منبع پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، تربیت بدنی، اماکن ورزشی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
تربیتبدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن )
ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی، کمیته مل یالمپیک، باشگاههای
ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری ب ا هماهنگی سازمان تربیتبدنی
اختصاص دهند.
اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمود هاند درصور ت تغییر
کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
ج- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط
زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار
دارد، بهمنظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان
تربیتبدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیتبدنی اراضی
با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به
قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امو ر اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری
این قبیل اراضی بههیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد
این بند مستثنی هستند.
د- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلان ه فضاهای
آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجو ز احداث شهرها،
50
شهرکها، مجریان پروژ ههای مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاها ی مذکور متناسب با
زیربنای مسکونی مؤظف نمایند.
ه- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با
هماهنگی سازمان تربیتبدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1– بهصورت رایگان برای سازمان تربیتبدنی و شرکت توسعهونگهداری اماک ن ورزشی
کشور.
-2 به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آئین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربی تبدنی و
سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور تهیه و ب هتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و- حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقلوانتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و
ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیتبدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و
آموزشی محاسبه شود.
ز– تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرف های در توسعه ورز ش قهرمانی
و حرفه ای از طریق اصلاح ساختار تربیتبدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت
لازم در زمین ههای اداری، مالی و منابع انسانی تقویت م یشود، به گونه ای که تا پایان برنامه
اهداف ذیل حاصل گردد:
-1 سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمان ی حداقل به پنجاه
درصد ( 50 %) افزایش یابد.
-2 صددرصد ( 100 %) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخشهای
خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبان ی قانونی و اداری
و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
5-10-2 : قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 15 : به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود بهمنظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی
مورد نیاز، زمی نهای تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمعهای ورزشی را به-
51
صورت اجاره بلند مدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی و مراکز دینی و
مذهبی واگذار نماید.
ماده 16 : بهمنظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی،
دستگاه های اجرایی مکلفند یک( 1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش
هزینه نمایند.
تبصره – اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیی ننام های که بهتصویب هیات وزیران میرسد،
هزینه خواهد شد.
ماده 17 : وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه
محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیتبدنی است، به-
منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و بهطور رایگان به سازمان تربیتبدنی
واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط
فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت
ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.
11- : بررسی وضعیت کار و اشتغال در ایران 2
معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف، در
دهههای اخیر به چالشی بزرگ برای سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این
معضل بهویژه در کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم
توازن بازار کار در جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات
بسیاری را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاری از جمله بیکاری فصلی، بیکاری ساختاری،
بیکاری پنهان و همینطور وجود پدیده کم کاری همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در
بیش از یک شغل در کشورهای در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که
ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهحلهایی مناسب ارائه گردد
.( (بهشتی، 1379
جمعیت ایران در طول سالهای 1355 تا 1385 ، بیش از دو برابر شده است. منتها آنچه در
طول این سالها حائز اهمیت است، شکلگیری جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال است که تا
پایان قرن شمسی حاضر، بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، بهویژه
بر بازار کار کشور اثرگذار
52
خواهد بود. اگر فرض شود که در طول 25 سال آینده 18 میلون نفر از این 36 میلیون نفر وارد
عرصه کاروفعالیت خواهند شد، با پذیرش نرخ مشارکت 50 درصد، جامعه ما با عرضه سالیانه
800 هزار نفری مواجه است و اگر یک نرخ بیکاری 10 درصدی را برای این عرضه قائل
باشیم، نیازمند ایجاد سالیانه هزار فرصت شغلی یا خلق روزانه 2000 فرصت شغلی در طول
.( یک دوره بلند مدت هستیم(طائی، 1384
معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی ایران در دو دهه گذشته
شناخته میشود. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سالهای
1358 تا 1362 بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال های 1355 تا 1365 حدود 4
درصد برآورد شده است. بهطوری که این دوره را انفجار باروری مینامند. متولدین این سالها
13 سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت – در سرشماری سال 1375 عمدتاً در سنین 17
غیرفعال در قالب محصل را تشکیل میدادند. از سال 1376 ، متولدین دوره انفجار باروری دهه
55 تا 65 پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروههای آن وارد بازار کار میشوند.
جدول و نمودار زیر متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای 1355 تا 1385 را نشان
میدهند.
( 1 روند تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه طی سالهای 1335 تا 1385 – (جدول شماره 2
سال جمعیت متوسط رشد جمعیت(درصد)
3/14 18954704 1335
3/13 25788722 1345
2/71 33708744 1355
3/91 49445010 1365
2/46 55837163 1370
1/47 60055488 1375
1/61 70472846 1385
53
( 1 متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای 1335 تا 1385 – (نمودار شماره 2
از آنجایی که جمعیت فعال بخش عمده و اصلی نیروی کار در هر جامعه را تشکیل میدهد،
، اطلاعات جمعیت فعال کشور در سه دهه گذشته میتواند مفید واقع شود. در سال 1365
54/1 درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی) قرار داشتند. این رقم برای سال
71 درصد جمعیت است. جدول زیر / 1375 معادل 56 درصد و برای سال 1385 برابر 41
اطلاعات جمعیت فعال کشور را (با در نظر گرفتن جمعیت 10 ساله و بیشتر بهعنوان جمعیت
فعال) نشان میدهد.
2 توزیع جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر بر حسب شاغل و بیکار) – (جدول شماره 2
این ارقام بیانگر اهمیت اشتغالزایی برای جمعیت فعال و آموزش و تحصیل برای جمعیت غیر
فعال در سال های 75 به بعد و دهه بعدی است. زیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل
جوان به میانه نزدیک شده و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. هرم سنی جمعیت ایران شبیه
هرم سنی جمعیت سایر کشورهای در حال رشد دارای قاعدهای وسیع و ارتفاعی کوتاهتر
سال جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر(هزار نفر) شاغل(درصد) بیکار(درصد)
14/19 85/81 12820 1365
9/08 90/92 16027 1375
12/75 87/25 23466 1385
54
است. این جمعیت سنین پایین بهتدریج به افزایش جمعیت در سن فعالیت میانجامد. در ادامه
2020 بیان شده است. توجه به هرم سنی ایران ،2007 ، هرم سنی جمعیت ایران در سال 2000
در سالهای مذکور این نکته را نشان میدهد که با حرکت گروههای واقع در پایین هرم به
سوی گروههای سنی بالاتر، سالانه تعداد بیشتری از جمعیت آماده به کار، به بازار عرضه می-
شوند. مقایسه بخش جمعیت فعال در هرمهای سنی سالهای مذکور در نمودار 5، افزایش
مداوم جمعیت فعال را بهخوبی نشان میدهد.
( 2: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2000 – (نمودار شماره 2
( 3: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2007 – (نمودار شماره 2
55
( 4: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2020 – (نمودار شماره 2
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 1986
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 2007
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 2020
2007 ، 5:مقایسه بخش جمعیت فعال هرم سنی ایران در سال های 1986 – (نمودار شماره 2
( و 2020
(جمعیت در میلیون نفر)
56
از سوی دیگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بهدنبال آن افزایش تقاضای شغل سبب
افزایش جمعیت جویای کار شده است. بهتأخیر افتادن سن ازدواج، عامل تأثیرگذار مهمی در
بین دختران برای شغلیابی و پرکردن اوقات فراغت و تکمیل فرآیند هویتیابی اجتماعی
20 و – است. بهنظر میرسد در سالهای بسیار نزدیک نرخ فعالیت زنان در گروههای سنی 24
25-29 افزایش قابل توجه یابد، زیرا هویتیابی اجتماعی زنان و تحصیل آنها در مقطع
آموزش عالی نشان از حضور پر رنگتر زنان در عرصههای کار اجتماعی است.
بهدلیل انباشتهشدن تعداد بیکاران از سالهای قبل و محدودیت تولید شغل در کشور، اگر
وضعیت اشتغال در کشور بههمین روال ادامه یابد، احتمال دارد تا یک دهه دیگر هم این مسئله
جزء چالشهای اصلی دولت باشد. چالشی که همه ابعاد زندگی اجتماعی کشور را تحت تأثیر
قرار داده است. مگر اینکه در میان سیاستهای سنتی اشتغالزایی روشهای جدید ایجاد
اشتغال هم مورد حمایت قرار بگیرد.
12- : بررسی سیاستهای اشتغال در برنامههای توسعه 2
1-12-2 : قانون برنامه سوم توسعه
در فصل ششم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سیاستهای اشتغال
پرداخته شده و مسیر کلی سازمانهای مختلف مشخص شده است.
ماده 49 : بهمنظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت
مؤظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه ا ز طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و
امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی بهشرح زیر قرار
دهد:
الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب- کاهش مالیات کارفرمایان ای نگو
نه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان
جدیدالاستخدام.
تبصره– کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر
پیش بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماد ه استفاده خواهند کرد.
57
ماده 50 : به دولت اجازه داده می شود بهمنظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:
الف- معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمای هگذارانی که در این مناطق اقدام به
سرمای هگذاری می نمایند.
ب- قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی-
های خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولی د روستائی، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی
و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج- تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیی ننام ههای اجرائی آنها باید طوری
تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعهیافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد؛ به-
صورتی که در پایان برنامه، جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده 51 : دولت مؤظف است بهمنظور توسعه کمی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *