منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل

خدمت
10-1
177
6/64
6/64

20-11
63
23
6/87

30-21
34
4/12
100
مجموع
274
100
100

داده های مندرج درجدول4-2- نشان می دهد که سنوات خدمت آموزگاران شرکت کننده دراین پژوهش که تعدادکل آنها274 نفر می باشد به ترتیب 10-1 سال خدمت تعداد177 نفرکه معادل 6/64درصد و20- 11سال خدمت تعداد63نفر که معادل 23درصد و30-21سال سابقه خدمت تعداد34 نفرکه معادل 4/12درصد می باشند.
4-3- یافته های استنباطی: دراین قسمت یافته های مربوط به سوالات پژوهش ارائه می شود. برای این منظورپس ازذکرسوالات پژوهش وارائه اطلاعات توصیفی ، به دنبال آن چگونگی وروش پاسخ به آن تشریح شد.
4-3-1- سوال اول پژوهشی: میزان اعتماد به مدیریت دربین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ، داده های به دست آمده ازپرسشنامه اعتماد به مدیریت درجدول ذیل درج داده شده است.
جدول شماره4-3– میانگین وانحراف استانداردوواریانس متغیراعتمادبه مدیریت ومولفه های آن
اعتماد به مدیریت
تعداد N
اعتمادشناختی
اعتمادعاطفی
میانگین
4196/4
255
4574/4
3593/4
انحراف استاندارد
68764/0
258
66611/0
69022/0
واریانس
473/0
270
444/0
476/0
طبق جدول 4-3-میانگین اعتماد به مدیریت برابر4196/4 با انحراف استاندارد 68764/0 می باشد. و اعتماد به مدیریت ازمیانگین حدوسط به میزان 4196/1 و زیرمولفه ها به ترتیب، اعتمادشناختی 45/1 و اعتماد عاطفی 35/1 بیشتراست. برای این که نشان دهیم این تفاوت معنی داراست یا ناشی از خطا یا شانس می باشد از آزمون t تک گروهی مستقل استفاده شده است.
جدول 4-4-آماره های آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت ومولفه های آن.

متغیر

Test value=3

آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداریsig
تفاوت میانگین mean difference
lower
upper
اعتماد به مدیریت 1
967/32
254
01/0
41961/1
3348/1
5044/1
اعتماد شناختی
143/35
257
01/0
45736/1
3757/1
5390/1
اعتماد عاطفی
359/32
269
01/0
35926/1
2766/1
4420/1

آماره های به دست آمده از آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت وزیرمولفه های آن نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های اعتماد به مدیریت و زیرمولفه ها با میانگین حدوسط (میانگین فرض ) تفاوت معنی داری دارد ودر سطح 01/0 معنی دار است. چنانچه اعتماد به مدیریت با آماره967 وبادرجه آزادی 254 درسطح 01/0 معنی دار است وهمچنین زیرمولفه های اعتماد به مدیریت به ترتیب اعتماد شناختی t=35/143 و درجه آزادی 257 در سطح01/0 و اعتماد عاطفی t=32/359 وبا درجه آزادی 269 درسطح 01/0 معنی دار است . لذا نتیجه گیری می شود که این تفاوت ناشی از خطا و شانس نمی باشد وتفاوت به دست آمده تفاوت معنی داری است .
4-3-2. سوال دوم :میزان رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است ؟
برای پاسخ به این سوال داده های بدست آمده از پرسشنامه رضایت شغلی در جدول7-4 درج شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *