دانلود پایان نامه

مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.
ماده 18 قانون بیمه مصوب 7/2/1316

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان همپوشی، شناختی.، ص۳۲۲)، (روزهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید