مهر ۷, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه ارشد درباره امر به معروف

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
نماید و مزد خود را از کارفرما بگیرد تهمت دزدی بر وی میزدند تا این که مزدش را پرداخت نکنند.

? اسپ هر قَدَر تُوندتَر بشی، خُو جُویَ بیشتر کُونه.
اسب هر قدر تندتر برود احتیاج به جوی بیشتری دارد.
?sp har qad?r ton’t?r bi?i xu juye bi?t?r kon?.

در این زبانزد اسب نماد قدرت و تلاش و کوشش معرفی شده است. از آنجا که زبانزدها به دنبال سادگی و ملموس بودن هستند لذا برآنند تا آنچه که انسانها همیشه با آن سروکار دارند آن چیز را مورد خطاب قرار دهند تا اثر پذیری بیشتری داشته باشند.
جُو، بعنوان غذای اسب معرفی گردیده است تا به واسط خوردن آن قدرت و نیرو بگیرد و تلاش و کوشش خود را دوچندان نماید. این زبانزد عامه پسند بوده چرا که در ادبیات عوام سریع در ذهن مخاطب جای میگیرد به واسط همان دلایلی که در آغاز بحث بیان گردید. ما حصل کلام این که انسان هر چقدر بیشتر تلاش و کوشش نماید به همان اندازه موفقیت و زندگی بهتر میتواند کسب نماید.

۴-۶-۴ زبانزدهای اقتصادی با رویکرد ستمهای اجتماعی
? به نام عیسا ، بهِ شکمِ موسا . به اسم عیسی ، به شکم موسی.
b?n?m? eis? be ?ek?m? mus? .

– گروهی زحمت میکشند و گروهی دیگر از ِقبل آن ارتزاق میکنند، در لایه پنهانی این زبانزد به زورگویان و اربابان و مالکانی که به زور و جور در منطقه حکم فرمایی میکردند اشاره دارد.
– هم چنین به نوعی جنبه انتقادی مردم رنجیده را بیان میکند همان طوری که جامعه شناسان مارکسیتی چون لوکاچ و گُلدمن معتقدند که ادبیات باید تقابل فرادست و فرودست را نشان دهد. از این رو، روحیه ستیزهگری و انتقامجویی در نهانگاه این زبانزد نیز به چشم میخورد.
– از این زبانزد نوعی سوء استفاده از شهرت و آوازه دیگران نیز متصّور میگردد، چرا که بعضی از اشخاص برای اینکه بتوانند مشکلات خودشان را حل و فصل نمایند از این دست آویز نیز استفاده میکنند.
– با نام دیگری پلههای ترقی را طینمودند یک نوع خیانت در امانت نیز در خود نهفته دارد.

? پول ، ایمام حُوسینَ سَرَا واوه. پول ، سر امام حسین (ع) را بریده است. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
pul im?m hoseyn? s?ra v?ve.

– همان طوری که قبلاً نیز اشاره گردید گاهی پشت هر زبانزدی قصه واره، داستان، و تاریخی نهفته است این زبانزد نیز اشاره به واقعه تاریخی دارد که از تقدس والایی برخوردار است، نه تنها تمام مسلمانان جهان، بویژه شیعه، بلکه تمام آزادیخواهان دنیا را متأثر کرده است بازگویی این حقیقت تاریخی در این وجیزه نمیگنجد، و کس را گویای بیان حادثه تلخ کربلا نیست، هرچند که بنویسند و بسرایند و به سینهها بکوبند و پیراهن ها چاک کنند باز نمیتوان قطرهای از دریای پرتلاطم این واقعه را بیان نمود، شکلگیری قیام امام حسین(ع) را میتوان در سه عامل جست وجوکرد.
۱- عامل اول دعوت مردم کوفه از امام حسین(ع).
۲- عامل دوم بیعت خواستن از امام حسین(ع).
۳- عامل سوم، امر به معروف و نهی از منکر است که از همه عوامل دیگر برتر است، زیرا اگر بیعت با امام نمیکردند باز امام آرام نمینشست چرا که همه جا را فساد فرا گرفته بود، حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شده بود، و بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایست قرار گرفته بود.
شکل گیری قیام امام حسین(ع) از مدینه شروع شد “نامههای مردم کوفه در مکه به دست امام حسین رسید، یعنی وقتی که امام تصمیم خود را بر امتناع از بیعت گرفته بود و همین تصمیم خطری بزرگ برای او به وجود آورده بود… بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در این نهضت نبود بلکه عامل فرعی بود، و حداکثر تأثیری که برای دعوت مردم کوفه میتوان قائل شد. این است که این دعوت از نظر مردم و قضاوت تاریخ در آینده فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به وجود آورد”(مطهری،۱۳۷۶: ج۲ ،۳۰)
سپس هجده هزار نامه برای امام حسین(ع) میفرستند و امام را به کوفه دعوت میکنند و کوفیان به امام میگویند اگر به کوفه بیائید ما شما را یاری میکنیم.
” اینجا امام حسین بر سر دوراهی تاریخ است، اگر به تقاضای اینها پاسخ نگوید قطعاً در مقابل تاریخ محکوم است و تاریخ آینده قضاوت خواهد کرد، که زمینه فوق العاده مساعد بود ولی امام حسین(ع) از این فرصت نتوانست استفاده کند یا نخواست یا ترسید.”(همان ، ج۱ ، ۱۸۸)
در این زمان بود که یزیدبن معاویه به امام پیغام داد یا با من بیعت کن یا این که باید با من جنگ بکنی، امام به تنهایی در مقابل درخواست های نامشروع یزیدبن معاویه ایستاد و حاضر نشد که عقیده خودش را بفروشد ” چرا که بعدها تاریخ نخواهد گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد. همینهایی که بیعت را به جبر میگیرند، تاریخ را هم به زور پول میسازند، همان طور که ساختند معاویه راویهای بی بندو بار، بی عقیده و بیایمان را با زور پول میفریبد و آنها احادیث پیغمبر را تغییر میدادند”(همان ، ج۲ ،۴۱)

– ماحصل این زبانزد بیان کننده این نکته است چنانچه مال و ثروت ، پول، در مسیر اصلی خود به کار گرفته نشود گاهی اوقات عوارض جبران ناپذیری را به بار میآورد که حتی ائمه و معصومین نیز از آن مصون نماندند.

۴-۶-۵ زبانزدهای اقتصادی با رویکرد حساب وکتاب (برنامه ریزی)
? اسبَ نیهه، پالونَ بیهِه. اسب را نخریده ، پالان آن را خریده است.
asp? nih? p?lon? bih?.

– موضوع اصلی این زبانزد این است که آدمی باید در هر کاری سنجیده عمل نماید، چنانچه بدون تأمل و تدبّر به کاری همّت گمارد، فرجام آن جز خسران چیز دیگری نیست. این زبانزد ان
سان را از بی برنامگی و بدون حساب و کتاب بودن برحذر میدارد.

۴-۶-۶ زبانزدهای اقتصادی با رویکرد محصولات بومی
? آشَ تَا دراستَان، پَلا تا خُوراستان.
با خوردن آش میتوانی تا درگاه راه بروی، ولی با خوردن برنج میتوانی تا خراسان نیز بروی.
?? t? d?r?st?n pl? xur?st?n.

جوهره هر انسانی کار و تلاش است چرا که این عنصر در روستاها بسیار پررنگ تر است و زندگی هر انسانی با کارش ظهور پیدا میکند.”در جامعه روستایی گروه کار و گروه خانگی درهم ادغام شده، اجتماع متشّکل و بهم پیوستهای را به وجود میآورند که اعضای آن به منظور تأمین معاش خانواده فعالیت اقتصادی مشترکی دارند و همگی در ادامه حیات خانواده سهیماند”(نیک خلق، ۱۳۵۸: ۸۷)
مهمترین شاخص اقتصادی در گیلان از جمله در منطقه لشت نشاء برنج است. چرا که اساس حیات و معیشت کشاورزان این منطقه وابسته به برنج است. کشاورز با فروش مازاد محصولات زراعی خود از نظر اقتصادی هم به عنوان یک منبع درآمد برای وی محسوب میشود.
برنجکاری درصد زیادی از زمینهای زیرکشت کشاورزان این منطقه را به خود اختصاص داده است، به طوری که در قدیم روستائیان این منطقه علاوه بر این که ناهار، شام، از برنج استفاده میکردند حتی موقع صرف صبحانه از برنج، سَردَه پلا با چای شیرین، استفاده میکردند، و نان و چای که امروز متداول است به عنوان صبحانه نمیپذیرفتند و اعتقاد داشتند اگر آش بخوری تا آستان َدر، هم نمیتوانی بروی، ولی با خوردن برنج میتوانی تا خراسان هم بروی. در همین راستا نیز آذریها ضربالمثلی دارند.
آش، گاپیاجا، یولداش. آش تا دمِ درِ با توست.
– این زبانزد خود بیان کننده اهمیت برنج و برنجکاری است.

? بِیجَارَ، ورزا کَارَه ، نالَه نُوغاندار کُونَه
شالیزار را گاو نر شخم میزند، آه و ناله را پرورش دهنده نوغان میکند .
bij?r? varz? kar? n?l? nuqond?r kon?.

مفاهیم زبانزد اخیر را توضیح میدهیم. واژه نوغان: پیله ابریشم ،نوغان دار: صفت فاعلی مرکب مرخم، کسی که از کرم ابریشم مواظبت میکند. ابتدا تخم ابریشم را به وسیله گرمای مناسب از جعبه آن بیرون میآورند، سپس با غذای مناسب کرم، که همان برگ توت است کرم ابریشم را پرورش میدهند. به مدت چهل روز تبدیل به پیله ابریشم میشود. کسی که این زحمات طاقت فرسا را متحمل میشود نوغان دار است.
صنعت نوغان یا ابریشم در ایران سابقهای بسیار طولانی دارد و تولید این محصول و صدور آن به اروپا از طریق گیلان بود، به دلیل این که گیلان از نظر آب و هوایی بسیار مساعد برای پرورش کرم ابریشم بوده و عده زیادی از مردم این ناحیه از این راه امرار معاش میکردند، و درآمد خوبی برای مردم در پی داشت. امروزه به دلیل عدم حمایت جّدی رونق گذشته را ندارد، ولی تاکنون به حیات خود ادامه داده است.
مردم منطقه لشت نشاء از دیرباز تاکنون به پرورش کرم ابریشم میپرداختند. حاصل دست رنج کشاورزان نصیب ارباب میگردید. از آنجائی که کلیه مزارع و باغهای توت جزو مستعمرات ارباب بود، بنابراین همه عایدات آن نصیب ارباب میگردید. برای نوغاندار جز پیراهن پاره شده چیزی نصیبش نمیشد. پیراهنی که نوغاندار با به دوش کشیدن شاخههای برگ توت پاره پاره میگردید. برداشتی که از این زبانزد میتوان کرد این است که، تلاش را کشاورز میکند، دست رنج آن را ارباب به یغما میبرد. حیوان زمین را شخم میزند و توانایی بیان آه و ناله را ندارد به جای آن شخصیتی به نام نوغاندار ، آه و ناله از خود بیرون میآورد.
– کار کردن خر و خوردن یابو.
– این زبانزد از نظر زیباییشناسی به دلیل آهنگین و مسجع بودن کلام تأثیر بیشتر در انتقال پیام ایفاء میکند. از آن جایی که محیط بر اندیشه آدمی تأثیر غیرقابل انکاری میگذارد، بنابراین تعامل بین اندیشه و زبان همیشه وجود داشته است و این فرهیختگی اندیشگانی روی زبان آدمی، تأثیرگذار است. لذا عناصری که رنگ بومی و محلی دارند برای القای اندیشهها استفاده شده است.

? بُو خوردَه، پنجا ، پنجا ، قرضَ باَردَه ریش ورجا. خورد پنجاه پنجاه ،بدهکاری آمد تا کنار ریشش.
buxord? panj? panj? qarz b?rd? ri?? varj?.

این زبانزد نوعی ریتم موسیقایی دارد بیان صفات آدمهایی است بدون این که برنامهای در زندگی خود داشته باشند و یا از دخل و خرج زندگی با خبر باشند به زندگیروزمرّگی خود ادامه میدهند. کسانیکه چنین عقیدهای دارند چیزی جز خسران نصیب شان نمیگردد.
– چون دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
– “خیرُ الامور اوُسطها۳۶”

۴-۶-۷ نتیجهگیری
در میان زبانزدها چیزی که مشخصه اساسی سرزمینهاست، اقتصاد است. به زبان دیگر محصولات بومی و کار و تلاش، بازتاب دهنده نوع زندگی انسانهاست. آنها دغدغهها و دشواریهای خود را در همه سطوح زبان از جمله زبانزدها جاری میکنند.
معمولاً مایه داران و زمین داران بر دیگران حکومت میکنند و تقابل دو طبقه را به رخ هم میکشند: دو طبقه زمیندار و کشاورز، که در گیلان سنّت دیرینه دارد، و نیز دو طبقه کارفرما و کارگر از دستاوردهای جهان معاصر است. از آنجا که در کارخانه ارزش افزوده بیشتری برای سرمایه دار فراهم میشود، تفاوت طبقاتی بیشتر میشود و کار وتلاش مردم، و بیرحمی ستمگران بیاندازه میگردد. بنابراین در جهان کنونی فقر و سرمایه بیش از پیش خودنمایی میکند.

<b
r />

فصل پنجم: نتیجهگیری کلی
این نتیجهگیری در بر گیرنده همه عناوین و بخشبندیهای تقسیم شده میباشد. هریک از بخشبندیهای فصل چهارم این پایان‏نامه نتیجه‏گیریهای خاص خود را دارد. در جمع بندی نهایی میتوان گفت بسامد هرگونه از زبانزدها معیار توجه و علایق اجتماعی مردم است. بیشترین زبانزدها شامل موارد اخلاقی، شخصیتی و فرهنگی است، وکمترین آن‏ها باورهای خرافی و مانند آن است که نشان میدهد مردمان منطقه لشت نشاء واقع‏گرایانه به پیرامون خود مینگرند. به زبان دیگر آنان با مسائل خرافی چه بسا برای خود سرگرمیهایی فراهم میکنند، اما درباره نحوه زندگی اخلاق و شخصیت توجه بیشتری دارند. زیرا آن‏ها دارای معیارهای منطقیاند.