پایان نامه درباره ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
“بررسی ضرورت افشای وجود افتراق بین اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری و اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای قانون مالیات های مستقیم ایران”، اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای قوانین مالیاتی را هدف قرار داده و به این نتیجه رسید که گزارشگری مربوط به افشای وجه افتراق بین اطلاعات مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری و بر مبنای قوانین قوانین مالیاتی با تصمیم گیریهای اقتصادی مرتبط است.

۲-۲۰- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی
۱- بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت: این تحقیق توسط دسای و دارماپالا از اساتید دانشگاه هاروارد و میشیگان در سال ۲۰۰۹ به روش OLS انجام شد. برای اندازهگیری متغیر اجتناب مالیاتی از تفاوت سود گزارش شده به سهامداران و سود سود مشمول مالیات ابرازی به حسابرسان مالیاتی استفاده شد. میزان شکاف بین دو گزارش یاد شده به
پوششهای مالیاتی به کار رفته نسبت داده شده است.
نتایج این تحقق نشان میدهد که میانگین تاثیر اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت قابل توجه و معنادارنیست. اما در شرکتهایی که دارای مکانیزم حاکمیت شرکتی کارآمد و قوی هشتند، تاثیر اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت معنادار و مثبت میباشد. شفاف سازی و روان سازی در قوانین مالیاتی بر توانایی شرکتها جهت استفادهی بیشتر از معافیت ها و کاهش مالیات پرداختی خواهد افزود. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این مطلب بود که انتقال منابع از دولت به مالکان از طریق اجتناب مالیاتی با تضاد نمایندگی میان مالکان و مدیران مرتبط میباشد.

۲- بررسی رابطه شکاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات با مدیریت سود
این پژوهش توسط دریک و هانلون در سال ۲۰۰۵ در آمریکا انجام گرفت.
نتایج تحقیق بیان میدارد که اختلاف کمتر بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات نشاندهنده مدیریت سود بالا و کیفیت پایین گزارشات مالی میباشد. شکاف بیشتر بین سود گزارش شده به مالکان و سود مشمول مالیات گزارش شده توسط حسابرسان مالیاتی نشانگر این است که مدیریت سود کمتر و شفافیت گزارشات مالی بالا می باشد.

۳- بررسی رابطه شکاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات
این پژوهش توسط وانگ در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیان میدارد که شرکتهای با شفافیت بالا در گزارشگری، اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت رابطه مثبت معناداری دارد. نتایج این پژوهش با نظریهای که بیان میدارد افشای شرکتی، نظارت بر عملکرد مدیران را آسان میکند و نگرانی افراد برون سازمانی را در خصوص هزینههای پنهان مرتبط با اجتناب مالیاتی کاهش میدهد، سازگاری دارد.

۴- بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام
این تحقیق توسط جونگ در سال ۲۰۱۰ در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است.
نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام آتی میباشد. این نتیجه با نظریهای که بیان میدارد اجتناب مالیاتی سوء استفاده مدیریت را تسهیل میکند و اخبار بد فعالیتها برای چندین دوره انباشته میشود برای اینکه مدیریت
میخواهد جایگاه شغلی خود را حفظ کند. زمانی که دوره تصدی مدیریت به اتمام رسید، اخبار بد انباشته شده به یک باره افشا میگردد و منجر به سقوط قیمت سهام میگردد. اما اگر در شرکت مکانیزم افشای کارآمد و قوی مثل سهامداران نهادی و تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته از گزارشهای مالی شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نمیشوند که در صورت انتشار یک جای آنها، کاهش شدید قیمت سهام اتفاق بیفتد، مطابقت دارد.

۵- رابطه پاداش مدیریت، گزارشگری غیر شفاف مالی و عملکرد آتی شرکت:
این تحقیق توسط رگو و ویلسون در سال ۲۰۰۸ انجام شده است. نتایجی که از این تحقیق حاصل شده است بیانگر این است که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطهی مثبت معناداری دارد و این رابطه در شرکتهایی که دارای مکانیزم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، قویتر میباشد. همچنین در این تحقیق هیچگونه مدارک و اسناد قابل اتکایی مبنی بر این که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی و پاداش پرداختی به مدیران بر میزان عملکرد آتی شرکت تاثیر معناداری داشته باشد مشاهده نشد.

۶- رابطه پوشش مالیاتی با سهامداران نهادی: این پژوهش توسط ویلیام در سال ۲۰۰۹ انجام شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد مالکیت نهادی بر پوشش مالیاتی تاثیر معنا داری دارد. در شرکتهایی که افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی کوتاه مدت باشد، پوشش مالیاتی شرکتها بیشتر است. چون میخواهند در کوتاه مدت مالیات بیشتری ذخیره شود و از این طریق سود و ارزش سهام خود را افزایش دهند. اما اگر افق سرمایه گذاری مالکان نهادی بلند مدت باشد، شدت رابطهی مالکیت نهادی با پوشش مالیاتی تعدیل میگردد. طبق بررسیهای بعمل آمده با توجه به جدید بودن مسئلهی تحقیق، تا کنون هیچ گونه تحقیق دانشگاهی در ایران در راستای اهداف پژوهش حاضر صورت نگرفته است. لیکن با عنایت به این که برخی تئوریها و تحقیقات تجربی پیشین ارتباط بین معیارهای مختلف پوشش مالیاتی با شفافیت گزارشگری و ارزش شرکت را تائید نموده اند و با توجه به این که درآمد مشمول مالیات شرکتها با سود حسابداری آنها رابطهی نزدیکی دارد، لذا در این تحقیق به گزیدهای از پژوهشی که در این زمینه در ایران صورت گرفته است اشاره میگردد:
مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
این
پژوهش توسط احمد خدامی پور و علی ترک زاده ماهانی در سال ۱۳۸۹ انجام شده است و روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شدهاند نشان میدهد، شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند، اما در مورد شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار کوچک تر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، نمیتوان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند. علاوه بر این، یافتههای پژوهش نشان میدهد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکتها ارائه میکنند کاهش نمیدهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز میگردد.

جدول۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی
محقق
سال انجام تحقیق
حوزه جغرافیایی
روش انجام
نتیجه تحقیق
دسای و دارماپالا
۲۰۰۹
آمریکا
OLS
اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، اما در شرکت هایی که نظام حاکمیت شرکتی قوی دارند، اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبت دارد.
هانلون و شولین
۲۰۰۵
آمریکا
OLS
اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات با مدیریت سود و کیفیت گزارشگری به ترتیب دارای رابطه ی مستقیم و معکوس معنادار است.
وانگ
۲۰۱۰
آمریکا
OLS
اجتناب مالیاتی با افشای شرکتی رابطه مستقیم معناداری دارد.
جانگ
۲۰۱۰
چین
OLS
اجتناب مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام دارای رابطه ی مستقیم معنادار است.
رگو و ویلسون
۲۰۰۸
آمریکا
OLS
گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطه ی مثبت معناداری دارد و این رابطه تحت تاثیر نظام حاکمیت شرکتی واحد تجاری هستند.
ویلیام موسرو
۲۰۰۹
آمریکا
OLS
رابطه ی پنهان کاری مالیاتی با سرمایه گذاران نهادی مستقیم و معنادار است و این رابطه تحت تاثیر افق سرمایه گذاری است.
خدامی پور و ترک زاده
۱۳۸۹
ایران
OLS
شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگ تر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرین دارند.
عرب مازار و همکاران
۱۳۹۰
ایران
OLS
رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد. بطوری که گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی،شفافیت گزارشگری مالی را تا حدود زیادی تامین خواهد کرد.
صمدی لرگانی و همکاران
۱۳۸۹
ایران
OLS
رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد، به طوری که با گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.

۲-۲۱- خلاصه و جمع بندی
درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم بودجهی سالانه محسوب میشود. هرچند در کشور ما به
واسطهی وجود درآمدهای نفتی توجه عمدهای به درآمدهای مالیاتی نمیشود. در میان صاحب نظران اقتصادی جایگاه و اهمیت سیاستهای مالیاتی در توزیع درآمد بین دهکهای اقتصادی جامعه روشن و آشکار است. از طرفی مالیات پرداختی هزینهی قابل توجهی به مودیان تحمیل میکند که باعث کاهش بازده سرمایه گذاران میگردد. لذا شرکتها جهت تعدیل هزینهی یاد شده اقدام به اجرای برنامههای اجتناب مالیاتی میکنند. چون اجرای برنامههای پنهان کارانهی مالیاتی به همراه ابهام و عدم قطعیت است که دستیابی به اهداف اصلی اجتناب مالیاتی را با تردید همراه میسازد. برای این که فضای خاکستری ایجاد شده ناشی از اجرای برنامههای مالیاتی به فرصتی برای سوء استفاده افراد برون سازمانی تبدیل نشود باید مکانیزم های اطلاع رسانی و ارائهی اطلاعات شفاف و مفید به افراد برون سازمانی تقویت شوند.

فصل سوم
روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه
در این فصل روش اجرای تحقیق تبیین و توصیف می شود. نقش آمار توصیفی درواقع جمع آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی حاصل از نمونه یا جامعه آماری است. محقق در پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافتههای آن شواهد قابل قبولی برای بررسی رابطه ی بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه شرکتها ، فراهم آورد. به همین دلیل شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، زمینهای فراهم شود که به سازمان امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در امر تشخیص دقیق و صحیح مالیات اشخاص یاری رساند. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار میتواند در تدوین
آئیننامهها و استانداردهای گزارشگری موثر بر مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و اداره شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران، از یافته های پژوهش استفاده کند.

– طرح مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت میشود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می شده است(تینا وانگ۲۰۱۰). چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفادههای مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت
منافع شخصی خود انجام میدهند. (دسای و دارماپالا ۲۰۰۹) گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران میشود. حال آنکه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده میکنند که این امر سبب تحمل هزینههایی برای مالکان شرکت خواهد شد. (هزینه های نمایندگی) این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر میباشد:
آیا عدم مسئولیت پذیری مدیران با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟
– تدوین و استدلال فرضیه ها
برای جلوگیری از انجام بررسیهای موشکافانه توسط مقامات مالیاتی، مدیران انگیزه پنهان کردن مقاصد و اهداف خود از انجام فعالیتهای اجتناب مالیاتی را دارند و همچنین از طرفی با مبهم نشان دادن اطلاعات و معاملات، تا حد امکان اطلاعات مرتبط با مالیات عملکرد را افشاء نمیکنند. بنابراین با انجام اینگونه فعالیتها این امر برای سرمایه گذاران خارجی مشکل خواهد بود که بتوانند درباره بیطرفانه بودن اطلاعات شرکت و یا جانبدارانه بودن آنها توسط مدیران شرکت، قضاوت کنند. اگر اجتناب مالیاتی را از دیدگاه هزینههای نمایندگی در نظر گرفته شود، که مبتنی بر رفتار فرصت طلبانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *