مهر ۳, ۱۳۹۹

پایان نامه درباره اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۳
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای محمد حمزه از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره ۱۸ بحـروف هجده و بـا درجـه بسیار خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱
کد شناسایی پایان نامه: ۱۰۱۲۱۳۰۱۹۲۲۰۳۷
عنوان پایان نامه: رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حمزه
شماره دانشجویی: ۹۰۰۷۹۵۹۵۲
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: عمومی
تاریخ شروع پایان نامه: ۰۴/۱۰/۹۲
تاریخ اتمام پایان نامه: ۲۱/۰۴/۹۳
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانی
آدرس و شماره تلفن:
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (۲۰۱۳) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکتهایی جمعآوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ – به مدت ۵ سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آنها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات طرح
۱-۱- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….۳
۱-۴- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۵- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..۷
۱-۷- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱-۱- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۸-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم: مطالعات نظری
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۵- اهمیت مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۶- نقش مالیات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۷- مالیات و جایگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۸- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۹- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱۰- اصول وضع مالیات……………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱۱- مفهوم اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱۲- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی…………………………………………………………………..
…………………………۲۵
۲-۱۳- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی……………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۴- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲- ۱۵- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۶- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱۷- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری ………………………………………………………………..۳۵
۲- ۱۸- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۹- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی…………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲۰- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲۱- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۵-۲- تفسیر متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳- ۶- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴ – ۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۲- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴– ۳– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۴- نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ……………………………………………………………………..۶۴
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۵-۱- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۵-۲- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۵-۳- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر