پایان نامه رایگان با موضوع دوره متوسطه، رشته های تحصیلی، دانش عمومی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
دبیرستان شوند.دوره مطالعه سه سال است و دانش آموزان هزینه آموزش را پرداخت میکنند.پذیرش در دبیرستان عمدتآ بر اساس نمرات کسب شده در امتحان ورودی دبیرستان میباشد. اما تغییرات چندی در پروسه پذیرش ازسال 1974بوجود آمده اند. زمانی که خط مشی معادل ساز برای پذیرش دبیرستان به عمل درآمد. ازطرفی معرفی این استانداردهای واحدبرای پذیرش درمدرسه،دبیرستانهای کوچک تخصصی موضوعاتی همانند موسیقی،هنرها و نیزعلوم وریاضی همچنان تأسیس شده وخواهند شد.پس ازسال 1998دبیرستانهای خصوصی که میتوانند بامنابع مالی خودحفظ گردندحق انتخاب دانشجویان و نیز تصمیم گیری در مورد پرداخت هزینه شهریه را خواهند داشت.

کلیاتی در مورد کشور ایران
جمهوری اسلامی ایران با مساحتی به طول195/648/1کیلومتر مربع در نیمکره شمالی ودر قاره آسیا ومنطقه خاورمیانه واقع شده است.طبق سرشماری سال 1996 جمعیت ایران بر شصت میلیون بالغ می گردد.که از این میزان 24/50 درصد جمعیت متعلق به زنان و 76/49 درصد جمعیت متعلق به مردان می باشد.گفتنی است که 31/61 درصد جمعیت در محیط های شهری و69/38 درصد در محیط های روستایی ساکن هستند.
نظام آموزش وپرورش ایران: آموزش وپرورش به سبک جدید در ایران با تاسیس مدرسه دارالفنون در سال 1228آغازشد.این مدرسه به سبک اروپایی اداره می شد.به دنبال تشکیل وزارت علوم در سال1232وسپس آغازحکومت مشروطه مدارس متعددی بوجود آمدند.مقاطع تحصیلی درایران شامل دوره ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه است که فراگیربعدازفارغ شدن ازاین مراحل وارد آموزش عالی می شود.
اصول حاکم برنظام آموزش وپرورش:اصول آموزش وپرورش عبارتنداز:مفاهیم،نظریه هاوقواعد نسبتاً کلی که دربیشترموارد صادق است وراهنمای معلمان،مربیان،مدیران ووالدین دانش آموزان درکلیه اعمال تربیتی است. این اصول مبتنی برتعالیم دینی وتحقیقات روانشناسی،جامعه شناسی،فرهنگی ونظریات مربیان بزرگ ودانشمندان تعلیم وتربیت است.گزیده ای ازاین اصول که درطرح تغییرنظام آموزش وپرورش مصوب 1368مطرح شدعبارتند از:1- محورقراردادن قرآن وسنت معصومین(ع)   2- تقدم تزکیه بر تعلیم      3- همگانی بودن تعلیم وتربیت و….
آموزش وپرورش درسال1369 طرح جدیدآموزش متوسطه راپیشنهادکرد،دراین طرح ساختارآموزش وپرورش بدین شرح اعلام شد: دوره کودکستان(آمادگی)(2سال) – دوره دبستان(پنج سال) -دوره راهنمایی تحصیلی(سه سال) – دوره متوسطه عمومی،فنی وحرفه ای،کارودانش(سه سال)          -دوره پیش دانشگاهی(یک سال)
تاریخچه آموزش پیش دبستان:درنیم قرن اخیر،آموزش پیش دبستان درکشورما درنتیجه نیازها وتغییرات اجتماعی واقتصادی وبه علاوه آشنایی با تحقیقات ونظریات روانشناسان وعلمای آموزش وپرورش براهمیت آن افزوده است.ازسال 1298درتهران وبعضی شهرهای ایران مسیونرهای مذهبی کودکستانهایی راتاسیس کردند.ازجمله خانم سروژیان درتهران که این کودکستان را برای نگهداری ازاطفال وکودکان تاسیس گردید.اولین کودکستان درسال 1303درشهرتبریزتوسط جبارباغچه بان(عسگرزاده)بنام(باغچه اطفال)تاسیس شد،که کودکان خانواده های مرفه بخصوص کارمندان عالی رتبه درکودکستان مزبورشرکت می کردند,وشامل برنامه هایی چون:بازی های مرسوم،آموزش مقدماتی خواندن ونوشتن،نقاشی،عروسک بازی و…که درجلب رضایت خانواده ها تلاش می کردند. درسال1344دوره کودکستان به عنوان اولین دوره نظام آموزشی مطرح ودرسال 1368به عنوان اولین مرحله آموزش عمومی اعلام شد،که مدت آن دوسال وگذراندن دوره برای همه نوآموزان پنجساله اجباری شد.
اصول آموزش پیش دبستان:این اصول عبارتند از:1)-پرورش برآموزش مقدم گردد 2)-به سلامت تن وبهداشت روانی کودک توجه شود   3)-به تفاوت های فردی کودکان درپرورش وآموزش آنان توجه شود     4)-قوه ابتکار،تخیل کودکان وپرورش خلاقیت آنان موردتوجه قرارگیرد.
اهداف آموزش پیش دبستانی در کشورایران
 از جمله مهمترین اهداف مقطع آموزش پیش دبستانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1-رشد جسمانی،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی کودکان بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی.
2-افزایش سطح تواناییها و استعداد کودکان.
3-آماده سازی و تربیت کودکان جهت درک مفاهیم علمی و ذهنی.
4-رشد و پوشش زبان فارسی هم سطح با زبانهای محلی.
5-حمایت از خانواده های کم در آمد در روند تربیتی و تحصیلی فرزندان.
6-تربیت کودکان در جهت اجرای اصول اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی.
7-افزایش قدرت جسمی و ذهنی ،برقراری تعادل جسمی و افزایش مهارتهای پایه کودکان.
8-آموزش زبان فارسی در جهت تقویت ارتباطات و ابزارهای آموزشی کودکان اعم از خواندن نوشتن ،شنیدن و حرف زدن.
9-این مقطع حدود1.5 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.

تاریخچه آموزش ابتدائی:آموزش ابتدایی درایران سابقه ای طولانی دارد.ابتدا اینگونه آموزش ها درخانه ها،مساجد ومکتب خانه هاصورت میگرفت.هدف اساسی آموزش مکتب خانه هاعبارت بوداز:پرورش دینی واخلاقی-سوادآموزی ودانش اندوزی.فکرتاسیس مدارس ابتدایی با تاسیس وزارت علوم درسال1272ه.ق به تدریج گسترش یافت.درسال 1290شمسی قانون اساسی معارف ایران درموردهمگانی شدن آموزش ابتدائی به تصویب رسید وبتدریج آموزش مکتب خانه ای به آموزش دبستان تبدیل گردید.اما دوره آموزش ابتدایی به طوررسمی ازسال1310 شکل همگانی گرفت وسن ورودبه مدارس هفت سال تعیین گردیدوتعلیمات ابتدایی برای همه همگانی  والزامی گردید.
ضرورت واهمیت آموزش ابتدائی:دورا
ن ابتدایی دررشدمعانی ومفاهیم اموری که کودک در زندگی روزمره باآنها سروکارداردنقش مهمی ایفا می کنددردبستان بین گروه همسالان خود،رشد،حالت استقلال شخصی وسازگاری اجتماعی اوامکان پذیرمی گردد.دراین دوران کودک طرز معاشرت با دیگران،انتخاب دوست ورشدیک شخصیت اجتماعی راپشت سرمی گذارد وچنانچه دراین دوران امکانات صحیح ومحیط سالم فراهم گرددزمینه لازم برای شکوفایی استعدادهای اوفراهم می شودوبه ابزاراولیه زندگی وسازگاری اجتماعی مجهزخواهدگشت.
اهداف  آموزش ابتدایی ایران
 از جمله مهمترین اهداف مقطع ابتدایی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1-تربیت کودکان در جهت اجرای اصول اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی.
2-برقراری فضای مناسب آموزش جهت پیشرفت اخلاقی و اعتقادی دانش آموزان.
3-بهبود قدرت بدنی و جسمانی کودکان.
4-آموزش خواندن ،نوشتن ،محاسبه و برقراری معاشرت اجتماعی.
5-آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی.
6-این مقطع حدود37.5 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
روشها وبرنامه درسی آموزش ابتدائی:هرآنچه که دراین دوره آموزش داده می شود جنبه عام داردوبه فراگیرندگان آمادگی زیست سالم دراجتماع را اعطا میکند.محتوای درس بگونه ای است که فراگیرندگان باتسلط بر‌آنها به تفاهم وتوافق اجتماعی دست یابند وفراگیرنده بتواند بدون زحمت برای خودتفهیم ودرفرایندزندگی ازآن بهره گیرد.دراین دوره شرط اساسی،تسلط فراگیرندگان برموضوعات درسی است.زمان تحصیل دراین دوره ازمهرماه آغاز تاپایان خردادماه ادامه داردوساعت درس ابتدائی 50دقیقه است.مواددرسی آن شامل فارسی،اخلاق،حساب وهندسه،نقاشی،کارهای دستی،تاریخ وجغرافیاو…میباشد.
تاریخچه آموزش راهنمایی
دوره راهنمایی درایران تاریخچه ای طولانی دارد.راهنمایی به مفهوم خاص ابتدا با راهنمایی شغلی آغازگردید.بعدها به علت احساس شدید زمینه های تحصیلی،اجتماعی،روانی وخانوادگی گسترش یافت.راهنمایی درایران مبتنی برطرح ونقشه درسال 1322 شمسی به کمک وزارت کار وسازمان صنایع کشوروهیات عمران بین المللی برای انتخاب وانتصاب بسیج کارمندان آغازشد.تاسیس این دوره درآموزش وپرورش به منظورکمک به دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی وآینده آنان ضروری شناخته شد.دردوازدهم بهمن سال1347شمسی دفترآموزش راهنمایی تحصیلی تاسیس شد وسرانجام  درمهرماه 1350 مدارس راهنمایی تحصیلی کارخودرابطوررسمی آغازکردند.
ضرورت واهمیت دوره راهنمایی
جوامع پیش ازورودبه عصرصنعت ودنیای تولید انبوه فعالیت های شغلی ثبات خاصی داشتند ودرآن تغییرچندانی ملموس نبود.گسترش نیازها،افزون شدن به افراد جامعه سبب شدتا برای بهینه سازی شرایط وبرآورده کردن نیازفعالیت هایی صورت گیرد.بی شک انجام دادن کارهامستلزم بهره گیری ازنیروی انسانی متعدد بوده است.بنابراین تلاش می شودکه ازتوانایی همه افرادجامعه استفاده گرددبدین سبب به قوت می توان به امرراهنمایی وهدایت تحصیلی وشغلی برنامه ریزی کردوافرادرامطابق برنامه های مدون که برخاسته ازجامعه است رهنمون دارد.
اهداف آموزش راهنمایی ایران
از جمله اهداف مقطع آموزش راهنمایی می توان به موارد ذیل اشاره  کرد.
1)افزایش توانایی اخلاقی و ذهنی دانش آموزان.
2)افزایش تجربیات و دانش عمومی دانش آموزان.
3)شناسایی استعدادهای فردی و جهت دهی به چنین استعدادهایی از طریق تشویق جوانان با  حضور در مراکز آموزش متوسط.
4)این مقطع حدود 29.39  درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
روش آموزش راهنمایی تحصیلی
-روش آموزش وپرورش دردوره راهنمایی تحصیلی بایدبیش ازهردوره دیگرقابل انعطاف باشدتاجوانان بتواننداستعدادهای خودرا به خوبی آشکارسازند.    
-روش آموزش دراین دوره بایدبیشترعملی وتجربی باشد. 
-برنامه تربیتی از اولین مرحله اجرا باید با فعالیت روزمره خودکودکان همراه باشد ومربی منحصراً با نقش راهنمااقدام کند.
برنامه درسی دوره راهنمایی
ویژگی های خاص برنامه درسی دوره راهنمایی بدین گونه بایدباشد:
1-ادامه دوره تعلیمات ابتدائی باشد.       
 2-خودآزمایی وخودشناسی دانش آموزراازسویی ومشاهده دقیق اورا ازسوی دیگرتوسط مربیانش ممکن می سازد. 
3-اتخاذتدابیروپیش بینی برنامه ها که درمجموع بتواندجوانان را با واقعیتهای زندگی اجتماعی آشنا و سازگاری باآن راآسانترکند.
سیرتحول تاریخی آموزش متوسطه
تاسیس دارالفنون رادرسال1228بایدسرآغازمدرسه متوسطه به سبک جدیددرایران دانست.که ازالگوی فرانسه اقتباس شده بود. در سال1310پس ازدوره شش ساله ابتدائی،دوره متوسطه بصورت دوره اول ودوره دوم ومدت تحصیل درهردوره سه سال بود.درسال 1344 به دنبال تاسیس دوره راهنمایی تحصیلی،دوره متوسطه عمومی،فنی وحرفه ای شامل چهارسال تحصیل رسمی دردوبخش نظری وفنی وحرفه ای بود.طرح جدید آموزش متوسطه درسال 1370اجرایی شد.
اهمیت وضرورت آموزش متوسطه
دوره متوسطه یکی ازحساس ترین ومهم ترین مراحل تحصیلات رسمی است.اهمیت این دوره رادربرخوردآن بابحرانهای سن بلوغ در لزوم شکل گیری خط تخصصی تحصیلات هرفرد درهردوره ومسئولیتی بایددید که درارتباط با تامین نیازمندی های جامعه به نیروی انسانی متوجه این مرحله ازتحصیلات رسمی است.چون  این دوره تحصیلی یکی ازحلقه های زنجیرآموزشی است که آموزش عمومی رابه آموزش عالی پیوندمیدهد،لذا ازهرنوع نارسایی وخلل درآن مستقیماًدرعملکردو
کیفیت درحلقه ی قبل وبعدتاثیربسزایی خواهدداشت.
اهداف آموزش متوسطه ایران
از جمله اهداف آموزش متوسطه می توان به موارد ذیل اشاره کرد
1)شاخه نظری :ارتقاء دانش عمومی و فرهنگی ،شناسایی شایستگی های دانش آموزان و هدایت آنان به رشته های تحصیلی مورد علاقه در مراکز آموزشی متوسطه و آمادگی آنان جهت ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی
2)شاخه فنی و حرفه ای :هدایت دانش آموزان به رشته های تحصیلی مربوط اعم از (صنایع و خدمات –کشاورزی و …
3)خدمات کارودانش :تربیت کادر ماهر و نیمه ماهر (استاد کار،سرپرست و سرکارگر) .
4- این مقطع حدود27.76 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
برنامه درسی آموزش متوسطه:درطرح جدید آموزش متوسطه 1369سیاست ها واصول کلی بر برنامه درسی این دوره آمده است:
-با توجه به کم شدن یکسال دوره پیش دانشگاهی ازدوره سه ساله  سعی شده درسهایی که محتوای آنها تا حدودی جنبه ی تخصصی داشته به دوره پیش دانشگاهی منتقل شود.
-به منظورتقویت بینش سیاسی واجتماعی دانش آموزان درسهایی مانندتاریخ ،جغرافیاو…درتمام شاخه هابه طورمشترک ارائه شده است
-به منظورفراهم کردن امکانات جهت هدایت تحصیلی سعی شده دروس سال اول مشترک درنظرگرفته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *