تیر ۱۳, ۱۳۹۹

مقاله درباره ویژگیهای شخصیت

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای روح‌اله شفیعی با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم در جلسه مـورخ۳۰/۴/۹۲ تحت نظارت شـورای دفاع پایان نامـه متشکل از اسـتادان زیر با درجه بسیار خوب و نمره ۷۵/۱۷ مورد تأیید قرار گرفت .
۱-استاد راهنما : دکتر محمود مالمیر امضاء
۲- استاد مشاور: دکتر حمید افشار امضاء
۳- استاد داور داخل گروه: دکتر محمدرضا شادمانفر امضاء
۴- استاد داور خارج گروه: دکتر قدرت الله خسروشاهی امضاء

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
دکتر سهیلا پرستگاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات اصفهان

تاریخ: ………………………امضاء:………………

تقدیم به :
شور و شوق کودکی ام
نا و نای جوانی ام
تاب و توان روزگارم
مادرم …
تقدیم به
تمام تپیدن های قلبم ، روحم ، روانم
مادرم …
تقدیم به
سوز سینه ام
شور حالم
صفای خاطرم
مادرم …
و
تقدیم به
سجاده و نماز وقنوت وسجود ونیایش هایش
که تمام زندگی ام بسته به آن است.

با سپاس فراوان از :

استاد همایون

مدیرموسسه مطالعاتی تحقیقاتی تسنیم اندیشه صبوح

که دانش و بینشش بدرقه راهم شد و تمام حقوق مادی و معنوی این اثر را متعلق به او می‌دانم.

و جناب آقای دکتر محمود مالمیر که توفیق شاگردی ایشان را داشته و خواهم داشت

و

جناب آقای دکتر حمید افشار (موسسه مطالعات تحقیقات روان تنی اصفهان)
و
تمام کسانی که بنده را در به پایان رساندن این مجموعه بی نظیر، خلاقانه یاری رسانداند.

فهر ست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق
-۱-۱مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۶
۱-۳-پیشینه تحقیق ۷
۱-۴- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۹
۱-۵- اهداف ۹
۱-۶- سوالات پژوهش ۹
۱-۷- فرضیه ها پژوهش ۱۰
۱-۸-روش تحقیق ۱۰
۱-۹- ساماندهی تحقیق ۱۱
۱-۱۰- نگاهی ویژه به تعریف اصطلاحات تخصصی ۱۲
فصل دوم : ماهیت شخصیت
۲-۱- تعریف شخصیت ۱۵
۲-۲- شخصیت از دیدگاه اسلام و سنت ۱۹
۲-۲-۱- ماهیت شاکله…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱-۱- نیت ۲۰
۲-۲-۱-۲- خلق و خوی ۲۱
۲-۲-۱-۳- مذهب ۲۲
۲-۲-۱-۴- هیئت و ساخت روانی ۲۳
۲-۳- شکل گیری شاکله یا شخصیت در دوران جنینی ۲۴
۲-۴- مراحل رشد شخصیت ۲۷
۲-۴-۱- دوره شیرخوارگی (تولد تا ۲ سالگی) ۲۷
۲-۴-۲- دوره پیش‌دبستانی (کودک اول، ۲-۵ سالگی) ۳۰
۲-۴-۳- دوره دبستانی (کودکی میانه) (۶-۱۲ سالگی) ۳۰
۲-۵- دوره بلوغ ۳۱
۲-۶- عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت ۳۱
۲-۶-۱- منش ۳۱
۲-۶-۱-۱- انواع منش ۳۱
۲-۶-۲- مزاج‌ها ۳۴
۲-۷- روان ۳۶
۲-۸- نقش محیط در شخصیت ۳۹
۲-۹- نظرّیه‌های شخصیت ۴۱
۲-۹-۱- نظرّیه‌های روانکاوانه، فروید، یونگ، و آدلر ۴۱
۲-۹-۲- نظرّیه‌های شناختی به عنوان نمونه نظرّیه جرج کلی ۴۳
۲-۹-۳- نظرّیه‌های تحلیل عاملی شامل نظرّیه کاتل و آیزنک ۴۴
۲-۱۰- مزاج و اخلاط ۴۵
فصل سوم :جرم و شخصیت
۳-۱- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن ۴۶
۳-۲- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان ۴۸
۳-۳- جرم و شخصیت ضد اجتماعی ۵۴
۳-۳-۱- ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی ۵۵
۳-۳-۲- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت ۵۶
۳-۳-۳- شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۵۷
۳-۳-۴- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی ۵۷
۳-۳-۵-الگوی خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۴- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی ۵۸
۳-۴-۱- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم ۵۹
۳-۴-۱-۱- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک ۵۹
۳-۴-۱-۲- نارسائیهای فیزیولوژیابی ۶۰
۳-۵- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار» ۶۲
۳-۵-۱- ریشه نظریه مجرم مادرزاد ۶۳
۳-۵-۲- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره) ۶۳
۳-۶- نظریه های تیپ شناسی شخصیت ۶۶
۳-۶-۱- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۶-۲- طبقه بندی کرچمر ۶۹
۳-۶-۳- طبقه بندی روانی شلدن ۷۱
۳-۶- ۴- نظریه نارسائیهای غدد……………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۶-۴-۱-نظریه‌های زیست – شیمیایی و عصب شناختی……………………………………………………………….۸۰
۳-۶-۴-۲- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری…………………………………………………۸۱
۳-۶-۵- نظریه روانی – زیست شناختی…………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۶-۵-۱- عوامل ژنتیک و جرم…………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۶-۵-۲- خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۷- وراثت از نظر علمی…………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۸- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۹- سیما شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
فصل چهارم ارکان، اخلاط و جرم
۴-۱- پیشگفتار ۹۴
۴-۲- تعریف ارکان یا عناصر طبیعت ۹۵
۴-۳- موقعیت مکانی عناصر نسبت به یکدیگر ۹۵
۴-۳-۱- خاک ۹۵
۴-۳-۲- آب ۹۵
۴-۳-۳- هوا ۹۶
۴-۳-۴- آتش ۹۶
۴-۴- مزاج ها ۹۸
۴-۵- حقیقت مزاج ۹۹
۴-۶- علائم بالینی و ویژگی های افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما ۱۰۰
۴-۷- مزاج ازدیدگاه پزشکی مدرن ۱۰۱
۴-۷-۱- تعبیر اول ۱۰۱
۴-۷-۲- تعبیر دوم ۱۰۱
۴-۷-۳- تعبیر سوم ۱۰۲
۴-۷-۴- تعبیر چهارم ۱۰۲
۴-۸- ویژگی های مورد انتظار از تعبیر جدید از مزاج ۱۰۲
۴-۸-۱- ویژگی اول ۱۰۲
۴-۸-۲- ویژگی دوم ۱۰۲
۴-۸-۳- ویژگی سوم ۱۰۳
۴-۸-۴- ویژگی چهارم ۱۰۳
۴-۸-۵- ویژگی پنجم ۱۰۳
۴-۸-۶- ویژگی ششم ۱۰۳
۴-۹- مبانی تجربی تعبیر اول ۱۰۳
۴-۹-۱- هوموس ۱۰۴
۴-۹-۲- تاز طبیعی اسید و باز ۱۰۴
۴-۹-۳- اختلالات تعادل اسید – باز ۱۰۴
۴-۹-۴- علائم اختلالات اسید- باز ۱۰۴
۴-۹-۴-۱-اسید تنفسی ۱۰۵
۴-۹-۴-۲- آلکالوز تنفسی ۱۰۵
۴-۹-۴-۳- اسیدوز متابولیک ۱۰۵
۴-۹-۴-۴- آلکالوز متابولیک ۱۰۵
۴-۱۰- مبانی تجربی تعبیر دوم ۱۰۵
۴-۱۰-۱- غدۀ تیروئیدی ۱۰۶
۴-۱۰-۲- هیپوتیروئیدی ۱۰۶
۴-۱۰-۳- هیپروتیروئیدی ۱۰۶
۴-۱۱- مبانی تجربی تعبیر سوم ۱۰۷
۴-۱۲- مبانی تجربی تعبیر چهارم ۱۰۸
۴-۱۲-۱- دستگاه عصبی محیطی ۱۰۸
۴-۱۲-۲- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی ۱۰۸
۴-۱۲-۳- دستگاه عصبی اتونوم ۱۰۹
۴-۱۲-۴- ارتباط سیستم عصبی خود مختار با سیستم عصبی مرکزی ۱۰۹
۴-۱۲-۵- ارتباط سیستم عصبی خودمختار با سیستم هورمونی ۱۰۹
۴-۱۳- نتایج حاصل از پذیرفتن تعبیر چهارم ۱۱۱
۴-۱۴- نظریه ی مزاج ها در طب سنتی ایران ۱۱۳
۴-۱۴-۱- مزاج سنی. ۱۱۵
۴-۱۴-۲- مزاج فصلی. ۱۱۵
۴-۱۴-۳- مزاج عضوی ۱۱۶
۴-۱۵- تعریف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج ۱۱۶
۴-۱۵-۱- تعریف خلط ۱۱۶
۴-۱۵-۲- اخلاط ۱۱۷
۴-۱۶- انواع اخلاط موجود در خون ۱۱۸
۴-۱۷- علائم غلبه اخلاط ۱۱۸
۴-۱۷-۱- نشانه های غلبه صفرا ۱۱۸
۴-۱۷-۲- نشانه های غلبه ی خون ۱۱۹
۴-۱۷-۳- نشانه های غلبه ی بلغم ۱۱۹
۴-۱۷-۴- نشانه های غلبه سودا ۱۱۹
۴-۱۸- نقش اخلاط در بدن ۱۲۰
۴-۱۸-۱- خلط دم ۱۲۰
۴-۱۸-۲- خلط بلغم ۱۲۰
۴-۱۸-۳- خلط صفرا ۱۲۱
۴-۱۸-۴- خلط سودا. ۱۲۲
۴-۱۹- بازنمایی‌های اولیه‌ی اخلاط چهارگانه به عنوان یک مدل شخصیتی ۱۲۳
۴-۲۰- اخلاط از دیدگاه دانشمندان ۱۲۵
۴-۲۰-۱- طبیعت چهارگانه ۱۲۵
۴-۲۰-۲- نظریه آیزنک ۱۲۶
۴-۲۰-۳- نظریه پاولوف ۱۲۹
۴- ۲۱- اخلاط، مزاج و جرم ۱۲۹
۴-۲۱-۱- دمای بدن ۱۳۱
۴-۲۱-۲-تیپ یا اندام ( نمای بیرونی بدن ) ۱۳۲
۴-۲۱-۳-چگونگی اکثر حرکات بدنی و فیزیکی ۱۳۳
۴-۲۱- ۴- اعضاء – ویژگی های بدنی ۱۳۴
۴-۲۱-۵-وضعیت بیماری در طول زندگی ۱۳۵
۴-۲۱-۶-سازگاری با دمای محیط/ درجه حرارت محیط ۱۳۶
۴-۲۱-۷-موی سر ۱۳۷
۴-۲۱-۸-پوست ۱۳۸
۴-۲۱-۹-رگ های زیر پوست ۱۳۹
۴-۲۱-۱۰- پرخاشگری ۱۴۰
۴-۲۱-۱۱-توانایی خطر کردن – ریسک پذیری ۱۴۱
۴-۲۱-۱۲-جنجال و جرو بحث ۱۴۲
۴-۲۱-۱۳-بلند پرواز ۱۴۳
۴-۲۲-توضیح داده ها ۱۴۴
۴-۲۲-۱-تشخیص مزاج ۱۴۴
۴-۲۲-۲-تشخیص خلط ۱۴۵
۴-۲۳- بررسی فرضیه‌ها ۱۴۶
فصل پنجم نتیجه‌گیری
۵-۱- پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی – زمینه برای دیگر محققان ۱۶۰
فهرست منابع ۱۶۲
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱- اهمیت نقش تیپ استخوانی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر «شواب و سازا» ۷۰
جدول ۳-۲- نقش تیپ لاغر اندام ها ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « دوگریف» ۷۰
جدول ۳-۳- نقش تیپ مزومورفی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « شلدن » ۷۲

جدول ۳-۴-: ارتباط فیزیک بدن و خلق وخوی از منظر شلدن و توفق تیپ مزومورف ( صفراوی ) در ایجاد ناسازگاری ۷۳
جدول ۳-۵- همبستگی بین رفتار وشکل ظاهری بدن یا سیما شناسی از منظر شلدن ۷۷
جدول ۳-۶-همبستگی بین مولفه‌های مربوط به سیماشناسی ۷۸
جدول ۳-۷- همبستگی بین مولفه‌های مربوط به منش شناسی ۷۸
جدول ۳-۸- همبستگی بین ویژگی‌های بدنی و ویژگیهای روانی ۷۸
جدول ۳-۹- بررسی تطبیقی نظریات کرچمر و شلدن با تیپ شناسی بقراطی ۷۹
جدول ۳-۱۰- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین ۸۴
جدول ۴-۱- مزاج فصول و سن ۱۱۶
جدول ۴-۲- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون ۱۲۲
جدول ۴-۳- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومری ۱۲۳
جدول ۴-۴- ارتباط شخصیت با طبیعت های چهارگانه از منظر دانشمدان ۱۲۳
جدول ۴-۵- مدل چهار خلقی بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر « آبراهام میرسون» ۱۲۴
جدول ۴-۶- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «بورلند» ۱۲۶
جدول ۴-۷- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «آیزنگ» ۱۲۷
جدول ۴-۸- اخلاط چهار گانه ازمنظر « گولان- وور ، ۱۹۹۰» ۱۲۸
جدول ۴-۹- جدول توصیفی مربوط به دمای بدن افراد بزهکار ۱۳۱
جدول ۴-۱۰- جدول توصیفی مربوط به تیپ افراد بزهکار ۱۳۲
جدول ۴-۱۱- جدول توصیفی مربوط به حرکات افراد بزهکار ۱۳۳
جدول ۴-۱۲- جدول توصیفی مربوط به اندام افراد بزهکار ۱۳۴
جدول ۴-۱۳- جدول توصیفی مربوط به وضعیت بیماری افراد بزهکار ۱۳۵
جدول ۴-۱۴ – جدول توصیفی مربوط به سازگاری با دمای محیط افراد بزهکار ۱۳۶
جدول- ۴-۱۵- جدول توصیفی مربوط به موی سر افراد بزهکار ۱۳۷
جدول ۴-۱۶- جدول توصیفی مربوط به وضعیت پوست افراد بزهکار ۱۳۸
جدول ۴-۱۷- جدول توصیفی مربوط به رگ های زیر پوست افراد بزهکار ۱۳۹
جدول ۴-۱۸- جدول توصیفی مربوط به پرخاشگری افراد بزهکار ۱۴۰
جدول ۴-۱۹- جدول توصیفی مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار ۱۴۱
جدول۴-۲۰- جدول توصیفی مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار ۱۴۲
جدول ۴-۲۱- جدول توصیفی مربوط به ویژگی بلند پرواز بودن افراد بزهکار) ۱۴۳
جدول ۴-۲۲- جدول توصیفی مربوط به تشخیص مزاج ۱۴۴
جدول ۴-۲۳- جدول توصیفی مربوط به تشخیص خلط ۱۴۵
جدول ۴-۲۴- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین طبایع در بزهکاران ۱۴۶
جدول ۴-۲۵- جدول پس آزمون توکی ۱۴۶
جدول ۴-۲۶- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین اخلاط در بزهکاران ۱۴۷
جدول ۴-۲۷- جدول پس آزمون توکی مربوط به اخلاط ۱۴۷
جدول ۴-۲۸- جدول زمون کای اسکور مربوط به ظاهر افراد ۱۴۸
جدول ۴-۲۹- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اندام ۱۴۹
جدول ۴-۳۰- جدول آزمون کای اسکور مربوط به حرکات ۱۵۰
جدول ۴-۳۱- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اعضای ویژگیهای بدنی ۱۵۱
جدول ۴-۳۲- جدول آزمون کای اسکورمربوط به پوست ۱۵۲
جدول۴-۳۳- جدول آزمون کای اسکور مربوط به بیماری ۱۵۳
جدول ۴-۳۴- جدول آزمون کای اسکور مربوط به دمای محیط ۱۵۴
جدول ۴-۳۵- جدول آزمون کای اسکور مربوط به موی سر ۱۵۵

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۴-۳۶- جدول آزمون کای اسکورمربوط به رگ های زیر پوست ۱۵۶
جدول ۴-۳۷- ویژگیهای کلی افراد بزهکار برحسب اخلاط ۱۵۶

فهر ست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل ۳-۱- مثلث گیلفورد ۷۲
شکل ۴-۱- نمودار میله ای مربوط به دمای بدن ۱۳۱
شکل ۴-۲- نمودار میله ای مربوط به تیپ ۱۳۲
شکل ۴-۳- نمودار میله ای مربوط به حرکات ۱۳۳
شکل ۴-۴- نمودار میله ای مربوط به اندام بدن ۱۳۴
شکل ۴-۵- نمودار میله ای مربوط به وضعیت بیماری ۱۳۵
شکل ۴-۶- نمودار میله ای مربوط به سازگاری با دمای محیط ۱۳۶
شکل ۴-۷- نمودار میله ای مربوط به موی سر ۱۳۷
شکل ۴-۸- نمودار میله ای مربوط به پوست ۱۳۸
شکل ۴-۹- نمودار میله ای مربوط به مرگهای زیر پوست ۱۳۹
شکل ۴-۱۰- نمودار میله ای مربوط به پرخاشگری ۱۴۰
شکل ۴-۱۱- نمودار میله ای مربوط به ریسک پذیری ۱۴۱
شکل ۴-۱۲- نمودار میله ای مربوط به جنجال و جر بحث ۱۴۲
شکل ۴-۱۳- نمودار میله ای مربوط به ویژگی میانه و محتاط بودن ۱۴۳
شکل ۴-۱۴- نمودار میله ای مربوط به تشخیص مزاج ۱۴۴
شکل ۴-۱۵- نمودار میله ای مربوط به تشخیص خلط ۱۴۵ چکیده
جرم پدیده هولناکی که پدید آمدن آن چه برای بزهکار و چه برای بزه دیده و همچنین جامعه پیامدهای هولناک و هراس آوری دارد. مطالعات در باب کم و کیف و ابعاد گوناگون جرم را لومبروز از قرن ۱۹ آغاز کرده واین تحقیقات تاکنون ادامه داشته است. زمینه هایی که استعداد بروز جرم را به میزان زیادی افزایش می دهد و در شکل گیری این خلق و خوی تعرض گر نقش دارد یکی از سوالات مهمی است که ذهن مطالعه گران حیطه جرم را همواره به خود مشغول می کرده است. در این میان با نگاهی به گذشته علم و به طور مشخص پس از بقراط با اصطلاحاتی آشنا برخورد می کنیم (اخلاط، امزاج، ارکان و …) که گویندگان آنها سعی دارند به شکل های مختلف بگویند این سازندگان بدن انسان در شکل گیری انواع خلق و خوها، احساسات و عواطف (به طور مثال خلق و خوی جرم گرایانه) نقش تعیین کننده ای دارند. هدف از متن پیش رو بازشناسی همین موضوع می باشد. اخلاط اربعه و شکل گیری جرم- آیا بین اخلاط یا طبع های چهارگانه صفرا (گرم و خشک) دم (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشک) و ایجاد خلق و خوی مجرمانه، کمیت و حتی کیفیت جرم ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع در مطالعات جرم شناسی مدرن نیز می تواند جایگاهی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن بود که به شرح مبسوطی از مفاهیم اصلی اطراف این موضوع پرداخته شود. مفاهیمی مانند شخصیت و ارتباط آن با موضوع مزاج- تشریح شخصیت جنایی و همچنین امزاج و اخلاط اربعه و تحلیل نقش آن در پیدایش بزه- که با دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی این موضوع در مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه میدانی از جامعه آماری پانصد نفر زندانی، زندان اصفهان و نیز