دانلود پایان نامه

مسلسل116، حرف و، 1345ش، ص211
22 . غلام حسین افشار صدری، نسترن حکیمی، فرهنگ نامه واژگان فارسی(واژگان و اعلام )، فرهنگ معاصر،تهران، 1390ج3، حرف واو، ص325
23 . رک، سیدمصطفی حسین دشتی، معارف و معاریف دائره المعارف، ج6، ص387؛ حسن عمید، فرهنگ فارسی ، تهران، سپهر، چاپ ششم ، 1364ه ش، ج2، ص1265؛ محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران، امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360، ج2، ص394، سید جعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، دانشگاه نهران، چاپ اول، 1362، ج3، ص50

24 . داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب سیاسی)، تهران، انتشارات مروارید، چاپ ششم، 180، صص212و213، مدخل«سیاست»
25 . علی اکبر امینی، مجله «اطلاعات سیاسی اقتصادی»، شماره 11، (شهریور 1367)، ص29
26 . فخر الدین بن محمد بن علی طریحی نجفی، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد الحسینی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1408ق، صفحۀ 572؛ اسماعیل بن حماد جوهری، صحاح اللغه، بیروت، دارالعلم للمدرسین ، الطبعه الرابعه،ج3، ص1340؛ احمدبن محمدبن علی المقری القیومی ، المصباح المنیر، بیروت، دارالهجره، 1405ه ق، ص329؛ محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارالصادره بیتا، ج8، ص188؛ الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، قم، دی القربی 1423ه ق، ص470
27 . صافات،آیه83. (وإنٌ من شیعته لابراهیم)
28 . قصص،آیه15.(…ألذی مٍن شیعته علی الذی من عدوه…)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلمات کلیدیفیزیولوژی، یشرفت تحصیلی، اختلال شخصیت

پاسخی بگذارید