منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، گروه کنترل، مبانی نظری، کیفیت زندگی

ر می گیرند، ماهیت این اختلال عملکرد در تعیین نوع تمرین برای بازگرداندن ثبات یا نقش حمایتی مهم است. یکی از این تمرینات، تمرینات اختصاصی ثبات دهنده گردن است، تمرین های ثبات دهنده با تقویت ایزومتریک عضلات مالتی فیدوس، روتاتورها وفلکسورهای عمقی سبب استحکام ستون فقرات گردنی می شوند و سبب تقویت عضلات موضعی اطراف گردن می شوند، این تمرین ها مشابه تمرینات ثبات دهنده کمر برای بهبود مکانیسم های ذاتی ستون فقرات طراحی شده اند، از نقطه نظر زمان و تجهیزات تمرین های ساده ای هستند ولی از لحاظ فیزیولوژیک پیچیده می باشند. (اکبری و همکاران1388).
در مطالعه اکبری و همکاران که به مقایسه اثربخشی تمرینات ثبات دهنده و دینامیک در بهبود ناتوانی و درد مزمن گردن پرداخته بود، اثربخشی بیشتر تمرینات ثبات دهنده در مقایسه با تمرینات دینامیک را در بهبود درد و ناتوانی افراد گردن دردی مطرح کرد(اکبری و همکاران 1388).
بنابراین از آنجایی که هرگونه برنامه ریزی به منظور پیشگیری، درمان یا توانبخشی گردن درد در افراد مستلزم آگاهی از علل آن به همراه معرفی تمریناتی برای بهبود گردن درد می باشد، محقق در صدد پاسخ دادن به این سوال است که تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی مزمن دانشگاه باهنر چگونه بود؟

1-3 اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
گردن درد، دومین ناتوانی شایع عضلانی- اسکلتی بعد ازکمر درد است که در سال های اخیر به دلیل پیشرفت تکنولوژی و کار با رایانه میزان آن رو به افزایش است. (سعادت 2012)، که علاوه بر ناراحتی های جسمی و ذهنی، باعث غیبت از کار می شود (تیمیلا12 2000). لذا این درد تاثیر ویژه ای بر فعالیت های زندگی، اشتغال و تفریح دارد و باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های قابل توجه بهداشتی و درمانی را دربردارد. (فیلیپ راو13 2008). گردن درد منجر به بروز اختلال در خواب و فعالیت های داخل و خارج از منزل می شود. در افراد گردن دردی انجام بسیاری از فعالیت ها از جمله رانندگی و کار با کامپیوتر مشکل داشته و اغلب مشارکت های اجتماعی و ورزشی در این افراد کاهش می یابد و اختلال در این فعالیت ها در نتیجه گردن درد، روابط شخصی، خانوادگی، سیستم سلامت و اقتصاد را به میزان قابل ملاحظه ای متاثر می سازد. (احسانی 1390) بطوریکه بخش بزرگی از مراقبت های سلامتی به مراقبت از مشکلات گردن اختصاص داده شده و سالانه میلیون ها دلار صرف درمان می شود و خسارت جبران ناپذیری را به بار می آورد. (برانفورت14 2001)
در مطالعه ماکلا15 و همکاران بر روی 8000 نفر از جمعیت عمومی5/13% زنان و 5 /9% مردان درد گردن را ذکر کردند. (افتخار سادات 2013) که احتمالاً زنان بار اسکلتی عضلانی بیشتری در مقایسه با مردان برای انجام فعالیت های خود بکار می گیرند و علائم بالینی خود را بیشتر از مردان گزارش می- کنند، به همین دلیل بررسی و درمان ضایعات گردنی در خانم ها ضروری تر به نظر می رسد . (احسانی 1390)
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت انجام یک تحقیق برای مشخص نمودن تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت افراد گردن درد وجود دارد.

1- 4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دانشجویان دخترمبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنرکرمان بود.

1-4-2 اهداف اختصاصی:
1. تعیین اثر تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل در دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی.
2. تعیین اثر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت در دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی .
3. تعیین اثر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد در دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی.
4. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر.
5. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر حس وضعیت در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر .
6. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر.

1- 5 فرضیه های تحقیق:
1. تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
2. تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
3. تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
4. بین میزان تعادل دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
5. بین میزان حس وضعیت دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .
6. بین میزان درد دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .

1-6 پیش فرض های تحقیق:
1- شرکت کنندگان انگیزه کافی برای جواب دادن به پرسشنامه را داشته اند.
2-آزمودنی ها، حداکثر تلاش خود را در انجام آزمون ها و اجرای برنامه بکار برده اند.
3-آزمودنی ها از هیچ دارویی برای تسکین درد استفاده نکرده اند.
4-اندازه گیری از آزمودنی ها به طور یکسان و هماهنگ انجام شده است.

1-7 قلمرو تحق
یق (محدوده تحقیق):
1- افراد شرکت کننده در تحقیق از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه باهنر بودند.
2- دامنه سنی دانشجویان بین28- 18 سال در نظر گرفته شد.
3-وجود هر کدام از موارد عنوان شده در زیر، با تشخیص پزشک، باعث حذف نمونه از شرکت در مراحل اجرای آزمون گردید.
• سابقه سربه جلو، آسیب دیدگی ناحیه ستون فقرات، سر و کمربند شانه ای (اسکیپاتی16 2003).
• سابقه جراحی در ناحیه سر، گردن، کل ستون فقرات و کمربند شانه ای (کورتالس172003).
• وجود ناهنجاری های بدنی (معروفی 1390).
•سابقه تصادف و ضربه به گردن (اکبری1388، تینگ 2007).
• نیاز های دارویی طولانی مدت (کورتالس2003).
• سابقه بیماری های قلبی و تنفسی در 5 سال گذشته.
• وجود اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی (آرامی1390).
•درگیری سیستم عصبی، دیابت، آرتریت روماتویید و آسیب سیستم دهلیزی(تینگ182007، لی19 2007).
• وجود فتق دیسک، پاراستزی،گزگز، بی حسی و درد انتشاری(اکبری1388، پینسالت202008).

1-8 محدودیت های تحقیق
– کنترل شرایط روحی روانی و میزان دقت شرکت کنندگان هنگام پاسخ به پرسشنامه.
– آزمون گیری از تمام شرکت کننده ها در یک روز.
– عدم کنترل عواملی نظیر ترس از درد، میزان انگیزش و سایر عوامل روانی.
_ عدم کنترل تفاوت های فردی بین شرکت کننده ها.
-عدم درک یکسان مفهوم درد.

1-9 تعریف واژه های تحقیق
1-9-1 تعریف نظری واژه های تحقیق

-تعادل: تعادل به عنوان توانایی حفظ یا برگشت مرکز ثقل بدن در محدوده سطح اتکا و یا کنترل و حفظ وضعیت بدن در فضا به منظور دستیابی به پایداری و جهت گیری تعریف می شود(صادقی 1392).

-حس وضعیت: توانایی احساس و درک موقعیت فضایی مفصل و حرکت، بدون استفاده از چشم است. (کوروش فرد 1390).

-گردن درد غیر اختصاصی : به گردن دردی گفته می شود که علت خاصی برای آن نمی توان پیدا کرد این گردن درد بدون علت پاتولوژی مشخص مثل فتق دیسک، فشار روی ریشه عصب و تغییرات تخریبی استخوان تعریف می شود. (سعادت و همکاران 2012)

1-9- 2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
-تعادل: کسب میزان امتیاز از حفظ وضعیت بدن بر روی تعادل سنج دیجیتالی بایودکس در دو سطح پایدار(12) و سطح ناپایدار(6).
-حس وضعیت: میزان خطای بازسازی سر و گردن در حرکت اکستنشن،چرخش به راست و چرخش به چپ بوسیله کلاه با نشانگر لیزری.
-گردن درد غیراختصاصی: گردن دردی است که افراد در یک سال گذشته حداقل سه ماه گردن درد داشته باشند و معیارهای خروج از تحقیق شامل فتق دیسک، سابقه ضربه، تصادف، جراحی، بیماری های عصبی و دیابت و…را نداشته باشند و توسط پزشک تایید شده باشند.

2-1 مقدمه
ویژگی خاص تربیت بدنی و ورزش که همانا مختص نبودن ورزش به یک گروه خاص از افراد جامعه می باشد، جایگاه والایی را برای آن فراهم نموده است. در زندگی ماشینی امروزه سلامتی جسم و روح همواره در معرض تهدید جدی بوده و اثرات سوء این تهدید در تمام جنبه های زندگی ظاهر گردیده است. یکی از عوارض این زندگی ماشینی و بی تحرکی ،دردهای ناحیه گردن ا ست. در این زمینه تحقیقات و پژوهش های علمی زیادی هم زمان با پیشرفت صنعتی بشر جهت مبارزه با دستاوردهای زیان آور جسمانی آن صورت گرفته که در این راستا تربیت بدنی و علوم ورزشی از این قاعده مستثنی نبوده است. بنابراین در این فصل با ارائه دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به بررسی و تحقیقات انجام شده در زمینه گردن درد و تعال و حس وضعیت می پردازیم. در بخش مبانی نظری تحقیق، مطالبی در مورد ستون فقرات، ستون فقرات گردنی، حرکات گردن، عضلات گردن،گردن درد غیراختصاصی، تعادل، نقش گردن در حفظ تعادل، شیوع گردن درد و تمرینات ثبات دهنده پرداخته ودر بخش مربوط به پیشینه تحقیق ابتدا تحقیقات انجام شده در داخل کشور و سپس تحقیقات انجام شده در خارج کشور را بر حسب تقدم و تاخر مرور و سپس جمع بندی می گردد.

2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 آناتومی و عملکرد ستون فقرات گردنی
اسکلت بدن انسان شامل دو قسمت محوری و ضمائم متصل به آن است. قسمت محوری شامل سر، ستون مهره ها و اتصالات آن، دنده ها و جناغ می باشد که اسکلت اولیه انسان را به وجود می آورند. ستون مهره ها در قسمت خلفی– میانی بدن قرار گرفته است که شامل 33 مهره می باشد (تصویر2- 1) .(گریپ 200821، هرتلینگ22 2006)

تصویر2- 1ستون فقرات

ستون فقرات گردنی به سمت عقب مقعر است و در محل اتصال3/ 2 جلویی و3/ 1 عقبی گردن قرار دارد (افهمی 1389) .
گردن شامل دو بخش فوقانی و تحتانی می باشد. بخش فوقانی شامل اکسیپوت، C1 وC2 می باشد و بخش تحتانی شامل C2-C7 می باشد (هرتلینگ 2006) .
ستون فقرات گردنی، ناحیه مهم وکلیدی در کنترل وضعیت بدن است. این ناحیه مسئول حفظ ثبات ارگان های حسی مهم بینایی وشنوایی، حمایت سر روی تنه، جهت دهی سر در فضاوانتقال نیروهای وضعیتی از تنه به سر است. با وجود اینکه سروگردن ٧ درصد کل وزن بدن هستند، ولی ناحیه گردن23 عضله مختلف دارد که به دو طرف ستون مهره ها متصل می شوندکه بیشتر آنها عمل مشابه دارند، تعداد این عضلات بیشتر از میزان مورد نیاز، برای تولید حرکات سر است. عضلات گردن مورفولوژی خاصی دارند،آن ها چندین محل اتصال دارند، ازدو یا چند مفصل عبور می کنندوبر خلاف عضلات اندام ها که اتصالات تاندونی مشخص به استخوان دارند، این عضلات معماری پیچیده ای دارندکه شامل تاندون های کوچک وآپونوروز است و هر عضله چندین عملکرد دارد (سعادت2012) .

2-2-2 آرتروک
ینماتیک گردن
مفاصل فاست در بخش پایینی گردن مسطح هستند و فقط امکان حرکات لغزش بالایی و پایینی را دارند. در لغزش پایینی یا اکستنشن سطوح مفصلی در حداکثر تجانس و مفاصل و کپسول مفصلی در حداکثر کشیدگی قرار دارند.اکستنشن در موقعیت بسته مفصلی23 هست و ستون فقرات گردنی در حداکثر پایداری قرار دارند. همچنین در فلکشن کامل لیگامنت ها و کپسول مفصلی در وضعیت کشیدگی قرار دارند اما سطوح مفصلی به سختی درگیرند و حالت بی ثباتی است (هرتلینگ 2006).

2-2-3 گردن درد غیر اختصاصی
در تقسیم بندی از گردن درد که پژوهشگران گرایش زیادی به آن پیدا کرده اند و در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد، تقسیم بندی بر اساس درگیری ساختارهای آناتومیک یا روند آسیب می باشد. بدین ترتیب و بر اساس این مدل تقسیم بندی، بیماران در دو گروه گردن درد اختصاصی و گردن درد غیراختصاصی قرار می گیرند. از نظر اپیدمیولوژی اکثر بیماران دارای گردن درد را گروه گردن درد غیراختصاصی تشکیل می دهد. گردن درد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *