مقاله درمورد دانلود تغییر، (سطر، بررسی

…………………………………………………..40
شکل 2-4- حجم کنترل جریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل 3-1- توزیع نیروهای الکتریکی بر روی سطح حباب……………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 4-1-الف نمایی از setup آزمایش (a) و مختصات (b) و قطر قطره (c)……………………………………………………………………………………..66
شکل 4-1-ب نمایی از محیط GetData-Graph digitizer (سطر بالا) و ulead video studio (سطر پایین)……………………………………………68
شکل 4-2- تغییر شکل قطره از نقطه سکون تا آستانه حرکت بر روی الکترود ولتاژ بالا………………………………………………………………………..69
شکل 4-3- حرکت ریتمیک قطره با قطر 0.8 تحت ولتاژ 1.7 kv…………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 4-4- میزان تغییر شکل قطره با قطر 1.1 تحت ولتاژ 1.9 kv………………………………………………………………………………………………………71
شکل 4-5- بررسی قطر قطرات در تماس با الکترود پایین ……………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-6- بررسی اثر افزایش میدان الکتریکی بر نرخ تغییر شکل…………………………………………………………………………………………………………73
شکل 4-6- بررسی اثر افزایش میدان الکتریکی بر روی شکل قطره در هنگام تماس دو الکترود………………………………………………………….74
شکل 4-7- خارج شدن قطره از حالت کروی در دو حالت سقوط و صعود………………………………………………………………………………………………75
شکل 4-8- تاثیر افزایش ولتاژ (سطر اول) و افزایش قطر (سطر دوم) بر روی حرکت ریتمیک قطره…………………………………………………….76
شکل 4-9- تاثیر افزایش ولتاژ بر روی سرعت قطره…………………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 1n– لایه ورودی با 5 نرون ، لایه میانی با 6 نرون و لایه خارجی با 3 نرون…………………………………………………………………………………78
شکل 2n– یک نرون از شبکه عصبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
شکل 3 -n-مقایسه بین خروجی شبکه عصبی و داده های موجود………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 4-10- مدل کردن رفتار نوسانی و بدست آوردن ماتریس حاکم بر بار قطره بر حسب قطر قطره ……………………………………………….83
شکل 4-11- تصاویر متوالی از حزکت دو قطره با شعاع 0.875mm و میدان (1.1kv/cm)…………………………………………………………………..85
شکل 4-12- حرکت طولی و عرضی دو قطره تا آستانه برخورد (3.8kv/cm)…………………………………………………………………………………………85
شکل 4-13- نیروی جاذبه بین دو قطره، انعقاد و تشکیل قطره واحد در (CaE=0.18)…………………………………………………………………………87
شکل 4-14- شماتیک گشتاور ایجاد شده در موقعیت های مختلف ………………………………………………………………………………………………………88
شکل4-15- حرکت ریتمیک قطره حاصل از انعقاد در (CaE=0.205)……………………………………………………………………………………………………..88
شکل4-16- الف: کشیدگی قطره اصلی ، دو تکه شدن قطره ، تشکیل گلویی و تولید قطرات ریز در (CaE=0.216)…………………………….90
شکل4-16- ب: شماتیک فرایند جدایش و گلویی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………91
شکل4-17- فرایند دافعه بین دو قطره با بار مخالف در سه حالت مختلف(CaE=0.226)……………………………………………………………………….92
شکل4-18- ایجاد حالت گلویی (CaE=0.26)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل4-19- دفع شدن قطرات در تماس با بار مخالف …………………………………………………………………………………………………………………………….93
شکل4-20- ایجاد حالت گلویی در بین دو الکترود(CaE=0.321)……………………………………………………………………………………………………………94
شکل4-21- جذب دو قطره با بار همنام (CaE=0.334)……………………………………………………………………………………………………………………………95
شکل4-22- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.36)……………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-23- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.374)…………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-24- وقوع pinch-off در تماس با الکترودها (CaE=0.388)…………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-25- پدیده انعقاد در ولتاژ بالا(نوع سوم) (CaE=0.388)………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 4-26- تجمع قطرات حول یک خط………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
شکل 4-27-الف اتصال کوتاه و تولید جرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………………98 شکل4-27- پدیده انعقاد دو قطره- سطر اول (برگرفته از Ref [34]) و سطر دوم کار حاضر……………………………………………………………………………….99
شکل4-28- مخروطی شدن نوک قطره در هنگام ترک الکترود ولتاژبالا، راست: Ref[31]، چپ: کار حاضر……………………………………………………99
شکل 4-29 – ایجاد خط زنجیری برای گروهی قطرات
در ولتاژ بالا،راست Ref[37]، چپ: کار حاضر……………………………………………………………………..99
شکل 4-30 – کشیدگی و فشردگی روی سطح الکترود. سطر پایین: Ref[78]،سطر بالا:کار حاضر…………………………………………………………………..99
شکل 4-31 – کشیدگی و فشردگی روی سطح الکترود. ستون راست: Ref[79]،ستون چپ:کار حاضر………………………………………………………………..100
شکل 4-32 – از هم گسیختگی (breakup) قطره . سطر بالا: Ref[33] و سطر پایین : کار حاضر………………………………………………………………100
شکل 5-1- ماهیت میکروسکوپیک سیال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
شکل 5-2- مدل FHP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
شکل 5-3- شبکه D2Q9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-4- مقادیر مجهول (خطوط هاشورخورده) توابع توزیع درون کانال………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-5- نمایش چگونگی قرارگرفتن مرزهای ورودی و خروجی پریودیک و نمایش شرایط پریودیک در دامنه حل ……………………114
شکل 5-6- کمانه کردن روی نقاط مرزی جسم جامد…………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 5-7- مقایسه قانون لاپلاس و پروفیل دانسیته بر اساس فاصله شعاعی از مرکز قطره…………………………………………………………………121
شکل 5-8- تغییر شکل قطره از حالت اولیه تا پایداری قطره بر حسب زمانهای اولیه………………………………………………………………………….122
شکل 5-9- مقایسه نتایج عددی و تحلیلی در Cae=0.2 (سطر اول) ، رفتار قطره (سطر دوم) ، انعقاد دوقطره((سطر سوم)…………..124
شکل 5-10- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=11,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..126
شکل 5-11- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=87,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..127
شکل 5-12- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=43,Oh=0.2…………………………………………………………………………………..128
شکل 5-13- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=43,Oh=1.0…………………………………………………………………………………..129
شکل 5-14- بررسی سقوط قطره در چیدمان افقی بین دو الکترود……………………………………………………………………………………………………..130
شکل 5-15- محیط اثر گذاری گرهها برای گره مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………..131
شکل 5-16- کانتور پتانسیل الکتریکی، میدان و بردار الکتریکی برای R=1E5 (ردیف اول)و R=1E-5 (ردیف دوم) ،
بررسی تعداد گره لازم برای همگرایی و نحوه تولید گره یکنواخت پیرامون قطره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *