دانلود پایان نامه

نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌ای مختلف در تخمین و اندازه‌گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم‌ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی بعنوان شاخصی در تعیین و کشف مدیریت سود در شرکت‌ها است.
هلی، دی آنجلو و جونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با بکارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی، بارها مورد استفاده و آزمون قرار گرفته‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس مدل “تعدیل شده جونز” نام گرفت، این مدل را با مدل‌های هلی و دی آنجلو و جونز و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز، از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود برخوردار است(کردستانی وهمکاران،1391).
دراینجاچهار مدل که در تحقیقات گذشته در ارتباط با کشف مدیریت سود ایجاد شده است را ارزیابی می نماییم:
■ مدل جونز
■ مدل تعدیل شده جونز
■ مدل بسط یافته جونز توسط جریانات نقدی
■ مدل سرمایه در گردش اقلام تعهدی
نتایج این تحقیق نشان داد که تمام مدل‌های مذکور وقتی دستکاری هزینه‌ها صورت می‌گیرد، تقریباً دارای قدرت یکسانی در کشف مدیریت سود هستند. در مورد دستکاری درآمدها، مدل جونز قدرت بیشتری را در کشف مدیریت سود از خود نشان داد(زمانی قورتولیش،1388).
اطلاعات حسابداری گزارش شده‌ای که واقعیت اقتصادی و مالی شرکت را به معرض نمایش می‌گذارد، دربرگیرنده هر دو جنبه کارایی و وضعیت مالی است. مدیریت سود بعنوان متمایل شدن وظیفه تهیه کنندگی و کنترل کنندگی سیستم‌های گزارشگری و حسابداری به سمت تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت است. عقیده غالب این است که مدیران که بعنوان مأموران امانتدار اعتبار شرکت انجام وظیفه می‌کنند، سود بلند مدت را حداکثر می‌نمایند.
اقلام تعهدی بدلیل ماهیت غیرقابل مشاهده آن و بهای نسبتاً پایین آن، ابزاری کمک کننده به دستکاریهاست. برای مثال، می‌توانند بوسیله تغییر چند مورد تعهدی براعداد گزارش شده تأثیر بگذارند، تا اینکه بخواهند با ایجاد تغییر در هزینه تحقیق و توسعه، این کار را انجام دهند.
گرچه بنظر می‌رسد اقلام تعهدی مکانیزم مرجح مدیران باشد، اما مدیران مجبورند که تمام دستکاری‌های اقلام تعهدی را تحقق بخشند، خواه اقلام تعهدی در دوره جاری بیش از واقع ارزیابی شده باشند، خواه کمتر از واقع ارزیابی شده باشند، باید در آینده برگشت شوند و این مسئله، به ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی مربوط می‌شود.(یونگ،1999) مدیران باید از ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی آگاه بوده و بهای بالقوه آنرا و تأثیر آن بر سود آتی را در نظر بگیرند. برای مثال، افزایش سود در دوره جاری از طریق ارزیابی بیش از واقع درآمدها، لزوماً به کاهش سود در دوره آتی، که ناشی از ارزیابی کمتر از واقع درآمدهاست، منجر می‌گردد. بعلاوه، افزایش عمر مفید یک دارایی جهت کاهش هزینه استهلاک، به افزایش سود منجر می‌شود و قطعاً منجر به کاهش سود در چند سال بعد خواهد گردید. بنابراین، ماهیت غیر قابل مشاهده بودن اقلام تعهدی، اندازه‌گیری مستقیم مدیریت سود را تقریباً غیر ممکن می‌سازد.

تحقیقات بیشماری در ارتباط با مدل‌های پیش بینی اقلام تعهدی در راستای اهداف گوناگون، انجام شده است. عموماً این مدل‌ها برای کشف مدیریت سود، بکار گرفته می‌شوند. بیشتر روش‌های شناخته شده را می‌توان به دو بخش تفکیک نمود:
■ آنهایی که بر اندازه‌گیری کل اقلام تعهدی تمرکز می‌کنند.
■ آنهایی که پیشرفته‌تر بوده و اقلام تعهدی را به اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تجزیه می‌نمایند.
تمرکز اولیه تحقیقات مدیریت سود تا به امروز، بر کشف این موضوع که آیا و چه زمانی مدیریت سود اتفاق می‌افتد، تمرکز دارد.
برخی تحقیقات گذشته، کل اقلام تعهدی را بعنوان نماینده اقلام تعهدی در نظر گرفته‌اند(هیلی، 1985).جونز سنگ بنا را در تفکیک اقلام تعهدی، با پیشنهاد کردن مدلی که اقلام تعهدی اختیاری (غیر منتظره) را از کل اقلام تعهدی تفکیک می‌نمود، قرار داد. دچو و دیگران، تعدیلاتی را برای تعدیل مدل جونز اولیه پیشنهاد نمودند که به مدل تعدیل شده جونز شهرت یافته است. آنها خود را از این فرض که اقلام تعهدی غیراختیاری (منتظره) در طی زمان ثابتند رها ساخته و فرض کردند که تغییرات در اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری، در بین شرکت‌های هم صنعت، مشابه است. شیواکومار، مدل جدیدی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری ایجاد نمود که حتی برای شرکت‌های با جریانات نقد زیاد، خوب عمل می‌کند. پیاس نلووهمکاران، با پیشنهاد مدلی متفاوت برای برآورد اقلام تعهدی در گردش اختیاری بنام مدل حاشیه‌ای ، تخمین اقلام تعهدی را بهبود بخشیدند (زمانی قورتولیش ،1388).
گفتار سوم: مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
تعریف اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری میباشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.
جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است . اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه های استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (1985) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 (FASB 95)، صورت جریانات نقدی مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازهگیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان میشود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حسابهای نقدی در ترازنامه منعکس میشوند، لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، 2005). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهیهای غیر نقدی میباشد (ریچاردسون و دیگران، 2005).
2-12- کیفیت اقلام تعهدی
در این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران،2005)کیفیت گزارشگری مالی رابه عنوان توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار به سرمایه گذاران تعریف مینماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می کند.

 
 
تحقیقات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار میباشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی میگردد. به عنوان مثال از نظر اعتباردهندگان، کیفیت پایینتر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی میشود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی میگردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد(جنت رستمی ،1387).
2-13 مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی
مطالعات اولیه برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از معیار های ساده ای مانند اقلام تعهدی هلی (1985) و تغییرات در مجموع ارقام تعهدی دی آنجلو (1986) استفاده می کردند (هر چه معیار مذکور بزرگتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی کمتر است).
معیار های جدیدتر برای برآورد سطح غیر اختیاری اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیر های مالی خاصی که مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری هستند، مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقد عملیاتی استفاده می کنند به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است. به طور کلی اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققانی مانند دیچو از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی استفاده می کنند(دیچو وهمکاران،1995).
2-13-1- -مدل اسلوان
اسلوان (1996) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری نمود:
Accruals= ΔCA – ΔCL – DEP
: تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی
: تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی
: استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
: تغییر در حساب های دریافتنی
: تغییر در موجودی های کالا
: تغییر در سایر دارایی های جاری
: تغییر در سایر بدهی های پرداختنی
: تغییر در حساب های پرداختنی.
2-13-2مدل دی آنجلو
دی آنجلو (1986) مدل خود را به قرار زیر بیان کرد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   (صفائیان،-فروش و دانلود فایل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

TAt : کل اقلام تعهدی
NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
DAt : بخش اختیاری اقلام تعهدی
TAt-1 : اقلام تعهدی دوره قبل
At-2 : کل دارایی های دو دوره قبل.
2-13-3-مدل جونز
مدل اقلام تعهدی جونز در سال 1991 ایجاد شد. هدف از طراحی مدل جونز بررسی خطای برآورد عمدی مدیریت است و امروزه از آن برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی استفاده می شود. این مدل به شرح زیر می باشد:
t: اقلام تعهدی سرمایه در گردش در سال
t: تغییرات درآمد فروش بین دو دوره و
t: دارایی های ثابت پایان دوره
t : تغییرجمع دارایی های جاری پایان دوره
t : تغییرموجودی نقد پایان دوره
t : تغییر درجمع بدهی های جاری پایان دوره
: تغییرتسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت پایان دوره
t : هزینه استهلاک دوره
t : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
جونز بر این باور است که اقلام تعهدی با تغییر درآمد رابطه مثبت و با دارایی های ثابت رابطه منفی دارد. مدل جونز مجموع اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می کند. این مدل برای ارزیابی مدیریت سود استفاده می شود به این ترتیب که رفتار اقلام تعهدی اختیاری را در یک حیطه بررسی می کند. در این مدل هر چه میزان اجزای اختیاری مشخص نشده اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت تعهدی کمتر است.
2-13-4- مدل تعدیل شده جونز
: تغییر در حساب های دریافتنی در سال
تعریف بقیه متغیرها مشابه مدل جونز میباشد.
2-13-5- مدل دیچاو و دیچو
در این مدل بر رابطه بین اقلام تعهدی و گردش وجوه نقد گذشته، حال و آینده تأکید شده است که به صورت زیر می باشد:
اقلام تعهدی به دو دسته اختیاری (غیرمنتظره یا غیرعادی) و غیر اختیاری (منتظره یا عادی) تفکیک میشوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت میتواند آنها را کنترل نماید. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته و می تواند آنها را به تاخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید. اقلام تعهدی غیراختیاری اقلامی هستند که مدیریت نمیتواند آنها را کنترل نماید. از آنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است، از این اقلام بعنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میشود. یکی از ابزارهای مدیریت برای انجام مدیریت سود، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در حقیقت، اقلام تعهدی غیر اختیاری، بواسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت میباشند که همین توانایی اعمال نظر، باعث میشود که اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شوند. از این رو، در اغلب تحقیقات مدیریت سود، بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدیاختیاری تمرکز میشود. لذا مدلی برای تخمین اجزاء اختیاری اقلام تعهدی اختیاری لازم است.
دچو و همکاران (1995) نشان دادند که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند و از آنها نمی‌توان برای هموارسازی سود استفاده کرد .هر قدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد، متعاقب آن احتمال مدیریت سود نیز افزایش مییابد. در نتیجه باعث میشود که اوضاع مالی این شرکتها بهتر نشان داده شود، که به نوبه خود، باعث کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. نکتهای که در تحقیقات مربوط به اقلام تعهدی وجود دارد، این است که تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی غیراختیاری مشکل میباشد، اما مدلهای مختلفی وجود دارد که به تفکیک این اقلام از یکدیگر کمک میکنند.
2-14- کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود
بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیرمی توان طبقه بندی کرد : 
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی:
– پایداری
– قابلیت پیش بینی
– نوسان پذیری
ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد:
– نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود
– تغییر در کل اقلام تعهدی
– پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
– پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان نقدی
ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی:
– مربوط بودن
– قابل اتکا بودن
د ) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم
– قضاوتها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود
رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استاندارد های حسابداری در اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوه، در ﻣﻮرد ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ از ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗـلام‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪی و اﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺳﻮد ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ، و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی و ﺑﺮﺧـﯽ از زﯾـﺮ ﮔـﺮوه‬‬‬‬‬‬ ﻫﺎی آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-15- ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬
اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد ﺑﺎلاﺳـﺖ.‬
‬‬‬‬‬ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ‬‬‬‬‬‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋـلاوه ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎن‬‬‬‬‬‬ دادن ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬‬‬‬‬‬ﺧﺎﺻﯽ از اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ سود در بر می گیرند ﻧﻪ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ را (ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗـلام‬‬‬‬‬‬ﺗﻌﻬﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ). ﺳﻪ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻗـلام‬‬‬‬‬‬


پاسخی بگذارید