دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسوولیت کیفری

…………………… ………………………. ………..69
نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی …………………………….. …………………….69
مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات ………………….. ………………………………..72

گفتار1 – مفاهیم تخصصی ……………………………………………………………………………………..72
الف – اصطلاحات بیمه ای …………………………………………….. ………………………………………….72
خسارات مالی ………………………………………… ………………………………………………………..72
خسارات کلی …………………………………………………………………… …………………………….72
خسارات جزیی ………………………………………………………………… ………………………………72
ذی نفع . …………………………………………………………………………………………………………72
فرانشیز ……………………………………………… …………………………………………………………..73
ارزیاب خسارت ………………… ……………………………………………………………………………..73
استهلاک ……………………………………………………………… ………………………………………..73
ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن ……………………………………………………………………………74

دانلود پایان نامه
نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ………………………………………………………………….75
رسیدگی به تخلفات ارزیاب ………………………………….. ……………………………………………….76
گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو…………………………………………………………………76
الف- محاسبه خسارات کلی …………………………………………………….. …………………………………76
ب- محاسبه خسارات جزیی ………………………………….. ………………………………. …………………..77
ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ………………………………….77
د- افت ارزش خودرو ………………………………………………………. ………………………………………78
فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات …………………. ……………………………………………………81
مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی ……………… …………………………………82
گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ……………………….82
الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط …………… …………………………………..82
ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت ….. ……………………………………….88
اعتراض به نظر کارشناس ……………………………………………… ……………………………………….90
تعیین قیم ……………………………………………………….. ……………………………………………….91
صدور قرارتامین ………………………. ……………………………………………………………………….92
امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا …………………………. …………………………………………94
گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه …………………………96
الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ……………………………………..96
صلاحیت محلی دادگاه کیفری ……………………………………… ………………………………………..98
– جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ………………………… ………………………………98
-اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ………………….98
ورود ثالث …………………………………………….. ……………………………. ………………………..98
2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی ………………………… …………………………………………99
2-2- ورود ثالث در دادرسی ………………… …………………………………………………………………..100
2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری …………………… ……………………………………………101
ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی ……….. ……………………………………………………..103
تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم …………………… ………………………………………………………105
مرور زمان در دعاوی بیمه ای ………. ………………………………………………………………………..106
ج- اجرای احکام کیفری …………………. ………………………………………………………………………107
تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ….. ……………………………107
نحوه محاسبه دیه ………………………………………………….. …………………………………………108
نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی ……………. …………………………………111
اجرای احکام واعاده دادرسی ……………………………………… …………………………………………111
د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ………………………………………………..112
مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی …………………… …………………………………………114
گفتار1:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ..114
الف- صلاحیت شورا ……………………………. ………………………………………………………………..115
رفع اختلاف در صلاحیت ……………………………………………… …………………………………116
جهات رسیدگی ………………………………………………………….. ………………………………..116
جهات رد اعضا ……………………………. ……………………………………………………………….116
تشریفات رسیدگی در شورا ……………………………………………. ………………………………..117
نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی ………………………………… …………………………………….117
2-1 – قرارهای رد دفتر .. ………………………………………………………………………………………117
2-2 قرارتامین ……………… …………………………………………………………………………………….118

2-2-1- شرایط تامین دلیل …………………………………….. ………………………………………………118
2-2-2 – ترتیب دادخواست تامین دلیل ……………………… ………………………………………………118
ب- سیر رسیدگی …………. …………………………………………………………………………………….119
کار شناسی …………… ……………………………………………………………………………………..119
شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس …………………….. …………………………………….119
نحوه صدور رای ……………………….. ……………………………………………………………….119
آرا حضوری وغیابی ………………….. …………………………………………………………………120
اصلاح رای ……………………………………….. ………………………………………………………120
مقررات راجع به اعتراض به آرا ……………………………… ……………………………………………..120
اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا ………………. ………………………………………………..121
واخواهی در شورا ………………………………….. ………………………………………………………..122
مقررات راجع به اجرای رای شورا ……………………………………… …………………………………..122
گفتار2: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی ………………. ……………………………………………..123
الف –صلاحیت محلی دادگاه ………………………….. ………………………………………………………123
1- تقدیم دادخواست و بهای خواسته ……………… ………………………………………………………….124
تامین خواسته ……………………………….. ……………………………………………………………124
تامین دلیل …………………………………… ……………………………………………………………124
در خواست سازش …………………………. …………………………………………………………………126
حکم غیابی و واخواهی ………………………… …………………………………………………………….126
ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی …………………….. ……………………………………………………126
ورود ثالث ……………………………………………. ……………………………………………………….127
جلب شخص ثالث ………………………………………. ……………………………………………………127
اعتراض شخص ثالث ………………………………………………….. …………………………………….128
ج- نحوه اعتراض به آرا ………………………. ………………………………………………………………….128
اشخاصی که حق تجدید نظر دارند …………………………………… …………………………………….128
خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………….. ………………………………………128
صلاحیت دادگاه تجدید نظر …………………………………… ………………………………………….128
طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر ………………………… ……………………………………………..128
تصمیمات دادگاه تجدید نظر……………. …………………………………………………………………128
فرجام خواهی ……………………………… …………………………….. ……… ……………………….130
2-1 – انواع فرجام خواهی…………………………….. ………………………………………………………..131
2-2 – تصمیمات دیوان عالی کشور … ………………………………………………………………………….131
2-3- هزینه دادرسی………….. …………………………………………………………………………………..131
اعاده دادرسی………………………………………………………….. ……………………………………..132
اصول حاکم بر اعاده دادرسی……… …………………………………………………………………..132
مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن ……… ……………………………………………132
اقدامات پس از اعاده دادرسی. ……………………………………………………….. …… ………… 133
مسوولیت اشخاص وسازمان ها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی……………………….. …………………………………. ………………………………………………134
انواع نقص جاده …………………………………………………………………………………………..134
مسوولیت سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه . …………………………………………………134
4-2-1 – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه…. ……………………………..134
4-2-2- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف …. ……………………………134
اجرای احکام حقوقی ………………………………………….. …………………………………………135
لازم الاجرا ………………………………………………………………………………………………….135
شرایط صدور اجراییه ………………………………………………………………………………………136
ترتیب اجرا ییه ……………………………………………………………………………………………..136
اجرای احکام مالی …………………………….. …………………………………………………………136
اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137
اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139
د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140
انواع اشتباه در صدور حکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *