تیر ۱۴, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان دو قطبی

نوراپی نفرین بیشتری وجود خواهد داشت و افسردگی کاهش خواهد یافت(همان منبع). نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
پایه ژنتیک: مطالعات زیادی بر روی دوقلوها و خویشاوندان انجام شده اند تا عوامل ژنتیک موثر در اختلالات عاطفی یک قطبی و دو قطبی را شناسایی کنند. در خویشاوندان درجه یک واکنش های افسردگی تک قطبی از ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در مطالعه زربین- ریدین۴۸ درباره ی