دانلود پایان نامه

نقدی ) با بازده آینده سهام
یک تفسیر از این نتایج این است که شرکتها با کیفیت سود پایین (یعنی  شرکتهایی که ارقام تعهدی بالایی دارند ) در دورهی پس ازگزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند، زیرا سرمایهگذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکتها پی میبرند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل میکنند.
حبیب
2008
نقش اقلام تعهدی و جریان های نقدی در توضیح بازده سهام
نتایج این پژوهش نشان داد سود قدرت توضیحی بالاتری نسبت به جریان های نقدی دارد، اگر چه این تفاوت از نظر آماری ناچیز است و هم سود و هم جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی برای بازده سهام دارند.
چن و هالی
2008
تأثیر شیوه ی ارائه ی صورت جریان وجوه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آینده
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارائه ی صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقدی در آینده برخوردار است.
اگنوا
2008
رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام

نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
هیرشلیفر و همکاران
2009
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام
براساس یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
ﮐﯿﻢ و کی
2011
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐلان اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ‬‬ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﮐلان اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. درواﻗﻊ‬‬ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮکﻫﺎ و ﺗﺤﻮلات اﻗﺘﺼﺎد ﮐلان‬‬ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مک اینز و کالینز
2012
تأثیر پیش بینی جریان های نقدی بر کیفیت اقلام تعهدی
به این نتیجه رسیدند که در صورت ارائه توأمان سودآوری و جریان های نقدی عملیاتی آتی توسط تحلیل گران مالی، به طور ضمنی برآوردی در خصوص اقلام تعهدی عملیاتی نیز ارائه می گردد
فرانسیس
2013
پیش بینی جریان های نقدی خارج از محدوده پیش بینی
به این نتیجه دست یافتند که اطلاعات ارائه شده در خصوص پش بینی جریان های نقدی خارج از محدوده پیش بینی، ارزش اطلاعاتی زیادی برای استفاده کنندگان داشته است. پژوهش وی این موضوع را آزمون نمود، شرکتی که وجه نقد بیشتری بین سهامداران خود توزیع می کند، معمولاً پیش بینی جریان های نقدی آن ها از دامنه مورد پیش بینی خارج می شود.
بارث وهمکاران
2013
بررسی نقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریان های نقدی وارزیابی قیمت سهام
به این نتیجه دست یافتند که ازاقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی وقیمت گذاری سهام میتوان استفاده نمود.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشوردرجدول2-3- ارائه شده است.
جدول 2-3-خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور
نام محقق
سال
عنوان تحقیق
نتیجه
ثقفی و کردستانی
1383
رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود ، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها برخلاف پیش بینی، مثبت است و بازده سهام تحت تاثیر اقلام تعهدی سود قرار نمی گیرد.
خواجوی و ناظمی
1384
ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که بازده شرکت ها تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی قرار نمی گیرد.
مشایخی و همکاران
1384
رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار بین این دو متغیر می باشد.
عرب مازار یزدی و همکاران
1385
محتوای فزاینده و نسبی اطلاعاتی سود، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران
نتایج حاکی از آن است که سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است . بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی است . همچنین بار اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری بیشتر است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کردستانی و رودنشین
1385
میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابدار ی به ارزش بازار شرکت
نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجزای نقدی سود حسابداری قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شرکت را دارند در حالی که اجزاء تعهدی سود توان پیش بینی و توضیح تغییرات در ارزش بازار شرکت را ندارند.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذرداریانی
1385
اقلام تعهدی جاری اختیاری شاخصی بر ای ارزیابی مدیریت سود
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
قائمی و همکاران
1387
رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد.
احمدپور و همکاران
1390
تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در کیفیت اقلام تعهدی
نتایج بررسی رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود نشان می دهد که اقلام تعهدی غیرعادی نمی تواند تغییرات سودآوری را توجیه کند و به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای‌ آینده باشد. هم چنین نتایج آزمون نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود، بیانگر‌این است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود زیاد است، مدیریت غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند.
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ و ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدی
1391
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬‬ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ‬‬ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ در آن، ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ) ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ‬‬ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه از‬‬ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ)ﺳﻮدراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎیﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮدﺑﺎﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎیﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جبارزاده وهمکاران
1392
نقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
باافزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری ،قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش می یابد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
روش‌های تحقیق به عنوان هدایت‌گر جستجوهای علمی در جهت دست‌یابی به حقیقت می‌باشند. محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت، تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد (دلاور، 1386). این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی تحقیق اختصاص دارد، لذا به معرفی مختصر مراحل اختصاصی پژوهش از جمله، تدوین فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. پژوهش‌گر روش‌شناسی پژوهش را در قالب جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، فرضیه‌ها، روش پژوهش، گردآوری اطلاعات، تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها، طراحی مدل‌های پژوهش و توابع آماری به شرح زیر تدوین نموده است.
3-2- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابر اعلام سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران کلیه شرکت‌های پذیرفته شده تا پایان سال 1391 شامل 520 شرکت در 37 گروه صنعتی بوده‌اند. بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی شش ساله، از سال 1386 تا 1391، جامعه آماری تحقیق می باشند.
3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش
چنان‌چه قرار است از نمونه‌گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود باید به مجموعه فعالیت‌ها و مراحلی که به منظور انتخاب نمونه به کار برده می‌شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدف‌های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن این اهداف باید جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم (دلاور، 1384).
در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربال‌گری (حذفی) استفاده شده است. برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده است. روند انتخاب نمونه در جدول 3-1 به تصویر کشیده شده است.
1- با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال 1386، شرکت‌هایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 در بورس و اوراق بهاد
ار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ها تا پایان سال 1391 از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.
2- در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.

3- به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد بررسی، دوره مالی آنها باید منتهی به 29 اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
4- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ها، نباشند.
5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
جدول 3- 1 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1391
520
شرکت‌هایی که بعد از سال 1385 در بورس پذیرفته شده‌اند
(44)
شرکت‌هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده‌اند
(124)
شرکت‌هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم نمی‌شود و یا تغییر سال مالی داده‌اند
(92)
شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها)
(18)
شرکت‌هایی که در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ها به طور فعال در بورس معامله نشده است
(58)
شرکت‌هایی که اطلاعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبودیا دردسترس نبود
(81)
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌ها
103
پیش‌فرض‌ها به ترتیب اعمال شدند، بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است، برای شمارش پیش فرض‌های بعدی لحاظ نگردیده است.

 
 
در این تحقیق بعد از اعمال پیش‌فرض‌ها، 103 شرکت از 19 صنعت باقی ماندند. در جدول شماره 3-2، فراوانی اعضای نمونه نشان داده شده است.
جدول3-2 فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت
کد
نام صنـــعـت
نمونه آماری
10
استخراج ذغال سنگ
1
13
استخراج کانه‌های فلزی
5
14
استخراج سایر معادن
1
15
انواع فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
7
17
منسوجات
1
23
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
2
24
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
17
25
لاستیک و پلاستیک
2
26
سایر محصولات کانی غیر فلزی
18
27
فلزات اساسی
12
29
ماشین‌آلات و تجهیزات
7
31
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
4
32
ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
1
34
خودرو و ساخت قطعات
19
45
پیمان‌کاری صنعتی
1
60
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
2
63
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
1
72
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
1
74
خدمات فنی و مهندسی
1
جــــمع
103
با توجه به جدول 3-2، تعداد 103 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه نمی‌باشد. لیست شرکت‌های مورد مطالعه در پیوست پژوهش آورده شده است (پیوست شماره 1).
3-4- اهداف مشخص تحقیق
هر تحقیقی برای دست‌یابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف، خود را در قالب مسأله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود (خاکی، 1388).
3-4-1- هدف اصلی:
بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها.
3-4-2- اهداف فرعی:
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی غیر اختیاری بر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی کل بر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها.
3-4-3- اهداف کاربردی:
بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال مینماید:
1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران میتواند با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده از این پژوهش از بررسی تاثیر اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاع حاصل کند.
2- سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی و سایر استفاده‌کنندگان می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، به بررسی تاثیر اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های مورد‌نظر خود برای سرمایهگذاری را ارزیابی و نسبت به قابلیت اتکای اقلام صورت‌های مالی آن شرکت‌ها تصمیم‌گیری نمایند.
3- موسسات حسابرسی می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش نسبت به وضعیت فعلی شرکت‌های صاحب‌کار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیش‌برد اهداف و برنامه‌های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی با کیفیت برنامه‌ریزی نمایند.
4- مدیران شرکت‌ها می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش از تاثیر اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی، شرکت‌های خود اطلاع حاصل کنند.
3-5- سوال‌های پژوهش
قبل از تدوین فرضیه‌های پژوهش، سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:
1- آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند؟
2- آیا اقلام تعهدی غیر اختیاری تاثیر معناداری در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ندارند؟
3- آیا اقلام تعهدی کل تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند؟
3-6- فرضیه‌های پژوهش
پس از تدوین سوال‌ها، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه اول:
اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند.
فرضیه دوم:
اقلام تعهدی غیر اختیاری تاثیر معناداری در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ندارند.
فرضیه سوم:
اقلام تعهدی کل تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند.
3-7- روش پژوهش
بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ (پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، 1385).
روش تحقیق از سه منظر مختلف به صورت زیر می‌باشد:
3-7-1- روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی: در این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق هستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه


پاسخی بگذارید