تیر ۲۳, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
خدمت
۱۰-۱
۱۷۷
۶/۶۴
۶/۶۴

۲۰-۱۱
۶۳
۲۳
۶/۸۷

۳۰-۲۱
۳۴
۴/۱۲
۱۰۰
مجموع
۲۷۴
۱۰۰
۱۰۰

داده های مندرج درجدول۴-۲- نشان می دهد که سنوات خدمت آموزگاران شرکت کننده دراین پژوهش که تعدادکل آنها۲۷۴ نفر می باشد به ترتیب ۱۰-۱ سال خدمت تعداد۱۷۷ نفرکه معادل ۶/۶۴درصد و۲۰- ۱۱سال خدمت تعداد۶۳نفر که معادل ۲۳درصد و۳۰-۲۱سال سابقه خدمت تعداد۳۴ نفرکه معادل ۴/۱۲درصد می باشند.
۴-۳- یافته های استنباطی: دراین قسمت یافته های مربوط به سوالات پژوهش ارائه می شود. برای این منظورپس ازذکرسوالات پژوهش وارائه اطلاعات توصیفی ، به دنبال آن چگونگی وروش پاسخ به آن تشریح شد.
۴-۳-۱- سوال اول پژوهشی: میزان اعتماد به مدیریت دربین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ، داده های به دست آمده ازپرسشنامه اعتماد به مدیریت درجدول ذیل درج داده شده است.
جدول شماره۴-۳– میانگین وانحراف استانداردوواریانس متغیراعتمادبه مدیریت ومولفه های آن
اعتماد به مدیریت
تعداد N
اعتمادشناختی
اعتمادعاطفی
میانگین
۴۱۹۶/۴
۲۵۵
۴۵۷۴/۴
۳۵۹۳/۴
انحراف استاندارد
۶۸۷۶۴/۰
۲۵۸
۶۶۶۱۱/۰
۶۹۰۲۲/۰
واریانس
۴۷۳/۰
۲۷۰
۴۴۴/۰
۴۷۶/۰
طبق جدول ۴-۳-میانگین اعتماد به مدیریت برابر۴۱۹۶/۴ با انحراف استاندارد ۶۸۷۶۴/۰ می باشد. و اعتماد به مدیریت ازمیانگین حدوسط به میزان ۴۱۹۶/۱ و زیرمولفه ها به ترتیب، اعتمادشناختی ۴۵/۱ و اعتماد عاطفی ۳۵/۱ بیشتراست. برای این که نشان دهیم این تفاوت معنی داراست یا ناشی از خطا یا شانس می باشد از آزمون t تک گروهی مستقل استفاده شده است.
جدول ۴-۴-آماره های آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت ومولفه های آن.

متغیر

Test value=3

آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداریsig
تفاوت میانگین mean difference
lower
upper
اعتماد به مدیریت ۱
۹۶۷/۳۲
۲۵۴
۰۱/۰
۴۱۹۶۱/۱
۳۳۴۸/۱
۵۰۴۴/۱
اعتماد شناختی
۱۴۳/۳۵
۲۵۷
۰۱/۰
۴۵۷۳۶/۱
۳۷۵۷/۱
۵۳۹۰/۱
اعتماد عاطفی
۳۵۹/۳۲
۲۶۹
۰۱/۰
۳۵۹۲۶/۱
۲۷۶۶/۱
۴۴۲۰/۱

آماره های به دست آمده از آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت وزیرمولفه های آن نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های اعتماد به مدیریت و زیرمولفه ها با میانگین حدوسط (میانگین فرض ) تفاوت معنی داری دارد ودر سطح ۰۱/۰ معنی دار است. چنانچه اعتماد به مدیریت با آماره۹۶۷ وبادرجه آزادی ۲۵۴ درسطح ۰۱/۰ معنی دار است وهمچنین زیرمولفه های اعتماد به مدیریت به ترتیب اعتماد شناختی t=35/143 و درجه آزادی ۲۵۷ در سطح۰۱/۰ و اعتماد عاطفی t=32/359 وبا درجه آزادی ۲۶۹ درسطح ۰۱/۰ معنی دار است . لذا نتیجه گیری می شود که این تفاوت ناشی از خطا و شانس نمی باشد وتفاوت به دست آمده تفاوت معنی داری است .
۴-۳-۲٫ سوال دوم :میزان رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است ؟
برای پاسخ به این سوال داده های بدست آمده از پرسشنامه رضایت شغلی در جدول۷-۴ درج شده است.