تحقیق رایگان درباره تحلیل اقتصادی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات

2-3-1 اختیارات حقیقی در مقابل اختیارات مالی 13
2-4 انواع اختیارات: 14
2-4-1 اختیارات ساده 14
2-4-2 اختیارات مرکب 16
2-5 روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی 16
2-5-1 مرسوم ترین مدل های ارزش گذاری اختیارات حقیقی 17
2-5-1-1 معادله Black–Scholes 17
2-5-1-1-1 ارزش‏گذاری خنثی نسبت به ریسک و بلک- شولز 20
2-5-1-2 مزایا و محدودیت‌های بلک- شولز 20
2-5-1-3 معادله Black – Scholes اصلاح شده 20
2-5-2 روش دوجمله‏ای 22
2-5-2-1 مزایا و محدودیت‌های مدل دوجمله ای 23
2-5-2-2 همگرایی بین مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏ای 23
2-5-3 شبیه سازی مونت کارلو 25
2-6 متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات 26
2-6-1 ارزش دارایی مورد بررسی(S0): 26
2-6-2 تغییر پذیری در ارزش دارایی 27
2-6-2-1 تغییر پذیری چیست؟ 27
2-6-2-1-1 روش های تخمین تغییرپذیری: 27
2-6-3 قیمت اعمال اختیار 27
2-6-4 عمر اختیار 28
2-6-5 تعداد بازه های زمانی 28
2-7 اختیارات و عدم قطعیت 28
2-8 مقایسه اختیارات حقیقی با درخت تصمیم 31
2-9 تحلیل اختیارات حقیقی در چه زمانی ارزشمندتر است؟ 31
2-11 سرمایه‏گذاری 32
2-12 پیچیدگی 33
2-13 الگوهای اجرای پروژه‌های IT 33
2-14 روش‌های سنتی ارزیابی سرمایه‏گذاری 35
2-15 تحلیل ریسک سرمایه‏گذاری‏های فناوری اطلاعات 36
2-16 ویژگیهای خاص سرمایه‏گذاریهای فناوری اطلاعات 37
2-17 نواقص روشهای سنتی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات 38
2-18 فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختیارات حقیقی در سرمایه گذاری IT 39
2-19 الگوی اختیارات آشیانه ای: 39
2-20 روش Real Options و تصمیمات سرمایه‏گذاری IT: 39
2-21 نقدها و دفاع ها ROT 40
2-22 پیشینه تحقیق: 41
2-23 گزینه های بکارگرفته شده برای هریک از ریسکهای سرمایه‏گذاری IT در تحقیقات گذشته 46
2-24 جمع بندی : 49
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 51
3-3 هدف تحقیق 53
3-3-1 اهداف کلی 53
3-3-2 اهداف جزئی 53
3-3-3 فرضیات تحقیق: 53
3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق 53
3-6 روش گردآوری داده های تحقیق 54
3-7 ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش: 54
3-7-1 فرم راهنما: 54
3-7-2 پرسشنامه: 56
3-7-2-1مراحل طراحی پرسشنامه 57
3-8 مطالعات کتابخانه ای: 58
3-9 جمع بندی: 58
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-2روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 61
4-2-1 نتایج یافته های توصیفی: 61
4-2-2 تحلیل رگرسیون: 63
4-2-3 نتایج یافته های حاصل از سوال باز پرسشنامه: 65
4-3 تکنیک مرحله ای مبتنی بر Real Options برای سرمایه‏گذاری پروژه ERP: 68
4-3-1 ارزش یابی پروژه ERP با استفاده از مدل تحقیق: 68
4-4 ارزش گذاری اختیارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله ای 69
4-4-1 تعریف پارامترهای ورودی 69
4-4-2 محاسبه منافع و هزینه‌های سرمایه‏گذاری 69
4-4-3 ارزشیابی سرمایه گذاری با روش NPV 70
4-5 محاسبه پارامترهای ساخت درخت دوجمله ای 71
4-5-1 ساخت درخت دوجمله ای و محاسبه ارزش انتظاری در هر گره از درخت 71
4-5-2 ارزش گذاری اختیار گسترش: 71
4-5-3 ارزش گذاری اختیارات 73
4-5-3-1 محاسبه ارزش گره با روش پسرو: 73
4-5-4 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش 74
4-6 ارزش گذاری اختیار کوچک سازی 74
4-6-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی 77
4-7 ارزش گذاری اختیار انتخاب 77
4-7-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار انتخاب 78
4-8 مقایسه نتایج تحلیل جریان های نقدینگی تنزیل یافته و روش اختیارات حقیقی 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 82
5-2 جمع بندی: 82
5-3 پاسخ به سوالات تحقیق: 83
5-4 یافته های تحقیق: 84
5-5 محدودیت‏ و کمبودهای تحقیقات پیشین 84
5-6 نوآوری‏ها و مزیت‏های اصلی پژوهش 85
5-7 محدودیت‏های انجام تحقیق 85
5-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 86
5-8 پیشنهادات برای شرکت طرفه نگار: 86
منابع و ماخذ:
منابع و ماخذ 89
پیوست ها 95

فهرست جداول:
جدول2-1 چهار نوع اختیار مالی پایهAndersen ,2002)). 9
جدول2-2 تفاوت‌های اختیارات معاملات مالی و گزینه‏های واقعی((Rivey, 2007 12
جدول2-3 برقراری تناظر بین متغیرهای نظریهی اختیارات و نظریهی اختیارات حقیقی (2004،Dias). 13
جدول 2-4 فرمول بلک و شولز برای تشخیص ارزش یک اختیار خرید را نشان می‏دهد. 18
جدول2-5 معادله Black-Scholes اصلاح شده Dos Santos 21
جدول2-6 مقایسه ی کارایی روش های حل مسائل اختیارات در برخورد با شرایط مختلف مسئله 26
جدول 2-7 اهم تحقیقات و تلاشهای انجام شده در راستای ارزیابی و ارزشیابی سرمایه‏گذاری IT 45
جدول 2-8 گزینه های بکارگرفته شده برای کنترل ریسکهای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات 47
جدول2-9 منابع جدول 48
جدول3-1 فرم راهنما: شرایط لازم برای بکارگیری و استفاده از هریک از گزینه های واقعی 55
جدول3-2 پرسشنامه 57
جدول4-1 انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده 62
جدول4-2 رابطه فاکتورهای ریسک و گزینه های شناسایی شده 64
جدول4-3 معرفی انواع گزینه‏ها برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات در شرکت مورد مطالعه 66
جدول4-4 پارامتر ورودی در مدل ارزش گذاری اختیارت حقیقی 69
جدول4-5 مفروضات لازم برای سرمایه گذاری 70
جدول4-6 محاسبه NPV برای پروژهERP 70

فهرست اشکال و نمودار ها
شکل 2-1 درخت دوجمله ای چند گانه 22
شکل2-2 معادله اختیار خرید دوجمله ای 23
شکل2-3 نمودار توزیع احتمالی متغیر x که دارای توزیع نرمال استاندارد است و بخش خوشبینانه و بدبینانه ی نمودار نسبت به مقدار بحران
ی xC 29
شکل 2-4 مقدار NPVبر حسب قیمت،S، براساس روش DCF، و اختیارات حقیقی(Dias ,2004). 30
شکل 2-5 مزایای تحلیل اختیارات حقیقی مرتبط با ارزش فعلی دارایی(کوداکولا و پاپودس،2006). 31
شکل2-6 فرایند استفاده از اختیارات حقیقی 49
شکل 4-1 نمودار درصد انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده 62
شکل4- 3 تغییر ارزش شرکت برای یک سال، مبنای محاسبات بعدی 71
شکل4-4 نمودار عایدی شرکت در اثر اعمال اختیار گسترش 72
شکل4-5 محاسبه ارزش گره ها با روش پسرو 73
شکل 4-6 درخت دوجمله ای برای اختیار کوچک سازی 76
شکل4-7 افزایش ارزش پروژه با استفاده از اختیار کوچک سازی 76
شکل 4-8 درخت دوجمله ای برای اختیار انتخاب 78
شکل 4-9 نقشه راهبردی اختیار انتخاب 79
شکل 4-10 ارزش افزوده با در نظر گرفتن اختیارات 80
پیوست ها:
چکیده انگلیسی 95

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
حرکت رو به رشد و سریعی که جوامع امروزی جهت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از خود نشان می دهد موجب افزایش روز افزون اجرای عملیات پروژه های مختلف در زمینه های فناوری اطلاعات در سطوح سازمانی و ملی شده است. سرمایه گذاری فناوری اطلاعات مزیت های بالقوه متعددی برای سازمان ها فراهم می سازد، با این وجود، متاسفانه دستاوردهای تولید حاصل از سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات ممکن است به دلیل ریسک بالای مربوط به پروژه های فناوری اطلاعات خنثی یا حتی منفی باشند(1994،Arthur). به طور سنتی مدیران فناوری(IT) اطلاعات از روش های کلاسیک تحلیل سرمایه‏گذاری مانند ارزش فعلی خالص1 برای انتخاب پروژه ها استفاده می کنند. چارچوب های کلاسیک تصمیم گیری برای انتخاب پروژه های فناوری اطلاعات (IT) از مقادیر مشخص و ایستا برای تخمین هزینه‏ها و منافع پروژه استفاده می کنند و در نتیجه تأثیر عدم‏قطعیت به طور کلی نادیده انگاشته می شود. با توجه به نوآوریهای روزافزون در حوزه فناوری اطلاعات اهمیت دخیل کردن عدم‏قطعیت در تصمیم گیری های سرمایه گذاریهای این فناوری آشکار می گردد. هدف این پژوهش معرفی تحلیل RO2 به عنوان تکنیکی برتر برای تصمیم گیری در سرمایه‏گذاری پروژه های فناوری اطلاعات است. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که از یک طرف محدویت های موجود در روشهای قبلی را ندارد و از طرف دیگر دارای انعطاف بالایی است که امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه‏گذاری قرار می‏دهد. بنابراین این تحقیق درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید.
1-2- بیان مسئله
رشد سریع سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (IT) فشارهایی را بر بخش مدیریتی اعمال نموده است تا ریسک ها و بازدهی های موجود در سرمایه گذاری های خود را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند (2002،Kim &Yong). برای کاهش ریسک، باید به تصمیم گیرندگان اجازه داده شود تا هر زمان که اطلاعات جدیدی در حوزه قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار موجود می باشد بتوانند تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تغییر دهند. این موضوع مفهوم اصلی انعطاف پذیری در زمینه وجوه سرمایه گذاری شده است، و به موسسات اجازه می دهد تا در سرمایه گذاری IT از ارزش گذاری اختیارات حقیقی استفاده نمایند. به دلیل ماهیت بسیار نامطمئن سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، ارزیابی اختیارات حقیقی توسط محققان سیستم های اطلاعاتی(IS) پیشنهاد شده است که به عنوان روشی برای درک و تسهیل تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود (1986،Kumar).
اگر چه نظریه اختیارات حقیقی یک روش امید بخش برای ارزیابی سرمایه گذاری IT می باشد، اما نداشتن دانش در مورد انتخابهای واقعی مانع این می شود تا مدیران از این روش برجسته برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود استفاده نمایند (1997،Busby).
این پژوهش درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که به دلیل انعطاف پذیری بالا امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه گذاری قرار می دهد، حتی زمانی که ارزش اقتصادی مورد انتظار کمتر از صفر است، سازمان ها مشتاقانه تصمیم به سرمایه گذاری در یک فناوری خاص می گیرند.
-3-1 ضرورت تحقیق
با توجه به شرایط کشور ما و در حال گذار بودن از حالت نیمه توسعه یافته به توسعه یافتگی، شرایط تحریم های بین المللی که اوضاع طرح های کلان را بیش از پیش پیچیده و دشوار می سازد انجام این نوع تحلیل که رویکرد نوینی در سطح بین المللی برای تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل ریسک زا می باشد و آشنایی عمیق با آن برای کارشناسان بخش تحلیل اقتصادی، امری ضروری است. این نظریه در حالی موضوع قرار گرفته است که در حال حاضر در ایران به جزء چند تحقیق دانشگاهی وکارگاه آموزشی پراکنده، تلاش منسجم و سازماندهی شده ی دانشگاهی در جهت بکارگیری این نظریه ندارد. در این تحقیق، سعی شده تا حد امکان و بضاعت علمی وزمان، روحیه ایجاد نوآوری در حوزه مورد تحقیق، حفظ گردد از آنجا که نظریه اختیارات در حال ایجاد تحولی در دنیای ارزیابی اقتصادی طرح هاست کاربردی کردن آن در ارزیابی طرح ها
ی حوزه فناوری اطلاعات بسیار ضروری به نظر می رسد.
این پایان نامه تلاشی است در جهت این نیاز عمیق و ضمن معرفی این رویکرد و بیان برخی کاستی ها و موارد ابهام در آن و تلاش در جهت زدودن این ابهامات، سعی می کند مواردی عملی از کاربرد این رویکرد را نیز مورد توجه قرار دهد.
-4-1هدف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی
تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد 3ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
1-4-2- اهداف جزئی
1. شناسایی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات.
2. شناسایی انعطاف‏پذیری ها و اختیارات حقیقی برای کاهش ریسک‌های شناسایی شده بطوریکه برای سرمایه‏گذاری ایجاد ارزش نماید.
3. بررسی فراگیری نظریه اختیارات حقیقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *