پایان نامه ارشد با موضوع انسانی، سیستم، رهبری

به این نتیجه دست یافت که : بسیاری از سازمان ها گام های اولیه را در مسیر انتخاب یک مدیر دانش ارشدبرداشته اند تا در ذهن جمعی سازمان خود نفوذ کنند. این رویکرد موضوع بسیاری از مباحث رهبری دانش بوده است. اگر چه تعدادی از سازمان ها چنین جایگاهی را در چارت سازمانی خود برای این دسته از رهبران یا به عبارت بهتر مدیران در نظر گرفته اند، اما این رویکرد تنها یکی از چندین رویکردی است که امروزه برای نهادینه کردن امر رهبری دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش چهارم
?-4- بررسی چارچوب نظری¸ مدل مفهومی ¸ مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق
?-?-?-چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق متغیر پیش بین سبک رهبری دانشی می باشد و متغیر ملاک میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی می باشد .
در ارتباط با سبک رهبری دانشی مطالعات مختلفی صورت گرفته است که یکی از مهمترین این اطلاعات به وسیله “ریتا ویتالا “صورت گرفته است و مدلی سه بعدی ارائه شده است . بر اساس استدلال های ریتا ویتالا رهبری دانشی به عنوان یک فرایندی تعریف شده است که در آن یک فرد دیگراعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی حمایت می کند( استاگدیل162 ، 1974 : 9 ).
ابعاد رهبری دانش عبارتند از:
1- راهنمایی جهت یادگیری
2- ایجاد جوی برای کمک به یادگیری
3- حمایت از فرآیند یادگیری در سطح گروهی و فردی (ویتالا ، 2004 : 528).
در رابطه با سیستم اطلاعاتی منابع انسانی تحقیقات زیادی انجام شده است که با استناد به مدل ارائه شده توسط ” لاودون ” میتوان سیستم اطلاعات منابع انسانی را سیستمی دانست که برا ی گردآوری، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به منظور پشتیبانی تصمیم، هماهنگ سازی، کنترل، تحلیل و رویت فعالیت ها ی مدیریت منابع انسانی سازمان به کار میرود (دسلر163 ، 2000).
لاودن164 (2000) در تحقیقی ابعاد سیستم اطلاعات منابع انسانی را در 4 دسته آورده است که عبارتند از :
تحلیل سازمان ، بانک داده ، مدیریت اطلاعات، نگاه سیستمی .
در مطالعات انجام شده در رابطه بین سبک رهبری دانشی و میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی نشان داده شده است که میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با رهبری دانشی رابطه دارد (ویتالا،????).

?-?-?- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی این تحقیق نشان دهنده رابطه متغیر ها می باشد که این مدل عبارت است از :

متغیر پیش بین

متغیر میانجی

متغیر ملاک

شکل?-? مدل مفهومی تحقیق

?-?-?- مدل تحلیلی تحقیق

شکل ?-?مدل تحلیلی تحقیق

2-?-?- فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شرح ذیل شامل فرضیات اصلی و فرضیات فرعی می باشد :
فرضیه اصلی تحقیق :
بین سبک رهبری دانشی و میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهرکرمان رابطه وجود دارد .
فرضیات فرعی تحقیق :
1- بین گراش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد .
2- بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد .
3- بین حمایت از فرآیند های یادگیری فرد ی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد .
4- بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با توجه به متغیر های تعدیل کننده (سن ¸ جنس ¸ وضعیت تاهل ¸ میزان تحصیلات ¸ سوابق کاری ) در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد .

خلاصه
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مس پردازد و در ? بخش اول به سبک رهبری دانشی و سیستم اطلاعات منابع انسانی پرداخته شده است . در بخش سوم به بررسی پیشینه پژوهش انجام گرفته در ایران و خارج از ایران پرداخته شده و در نهایت چارچوب نظری پژوهش شامل چارچوب نظری ¸ مدل مفهومی ¸ مدل تحلیلی و فرضیه های پژوهش بیان گردیده است .

مقدمه
پژوهش علمی فعالیتی منسجم برای پاسخ دادن به یک مسئله است که طی مراحل معینی انجام می گردد. این مرحله همان روش حل مسئله است که به عنوان روش علمی پذیرفته شده است. روش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است که با شناسایی و بیان مسئله شروع و با جستجوی پیشینه، تدوین فرضیه، تهیه ی ابزار، جمع آوری اطلاعات، آزمون فرضیه و پذیرش یا رد فرضیه به پایان می رسد. بنابراین پژوهش علمی به بررسی نظام یافته و تجربی روابط احتمالی بین پدیده هاست که به وسیله ی نظریه و فرضیه هدایت و به پیشنهاداتی برای علمی منجر می شود. انتخاب روش تحقیق در علوم رفتاری بستگی به ماهیت مسئله، اهداف، شرایط مورد مطالعه، امکانات
و محدودیت ها بستگی دارد. بنابراین پژوهشگر برای پاسخ به یک مسئله ی تحقیق باید با توجه به عوامل فوق روش مناسبی را انتخاب و با انجام مراحل روش علمی به مسئله پاسخ دهد. فصل روش تحقیق یکی از فصول مهم در تحقیق علمی است. دیویی، پژوهش را عبارت از جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ی ناشناخته ها به جستجوی منظم پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کشف کرد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، 1385: 17).
در این فصل ابتدا به بیان روش تحقیق پرداخته و سپس با ترسیم مدل فرایند تحقیق، کل عملیات از ابتدا تا انتهای مراحل ارائه شده است. در ادامه جامعه ی آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، روایی و پایایی، روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفته است.
?-?- روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف، ماهیت و موضوع تحقیق و نیز امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد(نادری و سیف نراقی،1385: 64).
برخی از مسائل پژوهشی ماهیت غیر آزمایشی یا توصیفی هستند. در روش های توصیفی، محقق متغیرها را کنترل نمی نماید و در صدد کشف روابط علت و معلولی نیز نیست، بلکه صرفاً در صدد توصیف، توضیح و پیش بینی ارتباط بین متغیر هاست. یکی از روش های غیر آزمایشی، مطالعات همبستگی است. هدف از این پژوهش ها کشف روابط بین متغیر ها با استفاده از آماره های همبستگی است. مطالعات همبستگی چند متغیر در یک زمان واحد بدون اینکه موقعیت را دستکاری یا تصنعی نماید میزان ارتباط بین چندین متغیر را به صورت کمی مشخص و امکان تبیین پدیده های اجتماعی و سازمانی را در قالب مدل های رگرسیونی فراهم می نماید(هومن165، ترجمه فارسی؛ 1386: 211).
با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان می باشد، از روش همبستگی استفاده شده است. این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل، در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است(نادری و سیف نراقی، 1385: 81).
این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که به شیوه ی میدانی و مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته است.این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .

3-2-فرایند تحقیق

3-3-جامعه آماری
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری می‌دهند(صالحی‌ صدقیانی و ابراهیمی،1380). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان در دستگاه های اجرائی شهر کرمان می باشد، تعداد آن ها 174 نفر است که در ??دستگاه اجرائی مشغول به فعالیت می باشند(پیوست الف ).
?-?-حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن باشد. به بیان دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه(خورشید و قریشی، 1386: 135).
?-?-? حجم نمونه
حجم نمونه ای که با استفاده از فرمول کوکران ??? نفر به دست آمده است . برای انتخاب افراد از نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده می شود .

?-4-2-روش نمونه گیری
به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز ، از فرمول کوکران با فروض زیر استفاده شده است .
??/? = Z صدک نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزیع نرمال استاندارد
?/? = P و q=1-P نسبت واحد های با یک ویژگی مورد نظر
05/0= ? خطا یا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول
??/? = d حداکثر خطای بر آورد در نظر گرفته شده
???= N حجم جامعه
3-5- ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه، تکنیک ساختمندی برای گردآوری داده‌ها است که در آن از همه پاسخگویان، مجموعه سوالات یکسانی پرسیده می‌شود(رواس، ترجمه فارسی، 1386: 87).
به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در تحقیق حاضر، از دو پرسشنامه استفاده گردیده است(پیوست ب و ج).
پرسشنامه الف در این تحقیق برای سنجش سبک رهبری دانشی از پرسشنامه محقق ساخته ‌مشتمل بر سه مولفه؛ گرایش یادگیری ، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی است که حاوی ?? پرسش پنج گزینه‌ای است که مقیاس اندازه‌گیری‌ آن از نوع لیکرت می‌باشد، استفاده می گردد. به صورت پنج گزینه‌ای(کاملاً مخالفم، مخالفم، نسبتاً موافقم، موافقم و کاملاً موافقم) طراحی شده است. به گزینه کاملاً مخالفم نمره 1، مخالفم نمره 2، نسبتاً موافقم نمره 3، موافقم نمره 4 و کاملاً موافقم نمره 5 اختصاص داده شده است(جدول 3-1).

جدول 3-1 امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مولفه های آن
ابعاد سبک رهبری دانشی
شماره سوال
گرایش یادگیری
?-??
جو حمایتی یادگیری
??-??
حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی
??-??

پرسشنامه ب، برای سنجش میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی از پرسشنامه ای استاندارد که دارای ?? سوال می باشد و شامل چهار مولفه؛ تحلیل سازمانی، بانک داده ، مدیریت اطلاعات و دیدگاه سیستمی است، استفاده خواهد شد. سوالات به صورت پنج گزینه ای(خیلی کم ، کم ، نسبتا زیاد ، زیاد و خیلی زیاد) طراحی شده است. به گزینه خیلی کم نمره 1، کم نمره 2، نسبتا زیاد
نمره 3، زیاد نمره 4 و خیلی زیاد نمره 5 اختصاص داده شده است (جدول 3-2).

جدول 3-2 امتیازبندی سوالات میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن
تعهد سازمانی
شماره سوال
تحلیل سازمانی
?-?
بانک داده
??-??
مدیریت داده
??-??
دیدگاه سیستمی
??-??

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *