مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی

دارای ویژگی‎ها‎ی مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده‎ها‎ی خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی‎ها‎ را صفت مشترک جامعه آماری می گویند (متانی، ۱۳۸۶، ص۱۰۸). نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

۳-۴ نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه‎ها‎ که از یک قسمت، یک گروه، یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه “این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‎ها‎ی آن قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر باشد”. معمولا حجم نمونه را با n نشان می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت که نمونه عبارت است از “تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند” (شاه محمدی، ۱۳۸۸، ص ۹۰).
نمونه آماری دراین تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند با اعمال معیارهای گزینشی زیر به دست خواهد آمد:
۱- پایان سال مالی ۱۲ اسفند باشد و طی سالهای مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشد.
۲- جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بانک و بیمه و هلدینگ نباشند.
۳- اطلاعات لازم برای به دست آمدن متغیرها در دسترس باشد.
اطلاعات بیشتر در جدول ذیل آمده است:
تعداد شرکت‎ها‎ی نمونه انتخابی
تعداد شر کتهای واسطه گری، بانک‎ها‎، بیمه
تعداد شرکت‎ها‎ی غیر سال مالی ۲۹/۱۲
تعداد شرکت‎ها‎ی سال مالی ۲۹/۱۲
تعداد شرکتهای بورسی
۱۱۵
۱۷۳
۵۲
۱۸۶
۴۱۱

با توجه به شروط فوق، حجم نمونه ی مورد مطالعه شامل ۱۱۵شرکت می‎باشد.

۳-۵ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:بازه زمانی مورد مطالعه ۱۳۹۱-۱۳۸۶می‎باشد.
قلمرو مکانی:این تحقیق برای بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است.
چ۳-۶چارچوب نظری تحقیق
مدیریت سود به کمک مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری خواهد شد نحوه اندازه گیری آن برای هرشرکت به تفکیک به شرح زیر است:
جونز در مدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارایه کرد فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری درطول زمان ثابت هستند. دراین مدل که سعی درتفکیک اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری دارد سعی شده است که تأثیرشرایط اقتصادی یک واحد تجاری براقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش و اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیربرآوردشود :

دراین رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدی، A مجموع دارایی‎ها‎، REVΔ تغییر درآمد فروش و PPE اموال و ماشین آلات و تجهیزات است.

تغییرات در مطالبات می‎باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است :

اقلام تعهدی اختیاری می‎باشد.

لازم به یادآوری است که براساس مبانی نظری موجود مجموع اقلام تعهدی به یکی ازدو روش زیربا توجه به اطلاعات موجود محاسبه میشوند. دراین تحقیق ازفرمول ذیل که تفاوت بین سود خالص و وجه نقد حاصل ازعملیات را بعنوان کل اقلام تعهدی محاسبه می کند استفاده می گردد :

درفرمول‎ها‎ی فوق Eمعرف سود خالص قبل ازاقلام غیر مترقبه و OCFوجوه نقد حاصل ازعملیات (طبق استانداردهای حسابداری ایران) وCA دارایی‎ها‎ی جاری و ΔCASH تغییرات وجوه نقد، ΔCLتغییرات بدهی جاری و ΔSTD تغییرات حصه جاری بدهی‎ها‎ی بلند مدت و DEPاستهلاک است.
مدل مفهومی تحقیق
متغیر وابسته متغیر‎ها‎ی مستقل

برای تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود با تعدیل اثر انواع ساختارهای مالکیت، از مدل مورد استفاده توسط تاکیا و همکاران (۲۰۱۲) استفاده شده است :

نوع متغیر
متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
نماد
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته
مدیریت
سود
اقلام تعهدی اختیاری

مستقل
ساختار
مالکیت
مالکیت نهادی
INS
درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی‎از کل سهام سرمایه

مالکیت مدیریتی
MO
درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سرمایه

جریان نقد
آزاد
جریان نقد آزاد
FCF
FCF = (INC – TAX – INTEXP – P
DIV – CSDIV) / ASSET
کنترلی
شاخص‎ها‎
اندازه شرکت
SIZE

اهرم مالی
Liability

بازده دارایی‎ها‎
ROA

نوع صنعت

ND
در این پژوهش فرضیه‎ها‎، به تفکیک صنعت نیز مورد آزمون قرار می گیرند.

۳-۶ متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها
متغیر وابسته:
مدیریت سود :
مدیریت سود به کمک مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری خواهد شد نحوه اندازه گیری آن برای هرشرکت به تفکیک به شرح زیر است:
جونز در مدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارایه کرد فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری درطول زمان ثابت هستند. دراین مدل که سعی درتفکیک اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری دارد سعی شده است که تأثیرشرایط اقتصادی یک واحد تجاری براقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش و اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیربرآوردشود :

دراین رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدی، A مجموع دارایی‎ها‎، REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشین آلات و تج
هیزات است.

تغییرات در مطالبات می‎باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است :

اقلام تعهدی اختیاری می‎باشد.
لازم به یادآوری است که براساس مبانی نظری موجود مجموع اقلام تعهدی به یکی ازدو روش زیربا توجه به اطلاعات موجود محاسبه میشوند. دراین تحقیق ازفرمول ذیل که تفاوت بین سود خالص و وجه نقد حاصل ازعملیات را بعنوان کل اقلام تعهدی محاسبه می کند استفاده می گردد :

در فرمول‎ها‎ی فوق Eمعرف سود خالص قبل ازاقلام غیر مترقبه و OCFوجوه نقد حاصل ازعملیات (طبق استانداردهای حسابداری ایران) وCA دارایی‎ها‎ی جاری و ΔCASH تغییرات وجوه نقد، ΔCL تغییرات بدهی جاری و ΔSTD تغییرات حصه جاری بدهی‎ها‎ی بلند مدت و DEPاستهلاک است.

متغیرهای مستقل:
جریان نقد آزاد (FCF):
در این تحقیق از مدل لن و پولسن برای اندازه گیری جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده می‎شود بر اساس این مدل جریان‎ها‎ی نقد آزاد از سود عملیاتی قبل از استهلاک و به کسر مجموع مالیات‎ها‎ به اضافه هزینه بهره و سود تقسیمی‎پرداختی به دست می‎آید و با تقسیم بر مجموع دارایی‎ها‎ استاندارد می‎گردد که از طریق رابطه زیر بدست می‎آید:

FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV – CSDIV) / ASSET
PCF : جریان نقد آزاد
INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک
TAX :مالیات بر درآمد
INTEXP: هزینه بهره
PSDIV:سود پرداختی به سهامداران ممتاز
CSDIV :سود پرداختی به سهامداران عادی
ساختار مالکیت ((OS:
در این پژوهش ساختار مالکیت متغیر مستقل می‎باشد، که از جنبه نوع مالکیت( مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی )
مورد بررسی قرار می‎گیرد.
مالکیت نهادی (INS) :
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی‎از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی (MO):
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سهام سرمایه است.
متغیر‎ها‎ی کنترلی :
اندازه شرکت (SIZE):
یکی عوامل درونی شرکت‎ها‎ که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می گذارد اندازه شرکت می باشد که در این پژوهش از طریق لگاریتم طبیعی فروش محاسبه می‎شود.

نسبت اهرم مالی:
اهرم مالی بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است.
نسبت‎ها‎ی اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی‎ها‎یش می‎باشند. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‎گردد: