مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان وجوه نقد، اقلام تعهدی، مدیریت سود، قلام تعهدی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است. از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد، بنابراین می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب شود و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد کرد. بنابراین، در این تحقیق رابطه سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سـالهای
۱۳۷۹ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنی داری مشاهده شده است. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد.
کمالی )۱۳۸۷)، به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال‎ها‎ی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت‎ها‎یی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت‎ها‎یی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎گردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده اند. وی این چنین مطرح می‎کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت‎ها‎ی رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری‎ها‎ی پرخطری رهنمون می‎کند که سود را دچار نوسان می‎کند و بنابراین با استفاده از تکنیک‎ها‎ی مدیریت سود آن را هموار می‎نمایند ولی زمانی که این شرکت‎ها‎ به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎شوند، بدهی‎ها‎ به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش می‎دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می‎انجامد.
مشایخی وهمکاران، (۱۳۸۴)، در مقاله “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت‎ها‎ی مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند.

پیشینه خارجی:
چنگ و‎ها‎لی (۲۰۱۳) اجزای جریان وجوه نقد را با استفاده از یک مدل پیش بینی جریان وجوه نقد بررسی کردند و نتایج تحقیقاتشان نشان داد که جریان‎ها‎ی نقدی اصلی و غیر اصلی همیشه در پیش بینی جریان‎ها‎ی نقدی نقش دارند و توانایی مدل پیش بینی را افزایش می دهند.
بروچت و همکاران (۲۰۱۲) دریافتند که بطور متوسط قدر مطلق خطاهای پیش بینی برای جریان‎ها‎ی نقدی آتی، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش بینی کننده به جریان‎ها‎ی نقدی عملیاتی اضافه می شوند کوچکتر از زمانی است که جریان وجوه نقد حاصل ازعملیات به تنهایی به عنوان یک پیش بینی کننده استفاده شود.
لیو و همکاران (۲۰۱۱) توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری هر سهم را در تشریح ارزشیابی‌های سهام شرکت مورد واکاوی قرار دادند. در تمامی‎موارد مورد بررسی ایشان پیش‌بینی‌های سود هر سهم معیار مناسب‌تری برای ارزش شرکت‌ها بود. مطالعه‌ ایشان یکی از مبانی مهم و کلیدی در اجرای پژوهش حاضر بود؛ به این صورت که توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی در مقابل سود حسابداری را می‌توان در تشریح میزان سود تقسیمی‎شرکت‌ها نیز مطرح نمود.
لی ژانگ ( ۲۰۰۹)، تحقیق درباره «نقش تبادلی دیون و پاداش‎ها‎ی انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در تحقیق خود به ارزیابی نقش حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداش‎ها‎ی انگیزشی مدیرانه در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
می‎پردازد. وی به این نتیجه رسیده است که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.
روزالین (۲۰۰۸)، در بورس اوراق بهادار کشور استرالیا تحقیقی تحت عنوان ثبات سود، اقلام تعهدی و مالکیت سهام مدیرانه انجام داده اند. آنها به بررسی ارتباط بین ثبات سود و مقیاس کلی اقلام تعهدی کل پرداختند.
آنها به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی کل از ثبات کمتری نسبت به جریانات نقدی بر خوردارند. همچنین مطرح نمودند که ثبات مؤلفه‎ها‎ی تعهدی به طور مثبتی با قابلیت اتکای آن مؤلفه‎ها‎ بستگی دارد. آنها دریافتند که غیر قابل اتکا ترین مؤلفه اقلام تعهدی از بیشترین ثبات برخوردار است. و دلایلی
برا‍ی این نتیجه نیز ارایه نموده اند. آنها سرانجام به آزمون ارتباط بین ثبات سودو مالکیت سهام مدیرانه پرداخته اند اما شواهدی دال بر تأثیر این مکانیزم حاکمیت شرکتی(مالکیت سهام مدیرانه) بر ثبات سود نیافته
‎اند.
چیونگ و همکاران ( ۲۰۰۵ )، در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت‎ها‎ی برون سازمانی» ذکر می‎کند که مدیران شرکت‎ها‎ی دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه‎ها‎ی منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می‎کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می‎باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می‎کنند. وی می‎گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت‎ها‎ی سرمایه گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می‎شود و مدیران در این حالت هزینه‎ها‎یی را برای سهامداران ایجاد می‎کنند که ثروت سهامداران را کاهش می‎دهد، و اگر نظارت برون سازمانی و خارجی سهامداران برون سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت طلبانه محدود خواهد شد.

۲-۱۸ خلاصه فصل
نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. دراین زمینه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه‌مدت در این مورد بحث می‌کند که سهامداران نهادی به منظور بالا بردن عایدات جاری خود باعث ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای انجام مدیریت سود می‌شوند و دیدگاه سهامداران نهادی بلند‌مدت فرض می‌کند که سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیزم مکمل حاکمیت شرکتی موجب کاهش انگیزه‌های مدیریت سود می‌شوند.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه
دانش و معرفت بشر حاصل تلاش کاوشگرانه ای است که طی قرنهای متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسلهای بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است. این دانش و معرفت از خصلت افزایشی و گسترش دهنده برخورداری است. یعنی در هر مقطع و دوره تاریخی از زندگی بشر، معلومات جدیدی حاصل گردیده است. از طرف دیگر علم، زاده و بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند محدود نیست. بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است. تا به حل مسئله یا دشواری ذهنی عملی نایل آید چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزش‎ها‎ی اجتماعی پیوندی مستحکم می‎زند، بی تردید، توسعه کیفی و کمی‎جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‎ها‎ و تصمیم گیری‎ها‎ بر پایه تحقیقات علمی‎است، از اینرو، مدت‎ها‎ این نظر و تلقی حاکم بوده است، که نوآوری‎ها‎ی تکنولوژیک از درون خود پیشرفت‎ها‎ی علمی‎نشأت می‎گیرند، به عبارت دیگر روند و جهت پیشرفت علوم و تحقیقات تا حدود زیادی تابع عوامل درونی است. تحقیق و پژوهش فعالیتی است، که در سایه آن به اطلاعات و آگاهی‎ها‎ی بیشتری در رابطه با محیط پیرامون خود پی برده و به تأثیراتی که بر آنها داریم دست می‎یابیم. علی رغم اینکه تحقیقات مختلف، به صورت‎ها‎ی گوناگونی انجام می‎شوند با این حال مهم ترین ویژگی یا وجه تمایز پژوهش که در رابطه با کشف و اکتشاف است، تغییر نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین می‎توان گفت که بشر در هر دوره تاریخی به آگاهی از روش و ابزار کسب معلومات و به عبارتی روشهای تحقیق نیاز داشته و دارد. این روش و ابزار نیز به تناسب توسعه بوده است؛ به نحوی که روش‎ها‎ی امروز کامل تر از گذشته است و طبعاً روشهای آینده کامل تر از روشهای امروز خواهد بود. محقق بایستی پس از انتخاب موضوع به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. تعیین روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و نیز تسهیلات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین وقتی می توان در مورد روش تحقیق تصمیم‌گیری کرد که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص شود. به عبارتی در این مرحله، هدف آن است که پژوهشگر تعیین کند چه روشی را بکار گیرد تا او را به نحوی دقیق و کارآمد به پاسخ پرسش‌های تحقیق‌ رهنمون شود. در این فصل به بیان روش تحقیق‌ پرداخته خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق تعیین روش و شیوه‌ای مناسب برای بررسی موضوعی خاص است. دستیابی به هدف‎ها‎ی علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی۱۰ درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، ۱۳۸۲). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی‎به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‎رود (عزتی، ۱۳۷۶).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‎دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ای خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی‎که با هدف برخورداری از نتایج یافته‎ها‎ برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‎پردازیم آن را تحقیق کاربردی۱۱ می‎نامیم. اما وقتی که که اساسا برای بهبود درک خود درباره ی مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط‎ها‎ی سازمانی روی می‎دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‎کنیم آنرا تحقیق بنیادی یا پایه ای۱۲ می‎خوانیم (سکاران، ۱۳۸۶).
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تج
زیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از داده‎ها‎ی مشاهـــده شده انجام می‎شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۸).

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‎خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده‎ها‎یی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری