دانلود پایان نامه

…………………………………………………24
2-14- عوامل مؤثر در کارآیی ………………………………………………………………………………………………………24
2-14-1- عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..24
2-14-2- عوامل برون ‌سازمانی ……………………………………………………………………………………………………25
2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………25
2-16- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی …………………………………………………………………………..26 
2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی ………………………………………………………………………….27
2-17-1- محاسبه نرخ ها …………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-2- محاسبه نسبت ها ………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-3- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) ………………………………………………………………………28
2-17-4- محاسبه نابرابری ها ……………………………………………………………………………………………………..28
2-18- انواع کارایی در نظام آموزشی ………………………………………………………………………………………….28 
2-18-1- کارایی کمی ………………………………………………………………………………………………………………..28
2-18-2- کارایی ظاهری ……………………………………………………………………………………………………………28
2-18-3- کارایی واقعی …………………………………………………………………………………………………………..28


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-18-4- کارایی کیفی …………………………………………………………………………………………………………….28
2-18-5- کارایی درونی ……………………………………………………………………………………………………………29
2-18-6- کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………..29
2-19- شاخص های ارزیابی نظام آموزش و پرورش  …………………………………………………………………….30
2-20- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش…………………………………………31
2-21- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی ……………………………………………………………………………..33
2-21-1- میانگین طول تحصیل …………………………………………………………………………………………………..33
2-21-2- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………………..34
2-21-3- ضریب کارایی …………………………………………………………………………………………………………34
2-21-4- درصد قبولی و مردودی ………………………………………………………………………………………………..35
2-21- 5- نسبت هنرجو به هنرآموز …………………………………………………………………………………………….35
2-21- 6- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………35
2-21-7- نرخ ارتقاء ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-21-8- نرخ تکرار پایه …………………………………………………………………………………………………………….36
2-21-9- نرخ ترک تحصیل ……………………………………………………………………………………………………….36

 
 
2-21-10- نرخ بقا، ماندگاری ……………………………………………………………………………………………………36
2-22- بررسی پژوهشهای انجام شده …………………………………………………………………………………………..37
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-4- نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….47
3-5- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………48
3-6- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………49
3-6-1- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….49
3-6-2- نرخ قبولی
3-6-3- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………49
3-6-4 – نسبت هنرجو به کارگاه ……………………………………………………………………………………….49
3-6-5- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………….49
3-6-6- ضریب کارایی ………………………………………………………………………………………………….50
3-7- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………51
3-8- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..51
3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………… ………………………….51
3-9-1- آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………52
3-9-2- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………….53
3-9-3- آزمون T Test………………………………………………………………………………………………………………53
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………55
4-2- نتایج محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی ……………………………………………………………….55
4-2-1 – میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان 90 – 1389) ………………………………………………..55
4-2-2- نرخ قبولی در سال تحصیلی 90- 1389 (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) ……………………..56
4-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس دولتی) ……………………………….57
4-2-4- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس کاردانش دولتی) …………58
4-2-5- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی 90- 1389 ……………………………………………………59
4-3- بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه ……………………………………………………………………………….59
4-4- یافته‌های پژوهش با توجه به فرضیات ………………………………………………………………………………….64
4-4-1- آزمون فرضیات بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………64
4-4-2- آزمون فرضیات بر اساس نتایج آزمون فریدمن…………………………………………………………………..73
4-5- نتایج آزمون T Test برای مقایسه تفاوت میانگین نمونه های دانش آموزان پسر و دختر……………..76
4-6- نتایج آزمون T Test برای مقایسه نتایج نمونه های معلمان مرد و زن……………………………………….79
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..83
5-2-1- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….83
5-2-2- نرخ قبولی …………………………………………………………………………………………………………………….84
5-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………………..84
5-2-4- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………….84
5-2-5- بازدهی (کارایی) ……………………………………………………………………………………………………………85
5-2-6- نسبت اتلاف ………………………………………………………………………………………………………………..85
5-3- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….85
5-4- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..87
5-5- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….88
5-6- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………90
5-7- محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………90
5-8- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………..90
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………..95
پیوست ها
پرسشنامه دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………………..97
پرسشنامه معلمان…………….
………………………………………………………………………………………………………..100
محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی……………………………………………………………………………….104
نتایج SPSS
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………….105
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان دختر …………………………………………………………………………..106
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان مرد……………………………………………………………………………………..106

نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان زن…………………………………………………………………………………….1070
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان پسر)…………………………………………………..109
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان دختر)…………………………………………………120
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان مرد)…………………………………………………………..131
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان زن)……………………………………………………………..143
نتایج SPSS آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………….154
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….171
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1-


پاسخی بگذارید