فروش پایان نامه نام و نشان تجاری

۲-۲-۹ کالاهاى صنعتى ۱۶
۲-۳ مواد اولیه و قطعات ۱۶
۲-۳-۱ اقلام سرمایه‌اى ۱۷
۲-۳-۲ ملزومات مصرفى و خدمات ۱۷
۲-۴ طبقه بندی دستگاه گلوکومتر از نظر نوع کالا ۱۷
۲-۵ رفتار خرید مصرف‌کننده ۱۸
۲-۶ گرایش خریدار ۱۸
۲-۷ رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی ۱۸
۲-۸ تعریف رفتار مصرف‌کننده ۱۹
۲-۹ نکات کلیدی رفتار مصرف کننده ۲۰
۲-۱۰ چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟ ۲۱
۲-۱۱ رفتار مطلوب خریدار صنعتی ۲۲
۲-۱۲  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی ۲۳
۲-۱۳رفتار خرید سازمانی ۲۹
۲-۱۴عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی ۳۱ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۲-۱۵ تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر ۳۳
۲-۱۶ تعریف متغیر های مستقل تحقیق ۳۴
۲-۱۶-۱ تعریف کیفیت ۳۴
۲-۱۶-۲ تاریخچه کیفیت ۳۵
۲-۱۶-۳ فلسفه ی دمینگ ۳۶
۲-۱۷ کنترل کیفیت و تئوریهای آماری ۳۷
۲-۱۸ کیفیت در ژاپن ۳۸
۲-۱۹ نگرشهای کیفیت ۳۸
۲-۲۰ فرضیه های مدل کیفیت جامع ۴۰
۲-۲۱ دوره های مرتبط با ابزارهای مهندسی کیفیت ۴۱
۲-۲۲ کیفیت در تجهیزات پزشکی ۴۲
۲-۲۳ کیفیت در دستگاه گلوکومتر ۴۵
۲-۲۴ قیمت ۴۷
۲-۲۵ تعریف قیمت‌گذاری‌ ۴۸
۲-۲۶ اهداف قیمت گذاری ۴۸
۲-۲۷ روش های قیمت گذاری ۵۰
۲-۲۸ خدمات پس از فروش ۵۱
۲-۲۹ عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی خدمات پس از فروش ۵۲
۲-۳۰ خدمات پس از فروش در زمینه ی تجهیزات پزشکی ۵۳
۲-۳۱ نام و نشان تجاری ۵۳
۲-۳۲ مدیریت نام تجاری ۵۳
۲-۳۳ تدوین راهبرد نام تجاری ۵۴
۲-۳۴ وفاداری به نام تجاری ۵۹
۲-۳۵ روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند ۶۱
۲-۳۶ بازار کالاهای با دوام ۶۱
۲-۳۷ بازار خدمات ۶۲
۲-۳۸ پیشینه به تفصیل ۶۲
۲-۳۹ پیشینه ی خارجی ۷۱
۲-۴۰ خلاصه ی فصل ۸۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۸۱
۳-۱ مقدمه ۸۲
۳-۲روش پژوهش ۸۲
۳-۳ آمار توصیفی ۸۳
۳-۴ آمار استنباطی ۸۳
۳-۵ جامعه آماری ۸۳
۳-۶ تعریف نمونه ۸۴
۳-۷ ابزار گردآوری پژوهش ۸۵
۳-۸ اعتبار(روایی) ۸۶
۳-۹ روایی پرسشنامه ۸۷
۳-۱۰ پایایی ۸۷
۳-۱۱ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸
۳-۱۲ ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم ۸۹
۳-۱۳ نرمال بودن متغیرها ۸۹
۳-۱۴خلاصه ی فصل ۹۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱
۴-۱ مقدمه ۹۲
۴-۲ آزمون نرمال بودن ۹۴
۴-۳ اولویت بندی معیارهای کیفیت ۱۰۱
۴-۴ اولویت بندی معیارهای خدمات پس از فروش ۱۰۴
۴-۵ اولویت بندی معیارهای قیمت ۱۰۶
۴-۶ اولویت بندی معیارهای برند ۱۰۸
۴-۷ رتبه بندی نهایی زیرمعیارها در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۹
۴-۸ خلاصه ی فصل ۱۱۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۱
۵-۱ مقدمه ۱۱۲
۵-۲ نتیجه گیری و خلاصه ی یافته ها ۱۱۳
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۱۶
۵-۴ پیشنهاد برای پژوهش های بعدی ۱۱۸
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۱۱۸
۵-۴-۱ محدودیت خارج از اختیار محقق ۱۱۸
۵-۴-۲ محدودیت در اختیار محقق ۱۱۸
۵-۵ خلاصه ی فصل ۱۱۸
فهرست منابع ۱۱۹
پیوست الف ۱۲۴
پیوست ب ۱۳۴

فهرست جداول
جدول ۲-۱  تفاوت‌های عمده بین بازارهای صنعتی و مصرفی ۲۴
جدول ۲-۲ پنج نگرش به رویکرد کیفیت ۳۹
جدول ۲-۳ قیمت برخی دستگاه های گلوکومتر موجود در بازار ۵۱
جدول ۲-۴ خلاصه ی تحقیقات داخلی ۷۲
جدول ۲-۵ پیشینه ی تحقیقات خارجی ۷۸
جدول ۴-۱: آزمون کولموگروف ۹۴
جدول ۴-۲: آزمون تی تک نمونه ۹۵
جدول ۴-۳: آزمون تی تک نمونه ۹۶
جدول ۴-۴ ماتریس مقایسه زوجی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۰
جدول ۴-۵ وزن معیارهای اصلی ۱۰۱
جدول ۴-۶ ماتریس مقایسه زوجی عامل کیفیت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۲
جدول ۴-۷ رتبه بندی معیارهای کیفیت ۱۰۳
جدول ۴-۸ ماتریس مقایسه زوجی عامل خدمات پس از فروش در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۴
جدول ۴-۹ رتبه بندی معیارهای خدمات پس از فروش ۱۰۵
جدول ۴-۱۰ ماتریس مقایسه زوجی عامل قیمت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۶
جدول ۴-۱۱ رتبه بندی معیارهای قیمت ۱۰۷
جدول ۴-۱۲ ماتریس مقایسه زوجی عامل برند در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۸
جدول ۴-۱۳ رتبه بندی معیارهای برند ۱۰۸
جدول ۴-۱۴ وزن نهایی زیرمعیارهای تصمیم گیری در خرید دستگاه گلوکومتر ۱۰۹
جدول ۵-۱: وزن متغیرهای مستقل ۱۱۴

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۹۲
نمودار ۴-۲: نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۹۳
نمودار ۴-۳ سن پاسخگویان ۹۳
نمودار ۴-۴ مقایسه کیفیت و خدمات پس از فروش ۹۷
نمودار ۴-۵ مقایسه عامل کیفیت و قیمت ۹۷
نمودار ۴-۶ مقایسه عامل کیفیت و برند ۹۸
نمودار ۴-۷ مقایسه عامل خدمات پس از فروش و قیمت ۹۸
نمودار ۴-۸ مقایسه عامل خدمات پس از فروش و برند ۹۹
نمودار ۴-۹ مقایسه عامل قیمت و برند ۹۹
نمودار ۴-۱۰ وزن معیارهای اصلی ۱۰۰
نمودار ۴-۱۱ اوزان معیارهای کیفیت ۱۰۳
نمودار ۴-۱۲ اوزان معیارهای خدمات پس از فروش ۱۰۵
نمودار ۴-۱۳ اوزان معیارهای قیمت ۱۰۷
نمودار ۴-۱۴ اوزان معیارهای برند ۱۰۹

فهرست اشکال
شکل ۱-۱ مدل تحقیق ۷
شکل ۲-۱ مدل رفتار خرید صنعتی ولفگنگ ۲۶
شکل ۲-۲ مدل رفتار خرید صنعتی نیکلس ۲۷

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل ۲-۳ مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز ۲۷
شکل ۲-۴مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و ودرف ۲۸
شکل ۲-۵ مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی ۲۹

چکیده :
تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز بیماری غیر قابل علاج است که نیاز به کنترل مرتب و حفظ قند خون در سطح نرمال دارد.با توجه به این مهم محقق بازار یکی از تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت یعنی دستگاه تست قند خون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.پایان نامه ی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر چهار عامل کیفیت-قیمت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری در رفتار خریداران این دستگاه در سطح شهر تهران انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی در این شهر هستند که خود اقدام به خرید دستگاه تست قند خون می کنند و محقق این وسیله را از بعد صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در نهایت این نتیجه به دست می آید که چهار متغیرکیفیت، قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون تاثیر دارد و از لحاظ اولویت بندی به ترتیب کیفیت،نام و نشان تجاری،خدمات پس از فروش و قیمت در رفتار خریداران این دستگاه موثر است.
تحقیق شامل ۲ پرسشنامه است. اولی به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با کمک آزمون تی تک نمونه و دومی به اولویت بندی متغیرها با تکنیک ای اچ پی می پردازد. نرمال بودن متغیرها قبل از آزمون تی تک نمونه توسط آزمون کولموگروف سنجیده شد.
کلمات کلیدی: بازاریابی صنعتی، تصمیم خرید مصرف کننده، دستگاه تست قند خون
فصل اول :
کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه :
امروزه بازاریابی کالاها و خدمات به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است و بازاریابی انواع مختلفی را در بر می گیرد.حتی بازاریابی کالاهای صنعتی و مصرفی از تفاوت هایی برخوردار است.طوری که توجه به این تفاوت ها و ظرافت در امر بازاریابی منجر به موفقیت در زمینه های مذکور می شود.در این فصل به بیان مساله مورد بررسی ، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته، اهداف و فرضیات پژوهش، مدل مورد استفاده می پردازیم. مدل مورد بررسی در این تحقیق مدل کوادا می باشد و متغیرهای مستقل شامل کیفیت، قیمت، نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش است که می خواهیم تاثیر این متغیرها را بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر بسنجیم و ببینیم که اولویت بندی این عوامل در رفتار خریداران این دستگاه چگونه است.
۱-۲ بیان مساله :
بررسی دقیق رفتار خرید مشتریان در بازار تجهیزات پزشکی در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و سرمایه های زیادی در این راستا به هدر می رود.از طرفی بیماری دیابت روند رو به افزایش داشته و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. عزیزی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان می کند میانگین متوسط افراد بالای ۴۰ سال که مبتلا به دیابت هستند هفت درصد است اما این مهم در ایران به گونه ای است که اکنون بالای ۸ درصد افراد بالای ۴۰ سال کشورمان به دیابت مبتلا هستند.(سایت خبرگزاری فارس)، تا سال ۲۰۲۵ تعداد دیابتی ها به ۳۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. (گزارش سازمان بهداشت جهانی)، عضو کمیته کشوری دیابت گفت: شیوع دیابت در حال حاضر در دنیا به ۳۸۲ میلیون رسیده است که نسبت به پیش‌بینی‌ها شیوع بیشتری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استقامتی در نشست خبری که پیرامون هفته دیابت برگزار شد،بیان کرد: تصور می‌شد تا سال ۲۰۲۵ شیوع دیابت به ۳۸۰ میلیون در دنیا برسد، ولی طبق آخرین آماری که از طریق آی دی اف منتشر شده است، شیوع دیابت در حال حاضر به ۳۸۲ میلیون رسیده است.
وی ادامه داد: نزدیک به یک دهه قبل مطالعات مدون علمی برای بیماری‌های غیرواگیر انجام شده که اطلاعات خوبی از شیوع دیابت و پیش دیابت در اختیار ما قرار داده است. شیوع دیابت در دور اول این مطالعات ۷٫۸ درصد بود و در دور دوم که سه سال بعد انجام شد، این عدد به ۹ درصد رسید و طبق آخرین آمار در سال گذشته، ۱۱٫۳۴ درصد افراد بالای ۲۰ سال، مبتلا به دیابت و ۱۴٫۶ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)
علت اصلی دیابت آن است که در بدن یا انسولین ساخته نمی شود ویا اینکه مقدار آن به قدری ناچیز است که نیاز های بدن را برآورده نمی سازد، انسولین در حقیقت کنترل کننده ی میزان گلوکز است که وارد خون میشود. اگر قند خون وارد سلولهای بدن نشود در نتیجه میزان قند درجریان افزایش می یابد و پیامد آن علائم دیابت ظاهر می شود.تحقیقات نشان میدهد که شایع ترین عامل نابینایی بزرگسالان عامل قطع پا پس از حوادث وعلل نارسایی کلیه ها دیابت است. دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان است که تاکنون درمانی برای آن شناخته نشده و این به آن معناست که بیمار تا پایان عمر با این بیماری دست وپنجه نرم می کند و به همین جهت باید برنامه منظمی را برای مقابله با عوارض آن و مراقبت از سلامت اندام های خود ترتیب دهد. اما علاوه بر این ویژگی، دیابت
ویژگی خاص دیگری نیز دارد که آن را در میان سایر بیماری ها ممتاز کرده و آن مخرب بودن این بیماری است. دیابت را از آن جهت مخرب می نامند که در صورت عدم شناسایی و کنترل به موقع و صحیح، علاوه بر آنکه می تواند سلامت اندام های مختلف بیمار را تهدید کند، آسیب های سنگینی را برای سلامت فرد، خانواده، جامعه و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. بیماری های قلبی و عروقی، کوری، نارسایی کلیه، قطع عضو و سکته مغزی را می توان از جمله مهم ترین عوارض بلندمدت عدم توجه به دیابت دانست که ابتلا به هر کدام از آنها می تواند علاوه بر آنکه برای بیمار یک فاجعه تمام عیار محسوب شود، برای جامعه نیز بحران آفرین و هزینه ساز باشد.
حفظ قند خون در محدوده ی نرمال احتمال بروز سکته های قلبی ، مغزی، عوارض چشمی، کلیوی وعصبی و مشکلات سیستم گردش خون و حتی مرگ را کم می کند.تشخیص بیماری دیابت و بررسی و کنترل به موقع این بیماری امروزه با کمک دستگاه تست قندخون میسر شده است که استفاده از آن بسیار راحت است. پزشک می تواند به سادگی قندخون بیمار خود را بررسی، کنترل و مهار کند و از خطرات بعدی این بیماری پیشگیری کند .همین امر باعث شده است که بازار این وسیله ی پزشکی امروزه گسترش یابد و لذا بازاریابی این محصول و شناخت عواملی که بر خرید این محصول موثرند واین که کدام عامل اهمیت بیشتری دارد جای بحث و بررسی دارد. به دلیل اهمیت بیماری دیابت و بازار دستگاه تست قند خون که در حال گسترش است شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران این دستگاه مورد علاقه ی محقق بوده است .برای محقق این سوال مطرح است که آیا کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران این دستگاه رابطه دارد یا خیر و اگر ارتباطی بین آنها وجود دارد کدام یک از این عوامل بیشترین تاثی
ر را بر رفتار خریداران این دستگاه دارد؟این حقیقت اکنون برای ما مبهم است که به راستی برای یک خریدار کیفیت این دستگاه مهمتر است یا قیمت؟خدمات پس از فروش یا نام و نشان تجاری؟بررسی این موضوعات و شناسایی دقیق آنها از نظر محقق منجر به سازماندهی دقیق تر بازار و بازاریابی این محصول می شود.

 
 
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت خاص تحقیق: با وجود اهمیت دستگاه تست قندخون در تشخیص بیماری دیابت و کنترل قند خون مطالعات خاصی درباره ی عوامل موثر بر رفتار خرید دستگاه های تست قندخون صورت نگرفته است. و طبق آخرین آمار در سال گذشته، ۱۱٫۳۴ درصد افراد بالای ۲۰ سال، مبتلا به دیابت و ۱۴٫۶ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)
با این توصیفات بررسی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قندخون و اولویت بندی آنها با توجه به بازار گسترده ی این دستگاه ضروری می نماید تا نیازهای خریداران این دستگاه بهتر شناسایی شود و پاسخگوی خواسته های خریداران باشد و به کلیه ی سازمانهایی که خدمات سلامتی ارائه میدهندکمک کند.هرچند شرکت های عرضه کننده ی دستگاه تست قندخون یا گلوکومتر اذعان میکنند که کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران تاثیر گذار است اما درباره ی اینکه کدام عامل بیشترین تاثیر و کدام عامل کمترین تاثیر را دارد اختلاف نظر وجود دارد.با اولویت بندی این عوامل بازاریابی این دستگاه منسجم تر و دقیق تر و نیاز خریداران بهتر شناسایی می شود و هم جامعه ی پزشکی هم بیمارانی که با بیماری مهلک دیابت دست و پنجه نرم می کنند و همچنین فروشندگان این دستگاه منتفع خواهند شد.
۱-۴ اهداف پژوهش :

۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق :
شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های تست قند خون
۱-۴-۲٫هدف کاربردی:
شناساندن عوامل مؤثر بر رفتار خریداران دستگاه های تست قند خون هم به شرکت های عرضه کننده برای تدوین دقیق و مؤثر برنامه های بازاریابی و هم به مدیران بخش بهداشت و درمان کشور جهت مدیریت صحیح واثربخش تجهیزات پزشکی.
بهر ه وران عمده ی این تحقیق مدیران بهداشت و درمان کشور-فروشندگان تجهیزات پزشکی و خریداران این دستگاه هستند.
۱-۵ چارچوب نظری:
بازاریابی صنعتی عبارت است از بازاریابی کالاها و خدمات برای سازمانهای کسب و کار.سازمانهای صنعتی کالاها و خدمات را به منظور تامین اهدافی چون تولید کالا و خدمات، کسب سود،کاهش هزینه ها و .. خریداری می کنند. نکتهی مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش افزوده (منافع)برای سازمان های خریدار (مشتریان)از طریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه داشته باشد.وظایف اصلی مدیریت بازاریابی در بازاریابی مصرفی و بازاریابی صنعتی کاربردی یکسان دارد.این وظایف عبارتند از :تصمیم گیری درباره ی بازارهای هدف-شناخت نیازها و خواسته های بازارهدف-توسعه ی کالاها و خدمات جهت برآوردن الزامات این بازارها و تکامل برنامه ها یا استراتژی های بازاریابی جهت جذب مشتریان موردنظر و برآورده ساختن نیازهای آنها سریعتر و بهتر از رقبا.در بازاریابی صنعتی از لحاظ جغرافیایی بازارها شکل متمرکز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *