مهر ۷, ۱۳۹۹

پایان نامه درباره  ، ۰٫۰۰۹، ۰٫۰۰۴

ر دامنه نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
چارک

۰٫۲۵
۰٫۵
۰٫۷۵
LCETR
700
0.837
0.867
1.000
0.148
-2.600
8.976
0.950
0.050
1.000
0.805
0.867
0.925
CETR
700
0.821
0.858
1.000
0.190
-2.002
4.710
0.990
0.010
1.000
0.765
0.858
0.963
PBDT
700
0.018
0.009
0.000
0.025
2.388
7.045
0.160
0.000
0.160
0.002
0.009
0.025
EER
700
0.008
0.000
0.000
0.015
3.652
19.968
0.150
0.000
0.150
0.000
0.000
0.010
EP
700
0.353
0.000
0.000
0.478
0.617
-1.624
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.000
CSR
700
0.350
0.000
0.000
0.477
0.630
-1.607
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.000
POSCSR
700
0.293
0.000
0.000
0.455
0.912
-1.171
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.000
ABSDA
700
0.253
0.190
0.000
0.204
0.847
-0.307
0.780
0.000
0.780
0.092
0.190
0.376
IO
700
0.101
0.068
0.000
0.104
2.355
8.401
0.770
0.000
0.770
0.030
0.068
0.139
Cash
700
0.036
0.026
0.070
0.035
2.526
10.831
0.320
0.000
0.320
0.013
0.026
0.048
ROA
700
0.126
0.109
-0.720
0.146
0.171
3.288
1.420
-0.720
0.700
0.045
0.109
0.193
LEV
700
0.594
0.634
0.270
0.212
-0.852
0.611
0.980
0.010
0.980
0.479
0.634
0.735
NOL
700
0.067
0.000
0.000
0.250
3.467
10.046
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
DeltaNOL
700
0.005
0.000
0.000
0.055
10.634
127.107
0.870
-0.090
0.780
0.000
0.000
0.000
FI
700
0.007
0.000
0.000
0.032
7.273
64.387
0.430
0.000
0.430
0.000
0.000
0.000
PPE
700
0.206
0.165
0.300
0.145
0.759
-0.236
0.630
0.000
0.630
0.084
0.165
0.302
INTANG
700
0.021
0.007
0.000
0.042
4.235
20.631
0.310
0.000
0.310
0.003
0.007
0.020
EQINC
700
0.021
0.010
0.000
0.035
5.830
51.109
0.400
0.000
0.400
0.004
0.010
0.025
RD
700
0.025
0.013
0.000
0.038
4.274
28.681
0.400
0.000
0.400
0.002
0.013
0.034
EMP
700
4.019
4.094
3.910
0.306
-0.549
0.338
1.700
3.000
4.700
3.912
4.094
4.249
Sale
700
0.109
0.118
-0.950
0.229
-0.626
1.866
1.630
-0.950
0.680
0.000
0.118
0.250
Size
700
26.492
26.300
23.110
1.496
0.515
0.313
8.200
23.110
31.310
25.449
26.300
27.454
MB
700
3.870
2.713
1.020
2.719
0.830
-0.704
9.080
1.020
10.100
1.676
2.713
6.045

۴– ۳– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
در این قسمت به منظور تجزیه و تحلیل دو متغیری متغیرهای تحقیق، ماتریس ضریب همبستگی در جدول (۴-۲) ارائه شده است. ضمناً خروجیهای اصلی نرم افزار SPSS برای ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق در پیوست شماره (۲) ارائه شده است.

جدول (۴-۲): ماتریس ضریبهمبستگی متغیرهای تحقیق
نام متغیر
LCETR
CETR
PBDT
EER
EP
CSR
POSCSR
ABSDA
IO
Cash
ROA
LEV
NOL
DeltaNOL
FI
PPE
INTANG
EQINC
RD
EMP
Sale
Size
MB
LCETR
1
.154**
.117**
0.039
-.094*
.079*
0.071
0.003
-.099**
0.057
.203**
-.189**
-.187**
0.036
0.014
.124**
-.133**
0.003
0.067
-0.018
.150**
.200**
-0.025

 
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۲
۰٫۲۹۸
۰٫۰۱۲
۰٫۰۳۷
۰٫۰۶۱
۰٫۹۲۷
۰٫۰۰۹
۰٫۱۳۲
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۳۴۲
۰٫۷۱۴
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۰
۰٫۹۳۲
۰٫۰۷۶
۰٫۶۴۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۵۱۰
CETR
.154**
1
-0.037
-0.020
-0.016
.099**
-0.035
0.064
0.004
0.026
0.008
-.119**
.108**
.085*
0.025
-0.025
.075*
0.065
0.054
-0.018
.082*
.098**
-0.040

۰٫۰۰۰
 
۰٫۳۲۳
۰٫۵۹۹
۰٫۶۷۳
۰٫۰۰۸
۰٫۳۵۵
۰٫۰۸۹
۰٫۹۲۵
۰٫۴۸۹
۰٫۸۳۱
۰٫۰۰۲
۰٫۰۰۴
۰٫۰۲۴
۰٫۵۰۱
۰٫۵۰۷
۰٫۰۴۷
۰٫۰۸۵
۰٫۱۵۱
۰٫۶۳۳
۰٫۰۳۰
۰٫۰۰۹
۰٫۲۸۹
PBDT
.117**
-0.037
1
.412**
-0.031
-.136**
-0.037
.085*
-0.046
.099**
.649**
-.209**
-.162**
-0.053
0.022
.075*
-.157**
-0.003
-0.015
-.148**
.211**
.163**
-.099**

۰٫۰۰۲
۰٫۳۲۳
 
۰٫۰۰۰
۰٫۴۱۳
۰٫۰۰۰
۰٫۳۳۴
۰٫۰۲۵
۰٫۲۲۵
۰٫۰۰۹
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۱۶۰
۰٫۵۶۴
۰٫۰۴۸
۰٫۰۰۰
۰٫۹۳۱
۰٫۷۰۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۹
EER
0.039
-0.020
.412**
1
-0.020
0.057
-.110**
-0.010
0.001
0.015
.313**
-.219**
-0.004
0.039
0.038
-0.060
-.084*
0.006
.092*
-.111**
0.003
-.216**
-0.054

۰٫۲۹۸
۰٫۵۹۹
۰٫۰۰۰
 
۰٫۵۹۳
۰٫۱۲۹
۰٫۰۰۴
۰٫۷۹۷
۰٫۹۷۲
۰٫۶۸۹
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۹۱۵
۰٫۲۹۸
۰٫۳۱۴
۰٫۱۱۰
۰٫۰۲۶
۰٫۸۶۵
۰٫۰۱۵
۰٫۰۰۳
۰٫۹۲۹
۰٫۰۰۰
۰٫۱۵۰
EP
-.094*
-0.016
-0.031
-0.020
1
0.003
-0.009
-0.003
-0.040
.097*
-0.067
-0.019
.077*
-0.010
-0.015
-0.016
0.038
0.066
-0.063
.092*
-.088*
0.038
-0.052

۰٫۰۱۲
۰٫۶۷۳
۰٫۴۱۳
۰٫۵۹۳
 
۰٫۹۲۷
۰٫۸۱۷
۰٫۹۴۳
۰٫۲۹۱
۰٫۰۱۱
۰٫۰۷۶
۰٫۶۱۱
۰٫۰۴۳
۰٫۷۸۳
۰٫۶۹۹
۰٫۶۷۱
۰٫۳۱۶
۰٫۰۸۳
۰٫۰۹۸
۰٫۰۱۵
۰٫۰۲۰
۰٫۳۲۲
۰٫۱۷۲
CSR
.079*
.099**
-.136**
0.057
0.003
1
0.054
-0.043
0.004
-0.049
-.092*
0.014
.090*
0.010
0.013
-.083*
-0.015
-0.029
.099**
.162**
-0.067
0.009
.083*

۰٫۰۳۷
۰٫۰۰۸
۰٫۰۰۰
۰٫۱۲۹
۰٫۹۲۷
 
۰٫۱۵۱
۰٫۲۵۸
۰٫۹۱۴
۰٫۱۹۵
۰٫۰۱۵
۰٫۷۰۸
۰٫۰۱۷
۰٫۷۹۹
۰٫۷۳۳
۰٫۰۲۷
۰٫۶۸۲
۰٫۴۴۵
۰٫۰۰۹
۰٫۰۰۰
۰٫۰۷۷
۰٫۸۱۵
۰٫۰۲۸
POSCSR
0.071
-0.035
-0.037
-.110**
-0.009
0.054
1
0.000
-0.035
-0.066
0.046
.132**
-.110**
-0.020
-.085*
0.041
.099**
-0.015
-0.058
.349**
0.066
.205**
0.067

۰٫۰۶۱
۰٫۳۵۵
۰٫۳۳۴
۰٫۰۰۴
۰٫۸۱۷
۰٫۱۵۱
 
۰٫۹۹۰
۰٫۳۵۲
۰٫۰۸۲
۰٫۲۲۹
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۴
۰٫۵۹۵
۰٫۰۲۴
۰٫۲۸۳
۰٫۰۰۹
۰٫۶۹۱
۰٫۱۲۴
۰٫۰۰۰
۰٫۰۸۲
۰٫۰۰۰
۰٫۰۷۷
>ABSDA
0.003
0.064
.085*
-0.010
-0.003
-0.043
0.000
1
0.021
0.029
0.049
-.081*
0.036
0.035
-0.018
-0.033
0.052
-0.048
0.009
-0.028
-0.006
0.052
-0.009

۰٫۹۲۷
۰٫۰۸۹
۰٫۰۲۵
۰٫۷۹۷
۰٫۹۴۳
۰٫۲۵۸
۰٫۹۹۰
 
۰٫۵۷۶
۰٫۴۳۷
۰٫۱۹۴
۰٫۰۳۲
۰٫۳۳۵
۰٫۳۵۳
۰٫۶۳۲
۰٫۳۹۰
۰٫۱۷۱
۰٫۲۰۷
۰٫۸۱۵
۰٫۴۶۰
۰٫۸۸۲
۰٫۱۶۷
۰٫۸۲۱
IO
-.099**
0.004
-0.046
0.001
-0.040
0.004
-0.035
0.021
1
-0.022
0.008
-.077*
-0.021
-0.058
-.081*
-.087*
-0.011
0.042
0.074
-0.033
0.015
0.046
0.008

۰٫۰۰۹
۰٫۹۲۵
۰٫۲۲۵
۰٫۹۷۲
۰٫۲۹۱
۰٫۹۱۴
۰٫۳۵۲
۰٫۵۷۶
 
۰٫۵۶۱
۰٫۸۳۷
۰٫۰۴۲
۰٫۵۷۹
۰٫۱۲۵
۰٫۰۳۲
۰٫۰۲۲
۰٫۷۷۹
۰٫۲۶۸
۰٫۰۵۱
۰٫۳۷۷
۰٫۶۹۶
۰٫۲۲۱
۰٫۸۲۷
Cash
0.057
0.026
.099**
0.015
.097*
-0.049
-0.066
0.029
-0.022
1
.176**
-.123**
-.138**
-0.063
0.051
0.040
-0.046
-0.024
.111**
-0.035
0.040
-0.004
-0.044

۰٫۱۳۲
۰٫۴۸۹
۰٫۰۰۹
۰٫۶۸۹
۰٫۰۱۱
۰٫۱۹۵
۰٫۰۸۲
۰٫۴۳۷
۰٫۵۶۱
 
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۹۷
۰٫۱۷۵
۰٫۲۸۹
۰٫۲۲۷
۰٫۵۱۸
۰٫۰۰۳
۰٫۳۶۱
۰٫۲۸۶
۰٫۹۱۹
۰٫۲۵۰
ROA
.203**
0.008
.649**
.313**
-0.067
-.092*
0.046
0.049
0.008
.176**
1
-.254**
-.465**
-.169**
-0.007
0.015
-.134**
0.007
-.119**
-.125**
.310**
.446**
-.125**

۰٫۰۰۰
۰٫۸۳۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۷۶
۰٫۰۱۵
۰٫۲۲۹
۰٫۱۹۴
۰٫۸۳۷
۰٫۰۰۰
 
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۸۵۱
۰٫۶۹۰
۰٫۰۰۰
۰٫۸۴۴
۰٫۰۰۲
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۱
LEV
-.189**
-.119**
-.209**
-.219**
-0.019
0.014
.132**
-.081*
-.077*
-.123**
-.254**
1
-.137**
-.107**
0.001
-.101**
0.037
-.081*
-.076*
0.048
0.023
-.138**
-0.017

۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۲
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۶۱۱
۰٫۷۰۸
۰٫۰۰۰
۰٫۰۳۲
۰٫۰۴۲
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۰
 
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۵
۰٫۹۷۹
۰٫۰۰۸
۰٫۳۳۳
۰٫۰۳۳
۰٫۰۴۵
۰٫۲۰۷
۰٫۵۵۱
۰٫۰۰۰
۰٫۶۴۵
NOL
-.187**
.108**
-.162**
-0.004
.077*
.090*
-.110**
0.036
-0.021
-.138**
-.465**
-.137**
1
.323**
0.002
0.000
.099**
0.068
.093*
0.041
-.261**
-.216**
0.040

۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۴
۰٫۰۰۰
۰٫۹۱۵
۰٫۰۴۳
۰٫۰۱۷
۰٫۰۰۴
۰٫۳۳۵
۰٫۵۷۹
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
 
۰٫۰۰۰
۰٫۹۶۷
۰٫۹۹۲
۰٫۰۰۹
۰٫۰۷۱
۰٫۰۱۴
۰٫۲۷۸
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۲۸۷
DeltaNOL
0.036
.085*
-0.053
0.039
-0.010
0.010
-0.020
0.035
-0.058
-0.063
-.169**
-.107**
.323**
1
-0.019
-0.073
0.034
0.010
-0.028
0.011
-0.046
-.075*
-0.011

۰٫۳۴۲
۰٫۰۲۴
۰٫۱۶۰
۰٫۲۹۸
۰٫۷۸۳
۰٫۷۹۹
۰٫۵۹۵
۰٫۳۵۳
۰٫۱۲۵
۰٫۰۹۷
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۵
۰٫۰۰۰
 
۰٫۶۲۴
۰٫۰۵۴
۰٫۳۷۰
۰٫۸۰۰
۰٫۴۶۸
۰٫۷۷۷
۰٫۲۲۷
۰٫۰۴۸
۰٫۷۶۹
FI
0.014
0.025
0.022
0.038
-0.015
0.013
-.08