منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، جامعه آماری، بیمه ایران، استان گیلان

چانگ و همکاران نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
2012
11
سرمایه انسانی پیش برنده نوآوری سازمانی
ماریزپرز و همکاران
2012
12
سرمایه فکری و عملکرد شرکت
سیلویا سومدریا
2013
13
تأثیر سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی های سازمانی بر عملکرد شرکت‌ها در آنتالیا ترکیه
کالکان و همکاران
2014
14
سرمایه فکری بر توسعه محصول جدید
چانگ و همکاران
2014
15
سرمایه فکری و عملکرد بیمه عمر در چین
مین لو و همکاران
2014
جدول 2-4 پیشینه تحقیقات خارجی
استنتاج از مبانی نظری و پیشینه تحقیق با تأیید مدل مفهومی
سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده است؛ اما از آن جایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شده به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. از این رو، امروزه ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب‌وکار تبدیل‌شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. به گونه‌ای که می‌توان شاهد پایداری اقتصادی مبتنی اطلاعات و دانش بود که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه فکری استوار است.
با توجه به تحقیقات و تلاش‌هایی که در دهه‌های گذشته و دهه‌ی جاری صورت پذیرفته است، به نظر می‌رسد مفاهیم سرمایه فکری امروزه دیگر مراحل نخستین آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را سپری نموده و به ضرورتی در مدیریت سازمان‌ها و در سطح گسترده‌تر، راهبری توسعه کشورها تبدیل شده است.
در این تحقیق بر اساس مقاله کالکان و همکاران (2014)، تأثیر سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و استراتژی سازمانی را بر عملکرد مالی پژوهش قرار می‌دهیم. با توجه به مدل مفهومی این تحقیق با سعی بر این داریم که علاوه بر این تأثیر متغیرها مستقل بر روی یکدیگر را هم مورد پژوهش قرار دهیم.
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بر مبنای چارچوب نظری مدل مفهومی کالکان و همکاران (2014) استخراج شده است.

خلاصه فصل:
در این فصل به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است. پژوهش درباره تمامی متغیرهای تحقیق و تعریف همه اجزای آن.

3-1) مقدمه:
تقریباً پیشرفت در هر زمینه از علم، تابع تلاش‌های پژوهشی نظاممند است، از همین رو است که از پژوهش به عنوان زیربنای پیشرفت علمی نام‌برده می‌شود. پژوهش مجموعه فعالیت‌هایی است که پژوهشگر با استفاده از آن‌ها به قوانین و واقعیت‌ها پی می‌برد و روش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که برای رسیدن به هدفی خاص صورت می‌پذیرد. روشهای پژوهش متعددند و هر یک تا اندازهای به کشف قوانین علمی کمک می‌کنند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیقتر از روشهای دیگر واقعیتها را کشف کند. بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است (دلاور، 1391، ص 27).
بر اساس مطالب مذکور، در این فصل، ابتدا به توضیح در رابطه با روش انجام پژوهش، پرداخته میشود و سپس ویژگیهای جامعه آماری و نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آن به روش‌های جمع‌آوری اطلاعات اشاره و ابزار گردآوری دادهها تشریح و پایایی و روایی آن بررسی میشود. در نهایت، قلمرو تحقیق و جامعه آماری بیان میگردد و روش‌های تحلیل اطلاعات تشریح میشوند.
3-2) نوع پژوهش:
به طور کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را به سه طریق می‌توان طبقه‌بندی نمود:
1. هدف پژوهش 2. نحوه گردآوری داده‌ها و میزان کنترل متغیرها 3. محل تحقیق.
پژوهش‌ها از نظر هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند (دلاور، 1391، ص 32): پژوهش‌های بنیادی94 پژوهش‌های کاربردی95
پژوهش‌های توسعه‌ای96

که تحقیق حاضر از این نظر در زمره پژوهش‌های کاربردی تعریف می‌گردد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که هدف آن پژوهش‌ها، بررسی کاربرد عملی دانش‌ها هستند (سرمد،1383، ص 34).
در تحقیقات کاربردی، نظریه‌ها، قانونمندی‌ها و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شود برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می‌برند (خاکی،1378، ص 39).
پژوهش‌ها از نظر چگونگی به دست آوردن داده‌های علمی به دو دسته کلی توصیفی97 و اکتشافی98 تقسیم‌بندی می‌گردند که روش تحقیق توصیفی دارای زیرمجموعه‌هایی است (سرمد و همکاران، 1383، ص 39).
پیمایشی99
همبستگی100
بررسی موردی101
تحقیق در عملیات102
پس رویدادی یا علی– مقایسه‌ای103
تاریخی104
تحلیل محتوا105
که تحقیق حاضر از این نظر در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می‌گیرد. تحقیق (یا غیرآزمایشی)، شامل مجموعه‌ای از روش‌هاست که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای این‌گونه تحقیقات می‌تواند به منظور شناخت بیشتر شرایط یا یاری‌دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد (سرمد و همکاران، 1383، ص 41).
پژوهش‌های پیمایشی پژوهش‌هایی هستند که برای حل مسایل در سازمان‌های آموزشی، صنعتی، دولتی و س
یاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش‌ها محقق درباره وضعیت موجود تحقیق می‌کند تا برای اصلاح یا بهسازی موضوع تحقیق طرح‌هایی بر اساس آن شکل بگیرد. این پژوهش‌های پیمایشی پژوهش‌هایی هستند که برای حل مسایل در سازمان‌های آموزشی، صنعتی، دولتی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش‌ها محقق درباره وضعیت موجود تحقیق می‌کند تا برای اصلاح یا بهسازی موضوع تحقیق طرح‌هایی بر اساس آن شکل بگیرد. این نوع تحقیق می‌تواند برای بررسی چگونگی توزیع و موجودیت یک سری صفت در جامعه آماری به کار رود. تحقیقات پیمایش خود به سه دسته:
1. مقطعی106 2. طولی107 و 3. تکنیک دلفی108 تقسیم‌بندی می‌شود که تحقیق حاضر از نوع مقطعی است و نمونه‌گیری از جامعه آماری درباره ارتباط بین سرمایه فکری،نوع آوری، استراتژی و عملکرد مالی سازمان در یک مقطع از زمان صورت پذیرفته است (سرمد و همکاران،1383، ص 46).
پژوهش‌ها بر اساس محل تحقیق به دو گونه تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی109 تقسیم می‌شوند (خاکی، 1387، ص 54)
این پژوهش شامل هر دو نوع می‌باشد، به این نحو که در مرحله ابتدایی با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، مؤلفه‌های مدل شناسایی‌شده‌اند و سپس آن مؤلفه‌ها در 120 نمایندگی بیمه استان گیلان به صورت میدانی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته‌اند.
3-3) جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند؛ به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران، 1392).
جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران نمایندگی بیمه ایران در استان گیلان که در سه سال گذشته بنا برگزارش دریافتی از سرپرستی بیمه ایران در استان گیلان بالاترین پرتفوی را داشته‌اند که در قالب 175 نمایندگی بیمه ایران مشغول به کار می‌باشند.

3-4) روش نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه:
3-4-1) برآورد حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پرسشنامه بین 30 نفر به عنوان نمونه مقدماتی توزیع گردید. انحراف معیار این نمونه برابر با 0.98 به دست آمد، بر اساس فرمول کوکران، به صورت زیر حجم نمونه در سطح خطای 05/0 با دقت برآورد 0.1 محاسبه شد.

3-4-2) روش نمونه‌گیری
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (قرعه‌کشی) که این روش از ارزش علمی برخوردار است برای تهیه نمونه آماری و توزیع پرسشنامه‌ها استفاده شده است. به این صورت که تمام 175 نمایندگی بیمه از شانس برابر برای نمونه‌گیری برخوردار بوده و 120 نمایندگی به تصادف از طریق قرعه‌کشی انتخاب‌شده تا حجم نمونه در این پژوهش تأمین گردد. شایان ذکراست اعضای حجم نمونه نظر خود را در مورد سنجه‌های ابعاد سرمایه فکری، استراتژی، نوع آوری و شاخص‌های عملکردمالی بیان نموده و با توجه به اشتراک صفات اعضای حجم نمونه با جامعه آماری نتیجه حاصل از سنجه‌های تحقیق قابل تعمیم به جامعه آماری می‌باشد.
3-5) ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات:
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه از سؤال‌ها است که در آن از پاسخ‌دهنده خواسته می‌شود نظر خود را نسبت به آن‌ها ارائه نماید. در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش‌های کارکنان شرکت‌های بیمه از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی‌شده دارای سه بخش است، که بخش اول شامل اطلاعات فردی و دموگرافیک بوده و بخش دوم شامل سؤالات تخصصی در سه حوزه سرمایه فکری،نوع آوری و استراتژی سازمانی است که پرسشنامه استفاده‌شده در سه بخش فوق استاندارد و توسط میساوآلگر (2014)، چن وهمکاران (2014) و لی و ژوه (2010) طراحی شده است و دارای 40 سؤال بسته می‌باشد. در بخش سوم عملکردمالی در صنعت بیمه مورد پرسش قرارگرفته است که سؤالات این بخش بر اساس شاخص‌های ارزیابی استاندارد در صنعت بیمه که معیار رسمی ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های بیمه ایران است طراحی شده است.
جدول 3-2) تفکیک سؤالات پرسشنامه
ردیف
متغیر
شماره سؤالات
منبع
1
نوع آوری سازمانی
13-1
میسا،آلگر 2014
2
سرمایه فکری
29-14
چن وهمکاران،2014
3
استراتژی سازمان
40-30
لی، ژو،2010
4
عملکردمالی
51-41
شاخص‌های صنعت بیمه
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
وقتی مجموعه سؤال‌هایی را از فردی می‌پرسیم (اندازه‌گیری) و امید داریم که آن سؤال‌ها مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد، چگونه می‌توان به طور معقول مطمئن شد آنچه را که قصد داشته‌ایم برای سنجش بیازماییم، تعیین کرده‌ایم و نه چیز دیگری را؟ این امر را می‌توان با به‌کارگیری آزمون‌های خاص روایی مشخص کرد (دانایی‌فر و همکاران، 1387).
پایایی این مسئله را میآزماید که تا چه حد ابزار در سنجش مفهوم، از ثبات و پیوستگی منطقی در پاسخها برخوردار بوده است. به عبارت دیگر، روایی در پی آن است تا نشان دهد که آیا ابزار پژوهش مفهوم را درست اندازهگیری میکند یا خیر و پایایی به ثبات و پیوستگی منطقی در میان پاسخهای سئوالات گنجانده‌شده در سنجهی اندازهگیری کننده، اشاره دارد. در مجموع میتوان گفت روایی و پایایی، دقت علمی پژوهش را تأیید و تصدیق میکند (داناییفر و همکاران، 1387). اکنون این دو معیار را مورد بحث قرار می‌دهیم.
3-6-1) روایی
آزمون روایی ابزار اندازهگیری است که از دو منظر مختلف قابل بررسی است که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته شده است.
3-6-1-1) رو
ایی محتوا
هدف از روایی محتوا تعیین این مسئله است که تا چه اندازه سؤالات یک آزمون معرف محتوایی هستند که برای سنجش آنها تهیه‌شده‌اند. به عبارت دیگر، به این اشاره دارد که نمونه سؤال‌های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سؤال‌های ممکن است که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (داناییفرد و دیگران، 1387: 69).
با توجه به اینکه هیچگونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموماً از قضاوت متخصصان درباره سؤال‌های آزمون (اینکه تا چه میزان هر سؤال معرف محتوا و هدفهای برنامه هستند، یعنی تا چه میزان سؤالات در زمینه مورد پژوهش تعریف‌شده و منطقی به نظر میرسند) استفاده میشود.
بر این اساس در این پژوهش ترکیبی از مدیران، معاونین و کارمندان سرپرستی بیمه ایران در استان گیلان و تنی چند از اساتید دانشگاهی به عنوان صاحبنظر و خبره جهت صحت و سقم سؤالات (تأیید روایی محتوا) بهره گرفته شد.

3-6-1-2) روایی سازه
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *