دانلود پایان نامه

تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد.
با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدی که چارچوبهای نظری در ارتباط با بکارگیری صورتهای مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان‏های نقدی آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداری به این مقوله پی برد.
تاکید چارچوب های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‏دهد.بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهای نظری بیان شده است جریانهای نقدی به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده های خوبی باشند.
به منظور بررسی توانایی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی جریانهای نقدی، پژوهشهای مختلفی صورت گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است. که در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال در حالی که پژوهش دچو و همکاران، بارث و همکاران بیانگر برتری سودهای جاری در مقایسه با جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی است، نتیجه ی پژوهش العطار و حسین عکس این مطلب را نشان داده و بیانگر آن است که جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی از قابلیت بیشتری برخوردار هستند.
همین امر محققین را بر آن داشت تا در پژوهشی توانایی سود، جریانهای نقدی و اقلام تعهدی (کوتاه مدت و بلند مدت) را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی مورد بررسی قرار داده و به معرفی مدلهای کارآمد برای پیش بینی جریانهای نقدی کمک نمایند.
تاکید مفاهیم نظری بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی
حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی می باشد که می تواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش بینی های جریان وجوه نقد کمک کند. “ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد. ” (سازمان حسابرسی1381)
همچنین هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) برای تأکید بر این موضوع بیان نموده است که”اطلاعات درباره سود شرکت براساس حسابداری تعهدی عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم شرکت در خلق جریان نقد نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافتها و پرداختهای نقد فراهم می آورد(فاسب، 1978).
این موضوع بر تأکید FASB در رابطه با بکارگیری حسابداری تعهدی دلالت دارد. همچنین با توجه به بند بالا، FASB باور دارد در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، سود نسبت به دریافتها و پرداختهای آتی شاخص مطلوب تری است. به این ترتیب پیش بینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقات گسترده ای شده است به گونه ای که تعداد زیادی از محققان، رابطه میان اجزاء سود و معیارهای انعطاف پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده اند، که در بخش های بعد به صورت کامل در رابطه با تحقیقات آنها بحث خواهد شد. ولی آنچه که از تحقیقات بر می آید آن است که با توجه به حجم نمونه و روش شناسی بکار رفته در هر تحقیق پاسخ های متفاوتی در رابطه با قدرت پیش بینی کنندگی اقلام تعهدی ارائه شده است.
تأکید چارچوب های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آنچه که چارچوب های نظری بر آن تاکید دارند نمی توان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود.

رویکردهای تحقیقی در ارتباط با سودمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی
فرض اساسی تحقیقات در محتوای اطلاعاتی سودها و ادبیات پیش بینی سود بر این است که سودهای حسابداری یک جایگزین خوب برای جریانهای نقد آتی می باشند. با این حال از آنجائی که سودهای حسابداری شامل اقلام تعهدی حسابداری هستند و از فعالیت های سرمایه گذاری مجزا می باشند، تنها تحت شرایطی خاص (یا نشدنی) سودهای حسابداری مورد انتظار برابر جریانهای نقد آتی می شوند(واتس و زیمرمن، 1978). به علاوه نظر و صلاحدید مدیران در انتخاب روش های تعهدی، قابلیت اعتماد سودها را به عنوان جایگزین جریان نقد عملیاتی کاهش می دهد(دیچو و همکاران ، 1998)
مشکلات پیش بینی سود های آتی و دستکاری مدیریت در این سودها باعث گردید تا محققان اقدام به پیش بینی جریانهای نقدی به صورت مستقیم نمایند و پیش بینی جریانهای نقدی آتی را بدون استفاده از جایگزینی به نام سود انجام دهند. سه رویکرد تحقیقی برای ارزیابی تجربی سودمندی اقلام تعهدی در ارتباط با جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گرفته است. این طبقه بندی بر گرفته از تحقیق یودر می باشد(یودر و تیموتی ، 2007).
2-4-1- رویکرد ارتباط ارزشی
این رویکرد بر ارتباط ارزشی اقلام تعهدی به واسطه رابطه شان با ارزش اوراق بهادار به طور همزمان تکیه دارد. استفاده از رویکرد ارتباط ارزشی برای ارزیابی سودمندی اقلام تعهدی بر دو فرض استوار است، کارائی بازار و کنترل کافی و مناسب ریسک.
بعضی از محققان مانند دیچو (1994) دریافتند که بین اجزای مختلف سودهای تعهدی با بازده سهام همبستگی وجود دارد. در این شاخه از مطالعات ، از اطلاعات مربوط به سودها و اجزایشان استفاده می‏شود. به ع
نوان مثال آنها از متغیرهای وابسته به بازار (قیمتها و بازده) در ازای معیارهای حسابداری (جریانهای نقد آتی) استفاده نمودند.
بارث و همکاران برتری مدل سودهای مجزایشان را نسبت به وجه نقد و سودهای کل با R2 بالاتر، هنگامی که ارزش بازار سهام به عنوان یک متغیر وابسته عمل می کند نشان دادند.(بارث و همکاران، 2001). در مقابل، تحقیقات دیگری توانایی پیش بینی ارقام حسابداری را با توجه به جریانهای نقدی آتی و ارتباط شان با ارزش بازار سهام براساس خطای پیش بینی خارج از نمونه مورد آزمون قرار دادند. نزدیکترین تحقیق در این رابطه به وسیله لو و همکاران(لو و همکاران ، 2009) انجام شده است.
لو و همکاران گزارش نمود که اقلام تعهدی مشارکت با اهمیتی در پیش بینی جریانهای نقـدی آتـی انجام نمی دهند. آنها استنتاج کردند که مشارکت اقلام تعهدی از دیدگاه سرمایه گذاران اهمیت اقتصادی ندارد. در حقیقت آنها دریافتند که بازدهی یک تا سه سال حاصل از یک پرتفوی کنترل شده که در آن برای پیش بینی جریانهای نقدی آزاد آتی و سودها از جریانهای نقدی و اقلام تعهدی استفاده می شد از پرتفوئی که از اقلام تعهدی به عنوان پیش بینی کننده استفاده نمی کرد، بیشتر نبود(لو و همکاران ، 2009) .
رویکرد محتوای اطلاعاتی
تحقیقات انجام شده در این رویکرد بر ارزیابی سودمندی اقلام تعهدی با تکیه بر رابطه میان اقلام تعهدی، جریانهای نقدی آتی و سودهای آتی تاکید می نماید. دیچو و همکاران ، بارث و همکاران و کیم وهمکاران رابطه میان اقلام تعهدی دوره جاری و جریانهای نقدی دوره بعد را با بهره گرفتن از رگرسیون جریان نقدی در دوره بر جریانهای نقدی و اقلام تعهدی دوره t پیش بینی کردند(دیچو و همکاران ،1998) ( بارث و همکاران ، 2001)(کیم وهمکارن،2010).نتایج آزمونها، نشان دهنده قدرت تبیین رگرسیون بود.
دیچو و همکاران از رویکرد همبستگی میان اقلام تعهدی دوره t و جریانهای نقدی در دوره بعد استفاده نموده اند(دیچو و همکاران ،2002). دیچو و همکاران در سال 1998 با ارائه یک مدل جدید در رابطه با پیش بینی جریانهای نقدی آتی بیان نمودند که سودها بهتر از جریانهای نقدی جاری، جریانهای نقدی آتی را پیش بینی می کنند(دچو و همکاران ،1998) .
رویکرد توان پیش بینی
تحقیقات انجام شده در این رویکرد مفید بودن اقلام تعهدی را با تکیه بر قابلیت پیش بینی اضافی شان نسبت به جریانهای نقدی آتی و سودها ارزیابی می کند. چندین مطالعه قابلیت پیش بینی اضافی سود (عرب مازار یزدی؛ 1385) نسبت به جریانهای نقدی را مورد بررسی قرار داده اند. باون و همکاران هیچ گونه شواهدی پیرامون این موضوع که سودهای قبل از اقلام غیر مترقبه پیش بینی کننده بهتری از جریانهای نقد عملیاتی آتی نسبت به مدل گام تصادفی جریانهای نقدی می باشند را نیافتند(باون و همکاران ،1987).
در مقابل تحقیق دیچو و همکاران نشان داد، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده، پیش بینی بهتری از جریانهای نقدی براساس مدل گام تصادفی را در بردارد(دچو و همکاران، 1998). فینگر با بکارگیری تکنیک های سری زمانی، شواهدی را مبنی بر اینکه سودهای گذشته بیش از جریانهای نقدی گذشته قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی آتی را دارند، نیافت(فینگر ،1994) .
گرینبرگ و همکاران دریافتند که سودهای کل، ارتباط بیشتری با جریانهای نقد آتی نسبت به جریانهای نقد جاری نشان می دهد (در اکثر شرکتهای نمونه). با بهره گرفتن از مدلهای پیش بینی که ادعای FASB را به صورت مستقیم تفسیر می کرد، گرینبرگ و همکاران شواهدی را فراهم نمودند که از ادعای FASB حمایت می کرد(گرینبرگ و همکاران ،1986). در جهت عکس باون نتایجی را گزارش نمود که ادعایی که سودها ارتباط بیشتری با جریانهای نقدی آتی نسبت به معیارهای متفاوت جریان نقد جاری دارند را حمایت نمی کرد(باون و همکاران،1987).
به طور مشابه با بهره گرفتن از یک نمونه بزرگتر بارث و همکاران دریافتند که جریانهای نقدی جاری نسبت به سودهای جاری ارتباط قوی تری با جریانهای نقدی آتی دارند. با این حال، آنها مستند نمودند که سودهای جاری تفکیک شده به جریـان نقـد عملیاتی و اجـزاء اقـلام تعهدی ارتباط با اهمیت تری با جریانهای نقدی آتی نسبت به چندین وقفه از سودها و جریان نقد جاری به تنهایی دارد(بارث و همکاران ، 2001).
عوامل موثر بر پیش بینی جریانهای نقدی
ویژگی های شرکت
دیچو و دایچو در تحقیق خود ویژگی های شرکت را به عنوان عوامل تأثیر گذار بر کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی جریانهای نقدی آتی مورد بررسی و آزمون قرار دادند. آنها بیان نمودند که ویژگی‌های شرکت می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی استفاده شود(دیچو و همکاران ، 2002) .از جمله ویژگی های شرکت می توان به طول چرخه عملیات، انحراف استاندارد فروش، جریان نقد، اقلام تعهدی و سود عملیاتی اشاره نمود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رایگان مدیریت :رضایتمندی مشتری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به اینکه ویژگی های شرکت می تواند بر قابلیت پیش بینی مدل های اقلام تعهدی و مدلهای جریان نقد تأثیر بگذارد در این تحقیق اقدام به بررسی دو ویژگی شرکت به عنوان ویژگی‌های اصلی تأثیر گذار بر قابلیت پیش بینی مدلها شده است. این دو ویژگی عبارتند از تغییر پذیری فروش‌ها و سودهای عملیاتی و اندازه شرکت.
تغییر پذیری فروش ها و سودهای عملیاتی
تغییر پذیری فروش و سودهای عملیاتی عموماً از ادبیات پیش بینی سود و تأثیرات این تغییر پذیری بر روی پیش بینی سود برگرفته شده است. این گونه ارتباط را می توان با اثرات تغییرات سود بر روی اقلام تعهدی و در نتیجه بر روی پیش بینی های جریان نقد آتی شرکت مورد بررسی قرار داد. تغییر پذیری فروش ها و سودهای عملیاتی، منعکس کننده تغییر پذیری محیط عملیاتی شرکت می باشد. شرکتهای بزرگ عملیات پایدار و قابل پیش بینی دارند و بنابراین خطای پیش بینی کمتر و کوچکتری خواهند داشت(دچو و همکاران ، 2002).
اندازه شرکت
یکی دیگر از ویژگی های شرکت که می تواند در پیش بینی جریانهای نقدی تأثیر گذار باشد اندازه شرکت است. شرکتهای بزرگتر احتمالاً پارامترهای با ثبات تری برای مدلهای اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند. برای شرکتهای کوچک، پارامترهای مدل ممکن است به گونه ای با اهمیت از مشتریان و یا قراردادها تأثیر بپذیرد.
هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی توانند تأثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت بگذارد و در نتیجه نمی تواند جریانهای نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. براساس موارد ذکر شده اندازه شرکت احتمالاً همبستگی منفی با تغییر پذیری جریانهای نقدی دارد. بنابراین انتظار می رود که قابلیت پیش بینی مدلهای پیش بینی جریانهای نقدی با اندازه شرکت افزایش یابد.
گفتار دوم: مبانی نظری مدیریت سود
تعریف مدیریت سود
مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری بوده، لیکن تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و از دیدگاه های مختلف تعاریف متعددی از آن بعمل آمده است
هیلی و والن (1999)، مدیریت سود را به اینصورت تعریف می‌کنند:
“قضاوت در گزارشگری مالی و شکل دهی معاملات به منظور دستکاری گزارشات مالی با هدف گمراه نمودن برخی افراد ذینفع در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت و یا تأثیرگذاری بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند.”
به نظر دچو و همکاران (1996) مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشد حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با بهره گرفتن از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستد.

 
 
هرچند که این تعریف ها در سطح وسیعی مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار است، زیرا موضوع اصلی قصد، نیت و انگیزه مدیریت است که قابل مشاهده نیست. در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود دشوار است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. اگرچه برای حد نهایی مدیربت سود که همانا تقلب محسوب می شود تعریف مشخصی (بر حسب انگیزه مدیر) وجود دارد.
اهمیت مدیریت سود
بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می‌کنند و تبعات اینگونه رفتار چیست. پاسخ به این سؤالات بخش اعظمی از تحقیقات تجربی در حوزه حسابداری را به خود اختصاص داده است.
مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طی سه دهه گذشته بوده است. فرض زیربنای مدیریت سود این است که ارقام حسابداری اطلاعاتی هستند که بر ارزش‌گزاری بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند.واتز و زیمرمن (1990) مدیریت سود را بکارگیری آزادی عمل مدیر بر روی ارقام حسابداری با فرض وجود یا عدم وجود محدودیت در این زمینه می‌دانند. همچنین اسکات (2003)، مدیریت سود را انتخابی می‌داند که براساس سیاست‌های حسابداری شرکت صورت می‌گیرد تا شرکت به برخی از اهداف خاص مدیریت دست یابد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که روش‌های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری، آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری از اقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود. حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند، گاهی نمی‌توانند مخالفت کنند، زیرا بسیاری از تکنیک‌های مدیریت سود در محدوده استانداردهای حسابداری می‌باشد (اسکات 2003).
تلاش برای حداکثر و یا حداقل نشان دادن سود گزارش شده جنبه‌ای از مدیریت سود را نشان می‌دهد که آن را از رفتار هموارسازی سود به عنوان تلاش برای کاهش نوسانات سود گزارشی، متفاوت می‌سازد. از این جنبه از مدیریت سود در تحقیقات با نام مطالعات «مدیریت سود» یاد می‌شود.
به نظر می‌رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای اطلاعات نامتقارن سهامداران ناشی می‌شود. دی (1991) در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. این مسئله، کانون تعریف ارائه شده توسط اسکات (1997) است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای


پاسخی بگذارید