکنیکها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده میکنند که این امر سبب تحمل هزینههایی برای مالکان شرکت خواهد شد. لذا این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین گزارشگری مالی سوءدار و گزارشگری مالیاتی سوءدار میباشد.
اطلاعات باعث تخصیص کارآ و بهینهی منابع در اقتصاد بازار سرمایه میشود. افشاء و سازمانها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشاء بین مدیران و سرمایهگذاران نقش مهمی را در برطرف کردن این مشکلات بازی میکنند. واضح است که قانونگذاران و سرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب اینست که کیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه تاثیر میگذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998؛ ۸۰) بیان میکند که: “من بطور راسخ ایمان دارم که موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به کیفیت سیستمهای حسابداری و افشاء وابسته است. سیستم های افشاء آنهایی هستند که طبق استانداردهای با کیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتکا گزارشگری مالی اطمینان میدهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد کنند.”
علی رغم ارزش منافع مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی، بسیاری شرکتها برخلاف این اهداف عمل میکنند. این تصمیم هزینههای بالقوه ایجاد شده با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را منعکس میکند.
برای سنجش اجتناب مالیاتی از سه معیار ذیل استفاده میشود:
CETR: نرخ موثر مالیات نقدی.
LCETR: نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
PBTD: اختلاف دائمی مالیات
این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می باشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟
در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از عوامل تاثیرگذار بر
اجتناب مالیاتی، به رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی پاسخ داده شود.

۱-۲- اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
شرکتها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهمترین آنها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا میکند، این موضوع منجر به کاهش انگیزهی سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری میگردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینههای ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیتهایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکتها برای برآورده شدن انتظارات سرمایهگذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند.
بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:
– ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینههای نمایندگی
– کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی
– کاهش هزینههای دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

۱-۴- سوالات و فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق:
این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر میباشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

فرضیه های تحقیق:
فرضیه براساس تحقیق انجام شده توسط هوی و همکاران (۲۰۱۳) به شرح ذیل تدوین شده است:
۱٫ اجتناب مالیاتی با فعالیتهای مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
۲٫ اجتناب مالیاتی با بدهیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود، و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون میشود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

۱-۵- مدل های تحقیق
مدلهایی که برای آزمون فرضیههای این تحقیق در نظر گرفته شدهاند، بر گرفته از مدلهای رگرسیون چند متغیره تحقیق هوی و همکاران (۲۰۱۳) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره میشود. در اینجا نیز مدلهای مورد استفاده در تحقیق به اختصار و به صورت زیربیان میشود:
ج
AGGRESSIVEit = β۰ + β۱ CSRit + β۲ POS_CSRit + β۳ ABS_DAit + β۴ IOit + β۵ CASHit + β۶ ROAit + β۷ LEVit+ β۸NOLit + β۹ ΔNOLit+ β۱۰ FIit + β۱۱ PPEit + β۱۲ INTANGit + β۱۳ EQINCit + β۱۴ R&Dit + β۱۵EMPit+ β۱۶ ΔSALEit + β۱۷ SIZEit-1 + β۱۸MBit-1+ εit

که در آن:

AGGRESSIVEit: اجتناب مالیاتی با استفاده سه روش ذیل برآورد می شود:

نام متغیر
نماد
نحوه اندازه گیری
نرخ موثر مالیاتی نقدی
CETR
وجه نقد پرداختی بابت مالیات
سود قبل از کسر مالیات

نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت
LCETR
مجموع وجوه نقد پرداختی بابت مالیات درطی۳سال
مجموع سود قبل از کسر مالیات طی همان دوره

اختلاف دائمی مالیات
PBT
مالیات ابرازی – مالیات طبق برگ تشخیص
مجموع داراییهای اول دوره

نرخ موثر مالیاتی نقدی:
منظور از وجه نقد پرداختی، مبلغی است که بعد از برگ تشخیص قطعی به اداره دارایی پرداخت میگردد؛ حال آنکه هر شرکت برای سود قبل از کسر مالیات خود درصدی را به عنوان مالیات عملکرد (در ایران ۲۵%) ذخیره در نظر میگیرد و به این ترتیب نسبت ذخیره مذکور به سود قبل از کسر مالیات ۴/۱ یا ۲۵% میباشد ولی نسبت مبلغ پرداختی بعد از برگ تشخیص قطعی به سود قبل از کسر مالیات میتواند بیشتر، مساوی و یا کمتر از ۴/۱ باشد.

نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت:
با توجه به فرمول نرخ موثر مالیات نقدی که انحراف مثبت، منفی و یا عدم انحراف از مالیات را برای سال جاری نشان میدهد، میتوان میانگین نرخ موثر مالیاتی نقدی چند سال اخیر شرکت را نیز بدست آورد و مالیات گریزی یا عدم آن را تعیین نمود و قضاوت کاملتری نسبت به وضعیت شرکت داشت.

اختلاف دائمی مالیات:
با توجه به فرمول فوق مشاهده میشود که انحراف مالیاتی نسبت به داراییهای اول دوره سنجیده میشود زیرا هرچه اجتناب مالیاتی بالاتر باشد رقم افزوده شده به داراییهای اول دوره(سرمایه شرکت) بیشتر خواهد بود و بالعکس. در این تحقیق سه پارامتر تعیین کننده فوق درزمینه اجتناب مالیاتی در رگرسیون سنجیده خواهد شد.

CSRit: برای مسئولیت پذیری اجتماعی از سه روش به شرح ذیل استفاده میشود
۱) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت ها نیز باید با تامین سود، مراقب کیفیت زندگی کارمندان باشند. این تحقیق از منابع انسانی صرف شده به صورت درصدی از درآمد برای سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده میکند. این مخارج عبارتند از حقوق،
هزینههای اضافه کاری، پرداخت ساعت کار