چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن- قسمت ۲۰

 • صفریان، مریم، علی عباس کریمی (۱۳۸۳)، «صندوق تضمیت بورس»، ساختار نهادی و مقررات پیشنهادی برای بازار سرمایه ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران، گزارش شماره E52-831.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • صمیمی، حسین، ۱۳۹۱، الگوی صکوک، نشریه تازه های اقتصاد، ش ۱۳۶

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • عباسیان، عزت الله، ۱۳۸۷، بورس اوراق بهادار، نشریه پژوهش های اقتصادی، ش ۳۶

 

 • عزیز اللهی، محمدرضا، ۱۳۸۴، قرارداد بیع متقابل، روش شناسی علوم انسانی، ش ۴۴

 

 • علم الهدی، سیدسجاد و اکبری، مهناز، ۱۳۹۱، بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس، نشریه اقتصاد تطبیقی، ش ۲

 

 • علیپور، محمدرضا، ۱۳۹۰، نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی، نشریه رویدادها و تحلیل ها، ش ۲۶۹

 

 • فلاح شمسی، میرفیض و علی تیموری شندی(۱۳۸۴)،« زراحی الگوی پیش بینی دست کاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره۲۷٫

 

 • کردستانی، غلامرضا و عباس زاده، صدیقه، ۱۳۹۱، ساختار سرمایه، دانش حسابداری، ش ۹

حسابداری

 

 • کشتکار، مریم(۱۳۸۴)« بورس اوراق بهادار تهران، اصلاح ساختار و بازنگری در قوانین و مقررات، مجله برنامه و بودجه، شماره های ۶۱-۶۰٫

 

 • کیانی، رضا(۱۳۸۵). «ساز و کار اجرایی طرح سهام عدالت»، ماهنامه بورس، شماره ۵۱٫

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 • گلشیرازی، مسعود، ۱۳۹۲، سرمایه گذاری خارجی و فرصت های پیش رو، نشریه بورس، شماره ۱۰۵ و ۱۰۴

 

 • مجتهدی، بهنام، ۱۳۷۵، تحلیلی بر سیر تحول سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش ۸۱

 

 • مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۶).« روندها و چالش های ساختاری بازار مالی ابران با تأکید بر عملکرد سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۴»، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش های اقتصادی، شماره مسلسل۶-۸۶-۱-۴٫

 

 • میرزاخانی، حسن، ۱۳۹۱، الزامات سرمایه گذاری خارجی، نامه اتاق بازرگانی، ش ۳۵۳

 

 • نقش تبریزی، بهرام، ۱۳۸۵، سرمایه گذاری در شرکت های بورس، نشریه بورس، ش ۴۸

 

 • هاشمی نژاد، سید محمد، ۱۳۹۲، شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی، نشریه بورس، ش ۱۰۵

 

منابع لاتین

 

A) Articles

 

 

  1. Ahmad, Yamin S.(2004) “Foreign Direct Investment Versus Portfolio Investment> A Global Approach”, University of Wisconsin- White Water, WI53538.

 

  1. Dipiazza, Jr. Samuel, A. and Robert G Eccles(2002). Building Public Trust”, The Future of Corporate John Willey & Sons.

 

  1. International Conference on the Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) A summary, (September 2006).IFM

 

 1. Knill, April M., (August 2004) “Can Foreign Portfolio Investment Bridge the Smallest Firm Financing Gap around the World? University of Mary Land at College Park.

 

B) Sites

 

 

  1. http://unctad.org/fdi/dgv6756/pdf

 

  1. http://unctad.org/fdi5643/hd670/pdf

 

  1. http://seo.ir

 

 1. www.rdis.ir

 

Abstract