دانلود پایان نامه مدیریت درباره مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
۱٫۱ مقدمه ۲
۱٫۲ بیان مسئله ۳
۱٫۳ ضرورت انجام پژوهش ۵
۱٫۴ اهداف پژوهش ۶
۱٫۵ فرضیات و سوالات پژوهش ۷
۱٫۵٫۱ سوال ۱ ۷
۱٫۵٫۲ سوال ۲ ۷
۱٫۵٫۳ سوال ۳ ۷
۱٫۶ متغیرهای تحقیق ۸
۱٫۶٫۱ متغیر مستقل تحقیق: ۸
۱٫۶٫۲ متغیر تعدیل گر تحقیق : ۸
۱٫۶٫۳ متغیر وابسته تحقیق: ۹
۱٫۷ چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش) ۱۰
۱٫۸ روش شناسی پژوهش ۱۰
۱٫۸٫۱ روش تحقیق ۱۰
۱٫۸٫۲ روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۱۱
۱٫۸٫۳ جامعه آماری ۱۱
۱٫۹ محدودیت های تحقیق: ۱۱
۱٫۱۰ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح: ۱۱
۱٫۱۰٫۱ کاربرد فناوری اطلاعات: ۱۱
۱٫۱۰٫۲ عملکرد مدیریت منابع انسانی ۱۲
۱٫۱۰٫۳ عملکرد سازمانی ۱۳
۱٫۱۱ قلمرو تحقیق ۱۳
۱٫۱۱٫۱ قلمرو زمانی: ۱۳
۱٫۱۱٫۲ قلمرو مکانی: ۱۴ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱٫۱۲ خلاصه ۱۴
فصل دوم ۱۵
۲٫۱ مقدمه ۱۶
۲٫۲ فناوری اطلاعات ۱۷
۲٫۲٫۱ داده و اطلاعات ۱۷
۲٫۲٫۲ فناوری ۱۹
۲٫۲٫۳ فناوری اطلاعات ۱۹
۲٫۲٫۴ سیستم‌های اطلاعاتی ۲۱
۲٫۲٫۵ تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات ۲۳
۲٫۲٫۶ سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۲۵
۲٫۲٫۷ وظایف سیستم‌های اطلاعاتی ۲۹
۲٫۲٫۸ چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی ۳۰
۲٫۲٫۸٫۱ چالش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ۳۰
۲٫۲٫۸٫۲ چالش کسب و کار راهبردی ۳۱
۲٫۲٫۸٫۳ چالش جهانی سازی ۳۱
۲٫۲٫۸٫۴ چالش زیرساخت فناوری اطلاعات ۳۱
۲٫۲٫۸٫۵ چالش اخلاق و امنیت ۳۲
۲٫۲٫۹ انواع سیستم‌های اطلاعاتی ۳۲
۲٫۲٫۹٫۱ سیستم‌های سطح عملیاتی ۳۳
۲٫۲٫۹٫۲ سیستم‌های سطح دانشی ۳۴
۲٫۲٫۹٫۳ سیستم‌های سطح مدیریت ۳۵
۲٫۲٫۹٫۴ سیستم‌های سطح استراتژیک ۳۶
۲٫۲٫۱۰ تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ۳۷
۲٫۲٫۱۰٫۱ اثرات اقتصادی ۳۸
۲٫۲٫۱۰٫۲ اثرات سازمانی و رفتاری ۴۱
۲٫۲٫۱۰٫۳ افزایش انعطاف پذیری سازمانها ۴۲
۲٫۲٫۱۱ کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان ۴۲
۲٫۲٫۱۱٫۱ کاربردهای عملیاتی: ۴۳
۲٫۲٫۱۱٫۲ کاربرد اطلاعاتی ۴۵
۲٫۳ مدیریت منابع انسانی ۴۸
۲٫۳٫۱ تعاریف مدیریت منابع انسانی ۴۸
۲٫۳٫۲ تاریخچه‌ مدیریت منابع انسانی ۴۹
۲٫۳٫۳ نقشها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی ۵۵
۲٫۳٫۳٫۱ فعالیتهای منابع انسانی ۵۹
۲٫۳٫۳٫۲ ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی ۶۱
۲٫۳٫۴ چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز ۶۴
۲٫۳٫۵ منابع انسانی الکترونیکی ۶۶
۲٫۳٫۵٫۱ فناوری اطلاعات بکارگرفته شده بوسیله مدیریت منابع انسانی ۶۶
۲٫۳٫۵٫۲ همسویی سیر تکامل فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی ۶۷
۲٫۳٫۶ از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیکی ۶۷
۲٫۳٫۷ مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ۶۹
۲٫۳٫۷٫۱ سیاست ها و استراتژی های اولیه مدیریت منابع انسانی ۷۰
۲٫۳٫۷٫۲ اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۱
۲٫۳٫۷٫۳ انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۲
۲٫۳٫۷٫۴ خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۲
۲٫۳٫۸ اجرای فعالیت های منابع انسانی الکترونیکی ۷۳
۲٫۳٫۸٫۱ کارمند یابی وجذب الکترونیکی ۷۵
۲٫۳٫۸٫۲ انتخاب الکترونیکی ۷۷
۲٫۳٫۸٫۳ یادگیری از راه دور ۷۹
۲٫۳٫۸٫۴ مدیریت عملکرد الکترونیکی ۸۲
۲٫۳٫۸٫۵ جبران خدمات الکترونیکی ۸۵
۲٫۴ مدل مفهومی تحقیق ۸۷
۲٫۴٫۱ شاخص‌ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها ۸۹
۲٫۴٫۱٫۱ شاخص‌هایی در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات ۸۹
۲٫۴٫۱٫۱٫۱ حمایت مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۹۰
۲٫۴٫۱٫۱٫۲ میزان بودجه و سرمایه‌گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات ۹۱
۲٫۴٫۱٫۱٫۳ کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات ۹۱
۲٫۴٫۱٫۱٫۴ میزان ماشینی کردن سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان ۹۲
۲٫۴٫۱٫۱٫۵ میزان یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان ۹۳
۲٫۴٫۱٫۱٫۶ انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان ۹۴
۲٫۴٫۱٫۱٫۷ دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود ۹۴
۲٫۴٫۱٫۱٫۸ پذیرش و حمایت پرسنل مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات ۹۵
۲٫۴٫۱٫۲ متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی ۹۶
۲٫۴٫۱٫۳ متغیر‌های ارزیابی عملکرد سازمانی ۹۹
۲٫۴٫۱٫۳٫۱ رضایت ذینفعان ۱۰۰
۲٫۴٫۱٫۳٫۲ ارتباطات سازمانی ۱۰۱
۲٫۴٫۱٫۳٫۳ همکاری تیمی ۱۰۱
۲٫۴٫۱٫۳٫۴ عملکرد استراتژیک ۱۰۲
۲٫۴٫۱٫۳٫۵ مدیریت دانش ۱۰۳
۲٫۴٫۱٫۳٫۶ رشد سازمانی ۱۰۳
۲٫۵ تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه ۱۰۴
۲٫۶ سازمان ثبت اسناد واملاک ۱۰۶
۲٫۷ خلاصه ۱۰۸
فصل سوم: ۱۰۹
۳٫۱ مقدمه ۱۱۰
۳٫۲ سوالات تحقیق ۱۱۱
۳٫۳ فرضیات تحقیق ۱۱۱
۳٫۴ روش تحقیق ۱۱۲
۳٫۴٫۱ جامعه آماری ۱۱۳
۳٫۴٫۲ حجم نمونه ۱۱۳
۳٫۴٫۳ روش نمونه گیری ۱۱۴

۳٫۵ ابزار سنجش ۱۱۴
۳٫۵٫۱ روش جمع آوری داده‌ها ۱۱۴
۳٫۵٫۲ پرسشنامه ۱۱۵
۳٫۵٫۳ روایی پرسشنامه ۱۱۷
۳٫۵٫۴ پایایی۲ پرسشنامه ۱۱۷
۳٫۶ مقیاسهای مورد استفاده ۱۲۰
۳٫۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۱
۳٫۷٫۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ۱۲۱
۳٫۷٫۲ ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۲۲
۳٫۷٫۳ مدل معادلات ساختاری ۱۲۳
۳٫۸ خلاصه ۱۲۴
فصل چهارم ۱۲۵
۴٫۱ مقدمه ۱۲۶
۴٫۲ آمار توصیفی: ۱۲۶
۴٫۳ آمار استنباطی ۱۳۰
۴٫۴ تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق ۱۳۱
۴٫۴٫۱ آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر کاربرد فناوری اطلاعات ۱۳۱
۴٫۴٫۲ آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی ۱۳۲
۴٫۴٫۳ آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر
عملکرد سازمانی ۱۳۳
۴٫۵ تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری: ۱۳۵
۴٫۶ آزمون فرضیات: ۱۳۹
۴٫۶٫۱ فرضیه اول: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد مدیریت منابع انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد…………….…………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
۴٫۶٫۲ فرضیه دوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
۴٫۶٫۳ فرضیه سوم: بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۴٫۷ مدل معادلات ساختاری ۱۴۲
۴٫۸ خلاصه : ۱۴۴
فصل پنجم : ۱۴۵
۵٫۱ مقدمه ۱۴۶
۵٫۲ نتیجه گیری ۱۴۷
۵٫۲٫۱ نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق ۱۴۷
۵٫۲٫۲ نتایج بررسی فرضیات اصلی تحقیق ۱۴۸
۵٫۳ پیشنهادات مبتنی بر نتایج ۱۵۰
۵٫۴ پیشنهادات به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان ۱۵۲
۵٫۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۵۳
۵٫۶ جمع بندی ۱۵۴
فهرست منابع ۱۵۵

 
 

فهرست جداول
جدول صفحه
جدول ۲-۱ ویژگی های اطلاعات مناسب……………………………………………………………………………………….۱۸
جدول ۲-۲ نقش های مدیریت منابع انسانی الکترونیک…………………………………………………………………….۵۸
جدول ۲- ۳نقاط تصمیم انتخاب الکترونیک……………………………………………………………………………………۷۹
جدول ۲ -۴ وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………۹۷
جدول ۳-۱: سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها…………………………………………………………………………..۱۱۵
جدول شماره۳-۲ : شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد مدیریت منابع انسانی………………..۱۱۶
جدول شماره ۳-۳ : شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی………………………………….۱۱۶
جدول ۳-۴ : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه………………………………………………………….۱۱۹
جدول ۳-۵ : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………..۱۱۹
جدول ۳-۶ : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………۱۲۰
جدول ۳-۷ : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………..۱۲۰
جدول ۴-۱ : فراوانی برای سوالات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………۱۲۷
جدول ۴-۲: فراوانی مربوط به عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………۱۲۸
جدول۴-۳: فراوانی مربوط به سوالات عملکرد سازمان……………………………………………………………………۱۲۹

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۴-۴: نتایج آزمون نرمال بودن(کولموگروف – اسمیرنوف)……………………………………………………..۱۳۴
جدول ۴-۵: جدول نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….۱۳۹
جدول ۴-۶ : جدول نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….۱۴۰
جدول ۴-۷: جدول نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………. ۱۴۱

فهرست اشکال
شکل صفحه
شکل ۱- ۱ مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۰
شکل ۲-۱ مدل سیستمی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………..۲۱
شکل ۲-۲ رابطه بین فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات……………………………………………۲۳
شکل ۲-۳ تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..۳۸
شکل ۲-۴ هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………۳۹
شکل ۲-۵ نقش‌های مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان…………………………………….۵۷
شکل ۲-۶چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز…………………………………………………۶۵
شکل ۲-۷ مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک………………………………………………………………………………۶۹
شکل ۲-۵ مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۸۸
شکل ۴-۱ : تحلیل عاملی تأییدی متغیرفناوری اطلاعات………………………………………………………………….۱۳۶
شکل ۴-۲ : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی………………………………………………۱۳۷
شکل ۴-۳ : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمان………………………………………………………………….۱۳۸
شکل ۴-۴: مدل ساختاری و اعداد معناداری بین متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………۱۴۳

چکیده:
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان است. سؤالات تحقیق عبارتند از: چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟
این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن ۸۹۴/۰ است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته‌های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی صحه می‌گذارد اما با این حال نتایج نشان می‌دهد که با وجود این رابطه، هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می‌شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. در پایان نیز با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: فناروی اطلاعات ،سیستم های اطلاعاتی، عملکرد مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

. فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی، فقدان و کمبود مهارت ها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. بعلاوه در دهه اخیر ، سرعت و گستره چالش های محیطی شدیداً رقابت را تحت تاثیر قرار داده و سازمان‌ها را بدین سمت سوق می دهد که ابزارها، فناوری ها و دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز خودشان را به منظور حداکثر سازی توان رقابتی خود به صورت استراتژیک هم تراز و هم راستا کنند.
سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت دو تسهیل کننده تغییر جهت داده‌اند: ” مدیریت منابع انسانی ” و ” فناوری اطلاعات “. این دو تسهیل‌گر اثرات زیادی روی محیط کار، مهندسی مجدد عاملیت کسب و کار، تعریف مجدد نقش های واحد های کسب و کار و طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار داشته است. به عقیده پیتر دراکر هر سازمان یا موسسه تنها یک منبع راستین دارد و آن افراد آن سازمان است. بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که مدیریت منابع انسانی داشته و بعد از گذشت دو قرن از عمر مدیریت منابع انسانی، دهه هشتاد میلادی را می توان دهه ظهور مدیریت منابع انسانی الکترونیکی دانست. در طول این دهه فناوری برای اجرای فعالیت های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده است. فناوری اینترنت در دهه ۹۰میلادی به عنوان نیروی برتری خواه و سلطه گرایی در آمده بود که انقلابی در مدل های کسب و کار ایجاد کرد و در نتیجه مدیریت منابع