دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۵- مدل تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷-روش تحقیق ۸
۱-۸- جامعه آماری ۸
۱-۹- نمونه آماری ۸
۱-۱۰- ابزار جمع آوری اطلاعات ۸
۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۸
۱-۱۲- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۰
بخش اول: مبانی نظری تحقیق ۱۱
۲-۱- رضایت شغلی ۱۱
۲-۱-۱- عوامل سازنده رضایت شغلی ۱۱
۲-۱-۲- ماهیت رضایت شغلی ۱۴
۲-۱-۳- اهمیت رضایت شغلی در سازمان ۱۶
۲-۱-۴- ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ‬ ۱۶
۲-۱-۵- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ‬ ۱۶
۲-۱-۶- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ‬ ۱۹
۲-۱-۷- ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی‬ ۲۱
۲-۱-۸- نظریه های انگیزش رضایت شغلی ۲۲
۲-۱-۹- اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ۲۴
۲-۱-۱۰- رابطه رهبری با رضایت شغلی ۲۴
۲-۲- تعهد سازمانی ۲۵
۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ۲۵
۲-۲-۲-ابعاد تعهد ۳۱
۲-۲-۳-مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر ۳۲
۲-۲-۴-اهمیت تعهد سازمانی ۳۶
۲-۲-۵-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ۳۷
۲-۲-۶-راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۴۴
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۴۵
۲-۳-پیشینه تحقیق ۴۵
۲-۳-۱- تحقیقات داخل کشور ۴۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۳
۳-۱- روش تحقیق ۵۴
۳-۲ – جامعه آماری ۵۴
۳-۳ – نمونه آماری: ۵۴
۳-۴- روش نمونه گیری ۵۴
۳-۵ – ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۴
۳-۶- اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات: ۵۷
۳-۷-معرفی آزمون های آماری ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل‌آماری اطلاعات ۵۹
۴-۱- مقدمه ۶۰
۴-۲- بخش توصیفی ۶۰
۴-۲-۱- جنسیت ۶۰
۴-۲-۲- وضعیت تاهل ۶۱
۴-۲-۳- تحصیلات ۶۲
۴-۲-۴- سن پاسخگویان ۶۳
۴-۲-۵- نوع استخدام ۶۴
۴-۲-۶- سابقه خدمت ۶۵
۴-۲-۷-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد رضایت شغلی ۶۶
۴-۲-۸- بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد تعهد سازمانی ۶۷
۴-۳- بخش استنباطی ۶۸
۴-۳-۱- فرضیه اصلی: ۶۹
۴-۳-۲- فرضیه فرعی اول : ۷۰
۴-۳-۳- فرضیه فرعی۲: ۷۱
۴-۳-۴- فرضیه فرعی۳: ۷۳
۴-۴- نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی ابعاد متغیرها ۷۴
۴-۴-۱- نتیجه ی رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی ۷۵
۴-۴-۲- نتیجه ی رتبه بندی ابعاد تعهدسازمانی ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها ۷۸
۵-۱- مقدمه ۷۹
۵-۲- نتیجه گیری ۷۹
۵-۲-۱- نتیجه گیری از فرضیه اصلی ۷۹
۵-۲-۲- نتیجه گیری از فرعی اول ۷۹
۵-۲-۳- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم ۸۰
۵-۲-۴- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم ۸۰
۵-۲-۵- نتیجه گیری از آزمون فریدمن ۸۰
۵-۳- پیشنهادات برای محققین بعدی : ۸۵
فهرست منابع ۸۶
پیوست ها ۸۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱: نحوه ارزش‌گذاری سؤالات پرسشنامه در طیف لیکرت ۵۵
جدول ۳-۲: نحوه تخصیص سؤالات پرسشنامه به هر یک از ابعاد رضایت شغلی ۵۶
جدول ۳-۳ : آزمون پایایی پرسشنامه رضایت شغلی ۵۷
جدول ۳-۴ : آزمون پایایی پرسشنامه تعهدسازمانی ۵۸
جدول ۳-۵: ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری ۵۸
جدول ۴- ۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت ۶۰
جدول ۴- ۲: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تاهل ۶۱
جدول ۴- ۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات ۶۲
جدول (۴-۴): (توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن) ۶۳
جدول ۴- ۵: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر نوع استخدام ۶۴
جدول شماره۴- ۶: توزیع فراوانی سابقه خدمت ۶۵
جدول ۴- ۷: شاخص های آمار توصیفی آزمودنی ها در ابعاد رضایت شغلی ۶۶
جدول ۴- ۸: شاخص های آمار توصیفی آزمودنی ها در ابعاد تعهد سازمانی ۶۷
جدول۴-۹ (سنجش نرمال بودن داده ها) ۶۸
جدول ۴- ۱۰: همبستگی بین رضایت شغلی بر تعهدسازمانی ۶۹
جدول ۴- ۱۱: همبستگی بین تعهدسازمانی و مولفه های رضایت شغلی ۷۰
جدول ۴- ۱۲: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی ۷۰
جدول ۴- ۱۳: همبستگی بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد عاطفی ۷۱
جدول ۴- ۱۴: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر ۷۲
جدول ۴- ۱۵: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر ۷۲
جدول ۴- ۱۶: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی ۷۳
جدول ۴- ۱۷: همبستگی بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد تکلیفی ۷۴
جدول۴-۱۸: آزمون فریدمن در مورد رضایت شغلی ۷۵
جدول۴-۱۹:نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی ۷۵
جدول۴-۲۰: آزمون فریدمن درمورد تعهد سازمانی ۷۶
جدول۴-۲۱:نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی ۷۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴- ۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت ۶۱
نمودار ۴- ۲: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تاهل ۶۲
نمودار ۴- ۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات ۶۳
نمودار شماره۴-۴ فراوانی کارکنان برحسب سن ۶۴
نمودار ۴- ۵: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام ۶۵
نمودار ۴- ۶: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ۶۶
نمودار۴-۷ :میانگین داده های ابعاد رضایت شغلی ۶۷
نمودار ۴- ۸: میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی ۶۸
نمودار ۴- ۹: نمودار پراکندگی رضایت شغلی بر تعهد سازمانی ۶۹
نمودار ۴- ۱۰: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی ۷۱
نمودار ۴- ۱۱: نمودار پر
اکندگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر ۷۲
نمودار ۴- ۱۲: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی ۷۴
نمودار۴-۱۳: رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی ۷۷

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل(۲-۱): مدل رضایت شغلی اسمیت(۱۹۶۹) ……………………………………………….۲۵

چکیده:

یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی که در این دوره زمانی پیکره و اساس جامعه سازمانی را به خود متوجه و مشغول نموده تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان می باشد. این موضوع می تواند عوامل و ریشه های بسیار در ابعاد گسترده و متعددی داشته باشد، که بر اساس همین تفکر و نگرش در تحقیق فوق با مطالعه و پژوهش پیرامون رضایت شغلی به اثرات متفاوت و گوناگون آن بر تعهد کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یافته و آنها را شناسایی می نماییم. دراین تحقیق از مدل تعهد آْلن و می یر و از مدل رضایت شغلی اسمیت استفاده نموده ایم زیرا این دو مدل در نوع خود تاکنون به عنوان مدلهای برجسته، کاربردی و علمی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
این تحقیق با توجه به نوع توصیفی پیمایشی به شمار می آید و تعداد نمونه های مورد نظر در این پژوهش در حوزه کارکنان مطابق فرمول کوکران ۳۶۱ نفر استخراج و برآورد شده است. وبا توجه به فرضیه های پژوهش که از نوع سنجش تاثیر پذیرند، برای جمع آوری داده ها در بخش استنباطی از دو پرسشنامه استاندارد که روایی بودن آن با نظرنخبگان و پایایی آن با بدست آمدن الفای کرنباخ ۰٫۹۱ تایید شده، و از آن بهره گرفته شده است. ضمنا با توجه به اینکه داده ها نا پارامتریک بوده و با هدف تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده نموده ایم، نتایج استخراجی از پژوهش فوق بر وجود تاثیر قوی رضایت شغلی بر تعهد کارکنان سازمان تاکید می نماید. و اینگونه به نظر میرسد که مدیران تمام سطوح این وزارت می توانند اشراف و آگاهی کافی و دقیقی از چگونگی تفاوتهای فردی در بین کارکنان شان، بتوانند آنها بهتر و دقیق تر و کامل تر بشناسند. و در نتیجه آن با انجام اقداماتی که میزان خواسته های قلبی کارکنان بیشترین تطبیق را دارد و بر میزان میل و رغبت و انگیزه، رضایت و تعهد آنان در جهت توسعه و حرکت هوشمندانه در مسیر اهداف سازمان بیافزایند.
واژگان کلیدی
تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، تعهد عاطفی.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
در عصرحاضر به دلیل پیچیدگی های عدیده‌ی موجود در زندگی انسان ، حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزاینده ای یافته است. همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع مختلف گردیده است، تا انسان امروزی را از مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند. حل این مسایل در هر جامعه ای از طریق به وجود آمدن سازمان های پویا، نیرومند و بالنده امکان‌پذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی گام های مؤثری را بردارد و هر کجا که سخن از سازمان و گروه های کاری در قالب رسمی و غیر رسمی برای تحقق نیازهای اجتماعی به میان می آید، مدیریت و رهبری محور فعالیت های آن قرار می‌گیرد، زیرا تا نیروی انسانی متخصص و مدیران لایق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادی، انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمی‌آید (قرایی مقدم، ۱۳۸۵،۱۱).در بین این منابع، نیروی انسانی مهمترین عاملی است که در بقای سازمانها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولین و مدیران سازمانها قرار می گیرد . مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر، متعهد ودارای رضایت شغلی بالا در فرایند تحول جامعه سنتی به صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است ، به نحوی که نیروی انسانی را مهمترین و اصلیترین عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند . (رضائیان ، ۱۳۸۱،۲۵ )
ازآنجا که نیروی انسانی علاوه برنقش برجسته بعنوان بدنه اصلی سازمان های امروزی ، بعنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پایدارنیز محسوب می گردد، لزوم توجه به مسایل مربوط به آن جزو مقوله های کلیدی ومهم سازمانی است. بیشک کارکنان متعهد می‌توانند موفقیت های آتی سازمانی را رقم بزنند. این نیروها با تکیه بر تعهد قلبی نسبت به حرکت در جهت اهداف استراتژیک سازمانی همت گمارده ومسیر رشد وتعالی سازمانی را هموار می سازند. امروزه محققین بسیاری در پی یافتن عناصر تاثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجوی چگونگی تاثیرگذاری ابعاد مختلف رضایت شغلی کارکنان بر پدیده ی تعهد سازمان های در عصر حاضراست.
۱-۲- بیان مسأله
از آنجا که منابع انسانی باارزش ‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید، یکی از مؤثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی‌، افزایش سطح رضایت وتعهد کارکنان سازمانها است(تقی پور،۱۳۸۷،۱۲).
در دنیای سازمانی امروز که پدیده هایی همچون رقابت شدید، جو ناپایدار وریسک فراوان حیات بلند مدت سازمانها را تحت الشعاع قرار داده است، لزوم توجه به مسایل مهم وتاثیر گذار برسازمان برای همه ی مدیران کاملا آشکار است(احمدی، ۱۳۸۹،۲۲).وزارت
صنعت ، معدن وتجارت نیز باتوجه به نقش مهم وکلیدیی که در بدنه ی دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد، برآنست تا به حل علمی وریشه ای مسایل موجود سازمانی همت گمارد تا بتواند فارغ از مشکلات در جهت اهداف والای سازمانی وسند چشم انداز بیست ساله قدم بردارد.از مسایل مهم امروز این سازمان، کمبود تعهد کاری کارکنان این سازمان است . علارغم تلاشهای بسیاری که در جهت کشف علل وحل ریشه ای این مساله برداشته شده است، همچنان سطح پایین بهره وری پرسنل این ارگان نشانگر ناکارآمدی راهکارهای بکار رفته است. با ریشه یابی علل این مساله پایین بودن سطح رضایت شغلی کارکنان این سازمان رخ می نمایاند.
شواهدی همچون استفاده از مرخصی های استعلاجی پیاپی، بهره گیری از اموال اداری برای استفاده های شخصی، اظهار بی علاقگی به

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *