پایان نامه ارشد با موضوع تحول گرا، سابقه خدمت، عدم تمرکز

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

سپاسگذاری:
خداوند منان را سپاسگذارم که به من توفیق داد تا با استعانت از الطاف بی دریغش این پژوهش را به اتمام رسانم و در این راه ، توفیق حضور در محضر اساتید عالم و فرزانه را به اینجانب عطا فرمود .
خصوصا از زحمات و محبت های بی دریغ استاد راهنمای بزرگوار و گرامی ، جناب آقای دکتر محمد ضیا الدینی که با صبر و متانت اینجانب را به بهترین وجه کمک نموده و در تدوین این مجموعه راهنمایی ها و نکته نظرهای بسیار ارزنده ای را ارزانی داشتند . و نیز از استاد مشاور محترم و بزرگوار جناب آقای دکترمحمد قزل ایاغ که نهایت همکاری را با اینجانب داشته اند سپاس گذارم .
باشد که این یادآوری ، نمایانگر سپاس بی پایان حقیر نسبت به کمک های بی دریغ آن ها به شمار آید .
انشاءالله

می نویسم از تو، از تو ای شادترین ، ای تازه ترین نغمه عشق ، تو که سرسبزترین منظره ای ، تو که سرشارترین عاطفه را نزد تو پیدا کردم و تو که سنگ صبورم بودی ، در تمام لحظاتی که خدا شاهد غم و اندوهم بود .
به تو می اندیشم ، به تو می بالم و از تو می گیرم هرچه انگیزه درونم دارم .
من شباهنگام آن دم که تو را نزد خود می بینم ، بهترین آرامش ، برترین خواهش و احساس نیاز در دلم می جوشد.
روزها می گذرد ، عشق ما رو به خدایی شدن است ، رو به برتر شدن از هر حسی ، که در این عالم خاکی پیداست .
دوستت می دارم ؛؛ از همین نقطه خاکی تا عرش
دوستت می دارم ؛؛ از زمین تا به خدا …
تقدیم به همه آنان که دوستشان دارم.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول (طرح مسئله)
مقدمه 3
?-? عنوان تحقیق ?
?-? بیان مسئله 4
?-? اهمیت و ضرورت تحقیق 6
?-? اهداف تحقیق 12
1 -?-? اهداف تحقیق ??
?-?-? اهداف تحقیق ??
1-5 قلمرو تحقیق ??
1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق ??
?-5-2 قلمرو زمانی تحقیق ??
?-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق ??
1-6 تعاریف واژه ها ، مفاهیم ومتغیر ها ??
?-6-1 تعاریف نظری واژه ها ??
?-6-2 تعاریف عملیاتی واژه‌ها 14
1-7 انواع متغیرها 15
1 -7-1 متغیر پیش بین 15
1 -7-2 متغیر ملاک یا هدف 15
خلاصه 16
فصل دوم( مروری بر ادبیات موضوع )
مقدمه 18
2-1 بخش اول: سبک رهبرری دانشی 19
?-1-1 مفاهیم و تعاریف رهبری 19
?-1-2 تعاریف رهبری 19
?-1-3 تفاوت رهبری با مدیریت 21
?-1-4 خصوصیات رهبری 23
?-1-5 انواع رهبری 24
2-1-?-? رهبران اجتماعی 24
2-1-?-? رهبران افکار (اندیشه سالاران و فیلسوفان) 24
2-1-?-?رهبران اداری 24
2-1-?-? رهبران مستقیم 24
2-1-?-? رهبران غیر مستقیم 24
?-1-?-? رهبران هوا خواه 24
2-1-?-? رهبران سیاسی 25
2-1-?-? رهبران علمی 25
?-1-?-?رهبران مردم سالار 25
?-1-?-?? رهبران خود کامه 25
?-1-?-?? رهبران پدر سالا 25
?-1-?-?? رهبران مذهبی 25
2-1-? وظایف رهبری ??
2-1-? مهارت های رهبری ??
?-1-?-? دسته اول ??
?-1-?-? دسته دوم ??
2-1-? نظریه ها و مکاتب رهبری ??
?-1-?-? نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی های شخصی رهبری ??
?-1-?-? تئوری های رفتاری ( نگرشی) ??
2-1-? تحقیقات دانشگاه آیوا ??
2-1-?? مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان ??
2-1-?? تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو ??
2-1-?? شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت ??
2-1-?? سبک های رهبری لیکرت ??
2-1-?? تحقیقات اسکاندیناوی ??
2-1-?? مطالعات پویایی شناسی گروهی ??
2-1-?? نظریه های اقتضایی یا موقعیتی ??
2-1-?? تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت ??
2-1-?? تئوری رهبری اقتضایی فیدلر ??
2-1-?? ارزیابی مدل فیدلر ??
2-1-?? تئوری رهبری مسیر – هدف ??
2-1-?? ارزیابی مدل مسیر – هدف ??
2-1-?? تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت ??
2-1-?? مدل و تئوری اثر بخشی رهبری ??
2-1-?? مدل استینسون – جانسون ??
2-1-?? تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا ??
2-1-?? مدل هنجاری رهبری ??
2-1-?? تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت ??
2-1-?? تئوری های نوین رهبری ??
2-1-?? تئوری جانشین های رهبری ??
2-1-?? تئوری اسناد رهبری ??
2-1-?? تئوری رهبری عملی و خلاق ( باس) ??
2-1-?? تئوری مهارت رهبری (بوید) ??
2-1-?? تئوری قدرت مرجعیت (هاوس) ??
2-1-?? تئوری رهبری فرهمند ??
2-1-?? تئوری سازش و واکنش ??
2-1-?? تئوری ارتباط عمودی ? نفره (VDL) ??
2-1-?? تئوری رهبری تیمی ??
2-1-?? تئوری رهبری تحول گرا ??
2-1-?? ویژگی رهبران تحول گرا ??
2-1-?? تئوری سبک رهبری دانشی ??
?-1-??-? چه کسی رهبر دانشی است ؟ ??
?-1-??-? انواع رهبران دانشی ??
2-1-?? اصول رهبری موفق ??
2-2 بخش دوم: سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
?-2-1 سیستم اطلاعات مدیریت ??
2-2-2تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ??
?-2-? کاربرد تکنولوژی پیشرفته ??
? -2-?-? مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ??
?-2-?-? افزایش سرعت در تصمیم گیری ??
?-2-?-? افزایش سرعت در شناسایی مسائل ??
?-2-? طرح ریزی سازمان ??
?-2-?-? کاهش ارتفاع هرم سازمان ??
?-2-?-? تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ??
?-2-?-? بهبود هماهنگی ??
?-2-?-? شرح دقیقتری از وظایف ??
?-2-?-? افزایش کارکنان متخصص ??
2-2-? مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت ??
2-2-?-? مزایای مستقیم ??
2-2-?-?
مزایای غیر مستقیم ??
2-2-? تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-? اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-? روند تکال سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-? مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-?? ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-?? ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی ??
?-2-??-? تحلیل سازمانی ??
?-2- ??-? بانک داده ??
?-2-??-? مدیریت اطلاعات ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل منابع انسانی داخلی ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل محیطی ??
?-2-??-? نگاه سیستمی ??
2-2-?? نقش و اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان ???
2-2-?? از دیگر مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد ???
?-2-??-? کمک به فرآیند تصمیم گیری ???
?-2-??-? تسهیل و بهینه سازی نظارت و کنترل ???
?-2-??-? تسهیل فرآیند مدیریت منابع انسانی ???
?-2-??-? وحدت رویه ???
?-2-??-? صرفه جویی و بهره وری ???
?-2-??-? تمرکز زدایی ???
?-2-?? مشکلات و موانع به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
2-3 بخش سوم: بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ???
2 -3-1 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور ???
2 -3-2 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور ???
2 -3-3 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور ???
2 -3-4 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور ???
2-4 بخش چهارم: بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق ???
2 -4-1 چارچوب نظری تحقیق ???
2 -4-2 مدل مفهومی تحقیق ???
2 -4-3 مدل تحلیلی تحقیق ???
2 -4-4 فرضیات تحقیق ???
خلاصه ???

فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه ???
3-1 روش تحقیق ???
3-2-فرایند تحقیق ???
3-3 جامعه آماری ???
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ???
3-4-1 حجم نمونه ???
3 -4-2 روش نمونه گیری ???
3-5 ابزار جمع آوری داده ها ???
3-6 روایی و پایایی ابزار سنجش ???
3-7 روش گردآوری داده ها ???
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها ???
خلاصه ???

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه ???
4-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(بررسی ویژگی های عمومی) ???
4-1-1 وضعیت جنسیت آزمودنی ها ???
4 -1-2 وضعیت تاهل آزمودنی ها ???
4-1-3 وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ???
4 -1-4 وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ???
?-1-5 توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ???
4-2 وضعیت متغیرهای تحقیق ???
?-2-1 وضعیت متغیر سبک رهبری دانشی ???
?-2-2 وضعیت مؤلفه های متغیر سبک رهبری دانشی ???
?-2-2-1 وضعیت مؤلفه گرایش یادگیری ???
?-2-2-2وضعیت مؤلفه جو حمایتی یادگیری ???
?-2-2-3 وضعیت مؤلفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ???
4-2-3 نمره متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن ???
4-2-4 بررسی توزیع متغیر سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ???
4-2-5 وضعیت متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
4-2-6 وضعیت مؤلفه های متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
4-2-?-? وضعیت مولفه تحلیل سازمانی ???
?-2-?-? وضعیت مولفه بانک داده ???
4-2-?-? وضعیت مولفه مدیریت اطلاعات ???
4-2-?-? وضعیت مولفه دیدگاه سیستمی ???
4 -2-? نمره به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ???
4-2-? بررسی توزیع متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ???
4-? بررسی فرضیه های تحقیق ???
4-? فرضیه های اصلی تحقیق ???
?-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد. ???
4-?-? فرضیه های فرعی تحقیق ???
4 -?-?-? بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4 -?-?-? بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4-?-?-? بین حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4-? بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مشخصات فردی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان ???
4-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده ( سن،جنس،وضعیت،تاهل،میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد ???
4-6 آیا مؤلفههای سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) میتوانند میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان را پیشبینی کنند. ???

فصل پنجم (نتیجه گیری و بحث و پیشنهاد ها )
مقدمه ???
5-1 توصیف متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و …..) ???
5-1-? نتایج حاصل از تحلیل های آمار توصیفی ???
5-1-2 توصیف متغیر سبک رهبری دانشی ???
?-1-2-1 توصیف مولفه گرایش یادگیری ???
5-1-2-2 توصیف مولفه جو حمایتی یادگیری ???

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *