پایان نامه رایگان درباره اندازه شرکت، آزمون همبستگی پیرسون، وجوه نقد، همبستگی پیرسون

ت فروش
250
0.134
7.444
1.0220
0.642
2.652
4.304
اندازه شرکت
250
10.816
17.635
13.8064
1.324
0.424
0.113-
جدول 4-3. آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکتهای سالم
متغیرها
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کیفیت اقلام تعهدی
250
0.000
0.466
0.0814
0.079
2.006
5.641
پایداری سود
250
0.070-
1.370
0.3897
0.244
1.149
1.849
قابلیت پیش‌بینی سود
250
0.000
0.562
0.0717
0.079
2.660
9.336
یکنواختی سود
250
0.025
2.829
0.8375
0.465
0.818
1.426
نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی
250
0.001
1.148
0.15744
0.135
2.625
4.526
نوسانات فروش
250
0.157
2.716
1.0193
0.476
1.048
1.353
اندازه شرکت
250
10.949
18.455
13.8632
1.312
1.422
2.764
با مقایسه جدول (4-2) و (4-3) می‌توان بیان کرد که، میانگین مقدار کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده نسبت به شرکت‌های سالم بیشتر می‌باشد. همچنین، میانگین مقدار پایداری سود در شرکت‌های درمانده نسبت به شرکت‌های سالم کمتر می‌باشد. این مسائل حاکی از این است که به صورت بالقوه کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.

4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق به نرمال بودن باقیمانده‌های الگو می‌انجامد. نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف در جدول شماره (4-4) ارائه شده است.
جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف متغیرهای وابسته تحقیق
متغیرها
آماره کولموگروف – اسمیرنوف
سطح معنی‌داری
نتیجه
کیفیت اقلام تعهدی
1.175
0.134
قبول H0
پایداری سود
1.354
0.071
قبول H0
قابلیت پیش‌بینی سود
1.269
0.089
قبول H0
یکنواختی سود
1.322
0.076
قبول H0
با توجه به این که سطح معنی‌داری همه متغیرها بیشتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان 95% مورد تایید قرار می‏گیرد.
4-4. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق
در صورتی که متغیرهای تحقیق با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین آن‌ها استفاده می‌شود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق در جدول شماره (4-5) ارائه شده است.

جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق
متغیرها
کیفیت اقلام تعهدی
پایداری سود
قابلیت پیش‌بینی سود
یکنواختی سود
شرکت‌های درمانده در مقابل شرکت‌های سالم
نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی
نوسانات فروش
اندازه شرکت
کیفیت اقلام تعهدی
1

پایداری سود
**0.314-
(0.000)
1

قابلیت پیش‌بینی سود
**0.208
(0.000)
**0.171-
(0.000)
1

یکنواختی سود
**0.214
(0.000)
**0.195-
(0.000)
**0.202

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *