مهر ۷, ۱۳۹۹

منابع تحقیق درباره اسناد و املاک، ثبت املاک، ثبت اسناد

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۴- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۲- ارزیابی املاک ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۱- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۲- ارزیابی املاک به جهت ترهین ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۳- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده۲۱ قانون ثبت ۴۸
۴-۱-۱-۲- تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- تحدیدحدودماده ۲۱ قانون ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- افراز ۵۰
۴-۱-۱-۲-۳- درخواست تفکیک ۵۲
۴-۱-۱-۲-۴- تجمیع املاک ۵۳
۴-۱-۱-۲-۵- اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت ۵۴
۴-۱-۲- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر ۵۶
۴-۱-۲-۱- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۱- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۱ – درراستای اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۲– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۳– اجرای ماده ۱۳۳ بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۴- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده ۱۰۴ مکررآیین نامه قانون ثبت ۵۸
۴-۱-۲-۱-۲ – ۵– اجرای ماده ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن جنگلها ۵۸
۴-۱-۲-۲- ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه ۵۹
۴-۲-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین ۶۰
۴-۲-۱- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی ۶۳
۴-۲-۱-۱- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۲- ارسال آنی خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۳- عدم تنظیم سندمعارض ۶۴
۴-۲-۱-۴- کاهش هزینه ها ۶۴
۴-۲-۲- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی ۶۵
۴-۲-۲-۱- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار ۶۵
۴-۲-۲-۲- عدم نیاز به تحریردستی ۶۵
۴-۲-۲-۳- تهیه اوراق با توجه به نیاز ۶۶
۴-۲-۳- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی ۶۷
۴-۲-۳-۱- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام ۶۷
۴-۲-۳-۲- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات ۶۸
۴-۲-۳-۳- کاهش زمینه فساداداری ۶۸
۴-۲-۳-۴- کاهش هزینه ها ۶۸
۴-۲-۴-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) ۶۹
۴-۲-۴-۱-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۷۱
۴-۲-۴-۲-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) ۷۴
۴-۲-۴-۲-۱- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است ۷۴
۴-۲-۴-۲-۲-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است ۷۶
۴-۲-۴-۲-۳-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی ۷۷
۴-۲-۵-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی ۷۸
۴-۳- صدورسندمالکیت تک برگ ۸۰
۴-۳-۱- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی ۸۱
۴-۳-۱-۱- شکل اسنادتک برگی ۸۱
۴-۳-۱-۲ – الصاق هولوگرام ۸۱
۴-۳-۱-۳- مهربرجسته ۸۱
۴-۳-۲- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی ۸۲
۴-۳-۲-۱- مشخصات ملک
۸۲
۴-۳-۲-۲- مشخصات مالک ۸۲
۴-۳-۲-۳- تصویرنقشه کاداسترملک ۸۲
۴-۳-۲-۴- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک ۸۳
۴-۳-۲-۵- محدودیتهای نقل وانتقال ۸۳
۴-۴- قضازدایی ۸۴
۴-۴-۱- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی ۸۴
۴-۴-۱-۱- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی ۸۴
۴-۴-۱-۱-۱– جلوگیری ازجعل ۸۴
۴-۴-۱-۱-۲- جلوگیری از ارتشاء ۸۵
۴-۴-۱-۱-۳- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی ۸۵
۴-۴-۱-۲- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی ۸۶
۴-۴-۱-۲-۱- کاهش زمینه جعل ۸۶
۴-۴-۱-۲-۲- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات ۸۷
۴-۴-۱-۲-۳- عدم اشتباه درتنظیم اسناد ۸۷
۴-۴-۱-۳- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار ۸۸
۴-۴-۲- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی ۹۰
۴-۴-۲-۱- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض ۹۰
۴-۴-۲-۲- امکان تعیین دقیق محل ۹۱
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۹۳
۵-۲-پیشنهادات ۹۳
فهرست منابع و مواخذ ۹۸
چکیده به زبان انگلیسی ۱۰۱

چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا