مهر ۷, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان صاحب نظران، رفتارگرایی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
کمبودها و نواقص او را به خود نسبت می دهد (اخوت، جلیلی، ۱۳۶۲).
نظریه رفتارگرایی:
صاحب نظران رفتارگرا معتقدند که افراد به این علت افسرده می شوند که محیط اجتماعی آنان کوچکترین تقویت مثبت را فراهم نمی آورد. بسیاری از رویدادهایی که موجب افسردگی می شوند مانند مرگ عزیزان، شکست در شغل و نداشتن سلامت در عین حال امکان تقویت های