دانلود پایان نامه ارشد با موضوع املاک، 4-1-2-1-2، صدوراسنادمالکیت

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
43
4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت 49
4-1-1-2-2- تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفکیک 52
4-1-1-2-4- تجمیع املاک 53
4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده 104 مکررآیین نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی
77
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 78
4-3- صدورسندمالکیت تک برگ 80
4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی 81
4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی 81
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام 81
4-3-1-3- مهربرجسته 81
4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی 82
4-3-2-1- مشخصات ملک 82
4-3-2-2- مشخصات مالک 82
4-3-2-3- تصویرنقشه کاداسترملک 82
4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک 83
4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال 83
4-4- قضازدایی 84
4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی 84
4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی 84
4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل 84
4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء 85
4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی 85
4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی 86
4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 86
4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات 87
4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد 87
4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار 88
4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی 90
4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض 90
4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل 91
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 93
5-2-پیشنهادات 93
فهرست منابع و مواخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *