پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

امیرکبیر.
– زارع، علی بخشی. (1384). مهارت‏های اجتماعی سالم. انتشارات سمت.
– سپاهان، روح اله. (1389). مقایسه‏ی بین روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
– سجادی، اسکندر. (1373). هدف از تدریس چیست؟ چاپ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
– سلیمانی، افشین. (1381). کلاس خلاقیت. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ص66.
– سیف، علی اکبر. (1376). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
– سیف، علی اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: دوران.
– شجاع مرادی، محمد. (1383). شایستگی‏های هنر معلمی، مجله رشد معلم، شماره 183، ص39-38.
– شریعتمداری، علی. (1375). سخنرانی در جمع دانش‏آموزان شرکت کننده در المپیادهای جهانی. روزنامه جمهوری اسلامی، تهران.
– شریعتی، غلامحسین. (1388). تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– شعاری نژاد، علی اکبر. (1364). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات مدرسه.
– شعاری نژاد، علی اکبر. (1366). مبانی روان شناسی تربیت. انتشارات موسسه اطلاعات: تهران.
– شعبانی، حسن. (1383). مهارت‏های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
– شمیم، سیما. (1384). بررسی مهارت‏های اجتماعی در گروهی از دانش‏آموزان نابینا. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. شماره7، ص26.
– صفوی، امان الله. (1369). کلیات روش و متون تدریس. شرکت چاپ و نشر ایران.
– طباطبائی، حسین. (1383). الگوی جدید تدریس. مجله تعلیم و تربیت، شماره12، ص46.
– طبری، ناهید. (1387). مقایسه تأثیر روش مشارکتی با آزمون سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه شهرستان رشت. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– عصاره، علیرضا. (1380). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایه‏های دوم و سوم راهنمایی کشور در درس علوم. مجله رشد آموزش علوم، سال پانزدهم، شماره 39 و 40، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
– غیاثوند، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص70.
– فراهانی، فرهاد. (1382). محتوای درس و پژوهش مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره7، ص14-12.
– فرضی، منوچهر. (1389). راهنمایی یادگیری فعال و مشارکتی. تهران: انتشارات مدرسه.
– فضلی خانی، منوچهر. (1378). راهنمایی علمی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
– فضلی خانی، منوچهر، (1385). راهنمای عملی روش‏های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس، تهران: آزمون نوین.
– قتاش، عباس. (1383). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه پنجم شهره کره ای. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
– قدرتی، معصومه (1380). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم و تجزیهو تحلیل و قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پایه پنجم شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– قدرتی، معصومه. (1392). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل درس علم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– قراملکی، فاطمه. (1386). سبک‏های یادگیری مشارکتی و فعال. مجله رشد، شماره12، ص54.
– قربانی، محمدرضا. (1391). مهارت‏های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. تهران: دانشگاه تهران.
– قهرمانی، بهپور. (1390). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– کرامتی، محمدرضا. (1381). مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی علوم دانش‏آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
– کرامتی، محمدرضا. (1384). یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق همیاری). مشهد: فرانگیزش.
– کریمی، معصومه. (1387). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.
– کمالی، عبدالله. (1383). یادگیری با همکاری و همیاری. تهران: انتشارات وصال.
– کنعانی، شهناز. (1378). مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
– کیامنش، علی. (1384). تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانشجویان. پایان نامه منتشر شده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی شیراز.
– کیم، مکال. (2000). یادگیری فعال (ترجمه فروغ تن ساز). تهران: انتشارات مدرسه.
– گیج وبرلاینر. (1374). روانشناسی تربیتی، ترجمه لطف آبادی و دیگران، مشهد: فردوسی.
– لانجرن، بردی. (19869. الگوی جدید تدریس (ترجمه محمدرضا رحیمی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
– مبین، رضا. (1381). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– مبینی، رضا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیر
ی انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– محمدپور، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص12
– مرتضوی زاده، احمد. (1391). آموزش مهارت‏های اجتماعی به نوجوانان. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت، شماره18، ص50.
– ملازهی، امین. (1391). تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر مهارت‏های شهروندی دانش‏آموزان سال دوم راهنمایی شهر ایرانشهر. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– ملکی، حسن. (1376). صلاحیت‏های حرفه‏ای معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
– موسوی، محمد. (1391). روش‏های فعال. مجله رشد تکنولوژی، شماره 12، ص76.
– مهرمحمدی، محمود. (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی، یادگیری و تربیت معلم، تهران: انتشارات مدرسه.
– مهرمحمدی، محمود. (1388). برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات سمت نو.
– نریمانی، غلام رضا. (1381). پرورش مهارت‏های اجتماعی. تهران: انتشارات مدرسه.
– نظری نژاد، یحیی. (1375). یادگیری مشارکتی. مجله تکنولوژی آموزشی، شماره5، ص37.
– همایی، علی. (1387). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
– یوسفی، فریبا. (1388). بررسی تأثیر آموزش پروژه‏ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و دانش پژوهان در علوم تربیتی، شماره22، ص89-85.
منابع انگلیسی
– Aronson, E, Blaney, N, T, skilles J. Stephan, C. And snapp, m (1975). Busing and racial Tension: the Jig-saw rould to learning and liking psychology today, February, pp43-59.
– Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
– Barnes, D. (1969). Language in the secondary classroom. In D. Barnes, J. Britton, & H.
– Bierman, K. L. and motminy, H. P (1993). “Develompmental issues in social skills assessment and intervention with children and adolescents” Behavior modificayin, 17, 229-254.
– Blum-anderson, J. a. J. (1992). Increasing enrollment in higher-level mathematics classes through affective domain. School science and mathement in higher-leve mathematics classes through affective domain. School science and mathematics, 92 (8), 433-436.
– Burton, g. m. (1984). Revealing images. School science and mathematics. 84 (3), 199-207.
– Carter, laquita D., Colemam, lisa D. Haizel, Aichelle D., Aichalowski, lewrence A. (2001). Imporving social skills through cooperative learning.
– Chickering, A. a. (1991). Applying the Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education. In A. Chickering and Z. Gamson, Eds. In New Directios in Teaching and Learning. San Francisco: jossy Bass.
– Cohen, E. G. (1991). Finding out / descubrimiento: Complex instruction in science. Cooperative Learning. 11 (3), 30-31.
– Conwell, C. R. et al. (1988). Students’ perceptions when working in cooperative problem solving groups. Paper presented at the North Carolina Science Teachers Association Convention. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 313 455).
– Cooper, Judy., Smith, Cathy., Smith, Veralee. (2000). Enhancikg student social skills through the use of cooperative learning and conflict lersolution strategies.
– Cooper. (2002). Georgeanne. Teahcing effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.
– Effandi, Zakaria., & Zanaton. Iksan. (2007). Promoting Cooperative Learning in science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. Eurasia Journal of Mathmatics, Science & Technology Education, 3(1), 35-39.
– Fuches, L., D. Fuchs, K. Karns, C. Hamlett, M. Katzaroff, and S. Dutka. (1998). Comparisons among individual and Cooperative Performance Assessments and Other Measures of Mathematics Competence. The Elementary School Journal. 1998, 23-52.
– Geffener, R. A & others. (1978). The effects of cooperative classroom structure on student behavior and attitudes Social psychology of Education, Hemisphere publishing cooperative Washington, D. C P, 257-272.
– Gillies, R. (2003). The behaviors, interactions, and perceptions of junior high school students during small – group learning. Journal of Educational psychology, 95, 137147.
– Gillies, R., & Ashman, A. (1998). Behavior and imteractions of children in cooperative goups in lower and middle elementary grades. Journal of Educational Psychology, 90, 746-757.
– Grzelkowski, K. (1987). A journey toward humanistic testing. Teaching Sociology. 15, 27-32.
– Hansen, D. J (1933). “Urrent issues and advance in social skills assessment andintervention with children andadolescents. “Behavior modification, 17. 227-228.
– Hanshaw, L. (1982). Test Anxiety, Self – concept, and the Test Performance of Students Paired for the Same Students Workin Alone. Science Education. 66, 15-24.
– Hartman. (2002). Define and describe cooperative Learning. Center of cooperative learning.
– Jacobs, G. M. & McCafferty, S. G. (2006) Connections between cooperative learning and second language learning and teaching, in: S. G. McCafferty, G. M. Jacobs & A. C. Dasilva iddings (Eds) Cooperative Learning, and Second Langage Teaching. (pp 18-29). Cambridge: Cambridge University Press.
– Jacobs. (2002). G-man etal. The teachers sour cebook for cooperative Learning. California: corwin press.
– Jocye, Bruce. (1986). A Guide to cooperative learning.
– Johnson, D. W & Johnson, R. T (1989). “Toward a cooperative effort” Educational leadership, April, 80-81.
– Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone: overview and met

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *