مهر ۵, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، چشم انداز، اطلاعات مربوط

بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مسئله ۵
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۳-اهداف تحقیق ۶
۱-۴-سوالات تحقیق ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق ۷
۱-۶- پیشینه تحقیق ۷
۱-۷- نوع تحقیق ۸
۱-۸- روش تحقیق ۸
۱-۹-محیط پژوهش ۸
۱-۱۰- متغیرها ۹
۱-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات ۹
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
۱-۱۳- تنگناها و محدودیت های تحقیق ۹
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲-۱-گردش گری ۱۰
۲-۲-گردش‌گر ۱۱
۲-۲-۱-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل : ۱۲
۲-۳-انواع گردش گر ۱۳
۲- ۴- انواع گردش گری ۱۴
۲-۴-۱-‌گردش گری فرهنگی- تاریخی ۱۴
۲-۴- ۲-گردش گری ماجراجویانه ۱۴
۲-۴- ۳-گردش گری ورزشی ۱۵
۲-۴- ۴- گردش گری درمانی ۱۵
۲-۴- ۵- گردش گری انبوه یا تفریحی ۱۶
۲-۴- ۶-‌گردش گری نوستالژیک ۱۶
۲-۴- ۷-‌گردش گری روستایی ۱۷
۲-۴- ۸-‌گردش گری قومی ۱۷
۲-۴- ۹- گردش گری شهری ۱۸
۲-۴- ۱۰- گردش گری مبتنی بر کسب و کار ۱۸
۲-۴- ۱۱-‌گردش گری مذهبی ۱۹
۲-۴- ۱۲- گردش گری مبتنی بر روی دادها ۲۰
۲-۴- ۱۳-‌طبیعت گردی ۲۰
۲-۴- ۱۴- گردش گری برای دیدار بستگان ۲۰
۲-۵-‌تاریخچه گردش گری ۲۱
۲-۶-منابع و جاذبه‌های گردش گری ۲۴
۲-۷-گردش‌گری و آثار آن ۲۴
۲-۷-۱- آثار اقتصادی جهان گردی ۲۴
۲-۷-۲- آثار اجتماعی و فرهنگی ۲۵
۲-۷-۳- آثار محیطی ۲۸
۲-۸-نظریه‌های مختلف در خصوص‌گردش گری ۲۹
۲-۸-۱-نظریه کرامپتون ۳۱
۲-۸-۲-نظریه اشمیت هاوزر ۳۲
۲-۸-۳-نظریه‌های اوپی دیک، ‌‌‌وان وین و ورهالن ۳۲
۲-۸-۴-نظریه‌های کوهن ۳۲
۲-۸-۵-نظریه‌ پلاگ ۳۳
۲-۹- مدیریت گردش گری ۳۴
۲-۱۰- برنامه ریزی ۴۰
۲-۱۱-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع ۴۲
۲-۱-۱- هدف علمی(objective) ۴۲
۲-۱۱-۲ – خط مشی(pllicy) ۴۲
۲-۱۱-۳- برنامه (plan) ۴۲
۲-۱۱-۴- راهبرد ۴۲
۲-۱۲- ویژگی‌های برنامه ریزی ۴۲
۲-۱۳- انواع برنامه ریزی ۴۳
۲-۱۳-۱- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا ۴۳
۲-۱۳-۲- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا ۴۳
۲-۱۳-۳- انواع برنامه ریزی از نظر هدف ۴۳
۲-۱۳-۴- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی ۴۳
۲-۱۳-۵- انواع دیگر ۴۴
۲-۱۴-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی ۴۴
۲-۱۵-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی ۴۵
۲-۱۵-۱-سطح بین الملل ۴۵
۲-۱۵-۲-سطح ملی ۴۵
۲-۱۵-۳-سطح منطقه ای ۴۶
۲-۱۶- اکوتوریسم‌ ۴۶
۲-۱۷-توریسم ورزشی ۴۷
۲-۱۷-۱- رفتینگ ( قایقرانی در امواج خروشان) ۴۸
۲-۱۷-۲-جذابیت و مخاطرات رفتینگ ۵۱
۲-۱۷-۳- شرایط سنی رفتیگ ۵۲
۲-۱۸- تاریخچه رفتیگ در جهان ۵۳
۲-۱۹-پیشینه فعالیت های رفتینگ در ایران ۵۴
۲-۲۰- گردش گری مبتنی بر آب ۵۴
۲-۲۰-۱- آب و گردش گری تفریحی ورزشی ۵۴
۲-۲۰-۲- آب و گردش گری سلامت ۵۵
۲-۲۰-۳- گردش گری سلامت و چشمه های آب معدنی ۵۶
فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۱-جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۵۸
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی ۵۸
۳-۲- ناهمواری ها ۶۱
۳-۲-۱- زمین شناسی عمومی ۶۱
۳-۲-۲- شیب ها ۶۳
۳-۳-بررسی برخی متغیر های اقلیمی ۶۳
۳-۳-۱-رژیم بادی ۶۴
۳-۳-۲- رطوبت هوا ۶۴
۳-۳-۳- رژیم بارشی ۶۵
۳-۳-۴-رژیم دمایی ۶۸
۳-۳-۵-پوشش ابری و ساعات آفتابی ۶۸
۳-۳-۶-پوشش گیاهی ۶۹
۳-۳-۷-حیات وحش ۷۰
۳-۳-۷-۱-گونه های نادر گیاهی و جانوری ۷۰
۳-۴-منابع آبی ۷۲
۳-۵-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری ۷۶
۳-۵-۱-جمعیت ۷۶
۳-۵-۲-آموزش ۷۷
۳-۵-۳- مهاجرت ۷۷
۳-۵-۴- خانه بهداشت ۸۰
۳-۶-جغرافیای اقتصادی ۸۱
۳-۶-۱-نیروی انسانی و اشتغال بیکاری ۸۱
۳-۶-۲- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی ۸۲
۳-۶-۳- کشاورزی ۸۳
۳-۶-۴-دام داری ۸۴
۳-۶-۵-صنعت ۸۴
۳-۷-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری ۸۴
۳-۷-۱- زبان ۸۷
۳-۷-۲-آداب و رسوم ۸۸
۳-۷-۳-شب یلدا بختیاری ۸۸
۳-۷-۴- جاذبه های فرهنگی استان ۸۹
۳-۷-۴-۱- پوشاک زنان بختیاری ۹۰
۳-۷-۴-۲- پوشاک مردان بختیاری ۹۰
۳-۷-۵- عشایر استان چهارمحال و بختیاری ۹۲
۳-۸- صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری ۹۳
۳-۸-۱- تولیدات ویژه ۹۴
۹-۳- جاذبه های طبیعی اکوتوریسمی استان چهارمحال و بختیاری ۹۷
۳-۹-۱- دشت لاله های واژگون ۹۷
۳-۹-۲-آبشار دره عشق ۹۸
۳-۹-۳- آبشار آتشگاه ۹۹
۳-۹-۴- آبشار تونل کوهرنگ ۱۰۰
۳-۹-۵- غار یخی چما ۱۰۰
۳-۹-۶- غار سراب ۱۰۰
۳-۹-۷- پیر غار ۱۰۰
۳-۹-۸- غار منج ۱۰۱
۳-۹-۹- غار خراجی ۱۰۱
۳-۱۰- دریاچه ها و تالاب ها ۱۰۱
۳-۱۰-۱- تالاب چغاخور ۱۰۲
۳-۱۰-۲- تالاب دهنو ۱۰۲
۳-۱۰-۳- تالاب گندمان ۱۰۲
۳-۱۰-۴- تالاب سولگان ۱۰۲
۳-۱۰-۵- رودخانه بازفت ۱۰۳
۳-۱۰-۶- رودخانه کارون ۱۰۳
۳-۱۰-۷- رودخانه زاینده رود ۱۰۴
۳-۱۱-پیست اسکی چلگرد ۱۰۴
۳-۱۲- چشمه های استان ۱۰۵
۳-۱۲-۱- چشمه دیمه ۱۰۵
۳-۱۲- ۲- چشمه کوهرنگ ۱۰۵
۳-۱۲- ۳- چشمه برم ۱۰۶
۳-۱۲- ۴- چشمه های مولا و سرداب ۱۰۶
۳-۱۲- ۵- چشمه سیاسرد ۱۰۶
۳-۱۳- مناطق حفاظت شده ۱۰۷
۳-۱۳- ۱- تنگ صیاد ۱۰۷
۳-۱۳- ۲- منطقه حفاظت شده سبزکوه ۱۰۷
۱۳-۱۴-ویژگیهای تاریخی استان ۱۰۸
۳-۱۵- جاذبه های تاریخی و مذهبی ۱۰۸
۳-۱۵-۱- اماکن مذهبی ۱۰۸
۳-۱۵-۲- بناهای عام المنفعه ۱۰۹
۳-۱۵-۳- پل زمانخان ۱۰۹
۳-۱۵-۴- قلعه دزک ۱۰۹
۳-۱۵-۵- قلعه سردار اسعد بختیاری ۱۱۰
۳-۱۵-۶- خانه آزاده چالشتر ۱۱۰
۳-۱۵-۷- خانه ستوده چالشتر ۱۱۰
۳-۱۵-۸- سنگ نوشته های مشروطیت ۱۱۰
۳-۱۵-۹- اطاق سنگی های جونقان ۱۱۱
۳-۱۵-۱۰- شیر سنگی بختیاری ها ۱۱۱
۳-۱۵-۱۱- بردگوری ها ۱۱۱
۳-۱۵-۱۲-مسجد اتابکان ۱۱۲
۳-۱۶- موقعیت جغرافیایی منطقه سامان ۱۱۲
۳-۱۶-۱-ویژگی های اقلیمی شهر سامان ۱۱۳
۳-۱۶-۲- دمای هوا ۱۱۴
۳-۱۶-۳- روزهای یخبندان ۱۱۴
۳-۱۶-۴- بارش ۱۱۵
۳-۱۶-۵-باد ۱۱۵
۳-۱۷-منابع عمده آبی ۱۱۵
۳-۱۷-۱-آب های سطحی ۱۱۵
۳-۱۷-۲- آب های زیر زمینی ۱۱۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- بررسی توان اکولوژیکی منطقه در زمینه ی گردش گری ۱۱۸
۴-۲- پتانسیل های موجود در منطقه سامان ۱۱۹
۴-۳- زمینه های فرهنگی- تاریخی ۱۲۰
۴-۴- روش بیکر ۱۲۳
۴-۵- فرآیند مدیریت راهبردی ۱۲۸
۴-۶- تدوین چشم انداز، ‌‌‌مأموریت، ‌‌‌اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان ۱۲۸
۴-۷- مرحله صفر ۱۲۹
۴-۷-۱-تعیین چشم انداز شهر سامان ۱۲۹
۴-۷-۲- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان ۱۳۰
۴-۷-۲-۱- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (‌E‌ F‌E) ۱۳۰
۴-۷-۲-۲- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) ۱۳۲
۴-۸- مرحله مقایسه ۱۳۳
۴-۸-۱-تشکیل ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصتها، ‌‌‌نقاط قوت و ضعفها (SWOT) ۱۳۳
۴-۸-۲- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) ۱۳۴
۴-۹- مرحله تصمیم گیری ۱۳۵
۴-۹-۱- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) ۱۳۶
۱۰-۴- گزارش بازدید و بررسی های میدانی از منطقه سامان ۱۴۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱-آزمون فرضیات ۱۵۱
۵-۲- برنامه ها و نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۳- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی -اجتماعی – فرهنگی منطقه ۱۵۹
۵-۳-۱- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی گردش گری ۱۶۰
۵-۳-۲- مدیریت و برنامه ریزی توسعه و ارتقاء محیط زیست منطقه ۱۶۰
۵-۳-۳- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی کالبدی – فضایی منطقه ۱۶۲
۵-۴- پیشنهادات ۱۶۲
منابع فارسی ۱۶۴
منابع انگلیسی ۱۶۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱ منابع و جاذبه‌های عمده گردش گری ۲۴
جدول شماره ۲-۲ آثار اقتصادی جهان‌گردی ۲۵
جدول شماره ۳-۲آثار فرهنگی ـ اجتماعی گردش‌گری ۲۶
جدول شماره ۴-۲ آثار محیطی جهان‌گردی ۲۹
جدول شماره ۲-۵ تقسیم‌بندی کوهن از گردش گران ۳۳
جدول شمار۳-۱ مشخصات عمومی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس تقسیمات کشوری – سال ۱۳۸۹ ۵۹
جدول شماره ۳-۲انواع شیب ۶۳
جدول‌۳-۳گونه های مختلف جانوری ۷۰
جدول۳-۴ انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری ۷۱
جدول شماره ۳-۵حوزه های آبریز موجود در استان ۷۳
جدول شماره۳-۶ منابع آب استان چهارمحال و بختیاری (اطلاعات مربوط به سال ۱۳۸۴) ۷۴
جدول شماره۳-۷جمعیت بر حسب جنس و سن آبان ۱۳۸۵ ۷۶
جدول شماره۳-۸جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال ۸۵ ۷۷
جدول ۳-۹ مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال ۸۵-۱۳۷۵ ۷۸
جدول ۳-۱۰مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی ۱۰ سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت ۷۹
جدول شماره۳-۱۱ تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها ۱۳۸۹ ۸۰
جدول شماره۳-۱۲ توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال۱۳۸۵ ۸۱
جدول شماره۳-۱۳ توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری ۸۲
جدول شماره۳-۱۴‌بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:۱۳۸۲ ۸۳ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
جدول شماره ۳-۱۵ بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : ۱۳۸۲ ۸۳
جدول شماره ۳-۱۶‌مساحت اراضی کشاورزی، ‌‌‌بهره برداری های با زمین‌برحسب وسعت‌۱۳۸۲ ۸۴
جدول شماره ۳-۱۷ تعداد بهره برداری و دام استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۲ ۸۴
جدول شماره ۳-۱۸ تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن‌ ۸۵
جدول شماره ۳-۱۹‌تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی‌دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات… ۸۵
جدول شماره ۳-۲۰تعداد کارگاه های صنعتی عمومی‌دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات… ۸۵
جدول شماره۳-۲۱ میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی ۱۱۵
جدول شماره۴-۱ جاذبه های گردش گری منطقه سامان ۱۲۰
جدول شماره ۴-۲تقویم گردش‌گری منطقه سامان ۱۲۱
جدول شماره ۴-۳درجه بندی ضرایب آسایش منطقه نمونه گردش گری سامان ۱۲۲
جدول شماره۴-۴مشخصات جغرافیای ایستگاه سامان ۱۲۳
جدول شماره ۴-۵ درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب بررسی بیکر ۱۲۴
جدول شماره۴-۶ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۵ ۱۲۵
جدول شماره ۴-۷ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۶ ۱۲۵
جدول شماره۴-۸ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۷ ۱۲۶
جدول شماره۴-۹ شاخص بیکر منطقه سامان سال۱۳۸۸ ۱۲۶
جدول شماره۴-۱۰ شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۸۹ ۱۲۷
جدول شماره۴-۱۱شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۹۰ ۱۲۷
جدول شماره ۴-۱۲ مراحل برنامهریزی راهبردی ۱۲۹
جدول شماره ۴-۱۳ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی (QSPM) ۱۳۷
جدول۴-۱۴ ‌نظام تحلیل و ارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT ۱۴۰
جدول۴-۱۵‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT ۱۴۱
جدول۴-۱۶ ‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال وبختیاری برپایه مدلSWOT ۱۴۱
جدول۴-۱۷نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش‌گری در استان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT ۱۴۲
جدول شماره‌۴-۱۸تحلیل نقاط قوت و ضعف،‌‌‌ فرصت ها و محدودیت ها در منطقه سامان ۱۴۳
جدول شماره ۴-۱۹ استنتاج مربوط به امکانات محدودیت ها،‌‌‌ فرصت هاو تهدیدهای قانونی-حقوقی و اداری ۱۴۵
حدول شماره۴-۲۰ استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهای کالبدی و فضایی ۱۴۶
‌جدول شماره۴-۲۱ ‌استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهای محیطی و زیست محیطی ۱۴۶
جدول شماره ۴-۲۲ استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها،