مهر ۷, ۱۳۹۹

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تجارت الکترونیک

گفتار اول:کنوانسیون CmR 111
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR 112
بند دوم: محدودیت های کنوانسیون ۱۱۳
بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل ۱۱۳
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری ۱۱۸
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) ۱۲۱
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت ۱۲۳
مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه ۱۲۵
گفتار اول: قرارداد حمل و نقل ۱۲۵
بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۶

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۷
بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۷
بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۸
گفتار دوم: بارنامـه ۱۲۹
بند اول: تعریف بارنامه ۱۳۰
بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل ۱۳۴ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
بند سوم: صدور بارنامه ۱۳۸
بند چهارم: مندرجات بارنامه ۱۳۹
بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه ۱۳۹
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۴۲
نتیجه گیری ۱۴۳
مشکلات ۱۴۵
پیشنهادات ۱۴۵
منابع و ماخذ ۱۴۶
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات

مقدمه:
خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.
پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد. قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیدههای نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.
به رسمیت شناختن فنّاوریهای نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداختهای الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمیکند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز میتوان برای چالشهای مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.
طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوریهای پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کردهاند که در ادامه، در جهت ذکر این مقررهها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.
در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.
بیان مسأله
بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر میبریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوقالعادهای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکیکردن رابطه انسانها دانست. تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهمآوردن امکان پیدایی «جامعه شبکهای» که افراد و جوامع را در قالبهای تازه، هویتهای تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.
النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.
باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با استفاده از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.
پرسش های پژوهش
قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟
فرضیات پژوهش
فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:
قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با استفاده از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.
مشکلات و موانع پژوهش
با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.
لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید.
اهداف پژوهش
هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:
آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا
معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا
همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:
شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا
پیشینه پژوهش
در زمینه قرارداد منابع فقهی و حقوقی زیادی وجود دارد لیکن با پیدایش رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای و اینترنت شکل جدیدی از این قراردادها شکل گرفته است، که قراردادهای الکترونیکی می باشد در این نوع قراردادها باید به مهمترین منبع آن یعنی قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد. منبع دیگر کتاب حقوق تجارت الکترونیک جناب آقای علی رضایی می باشد که در فصل دوم این کتاب به ماهیت قرارداد های الکترونیکی پرداخته ولی متاسفانه به نحوه انعقاد قرارداد در محیط مجازی خیلی محدود اشاره کرده است. دیگر منبع کتاب سه جلدی فناوری اطلاعات طاهر حبیب زاده می باشد که جلد اول این کتاب مرتبط با بخشی از موضوع محقق می باشد.
کتاب دیگری که به آن باید اشاره کرد کتاب مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی نوشته دکتر حسین صادقی انتشارات میزان اشاره کرد.
در مراکز دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران نیز چندین پایان نامه در ارتباط با این موضوع تحقیق توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدوین گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از:
پایان نامه دکتری خانم بتول آهنی تحت عنوان انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، دانشگاه تهران
پایان نامه آقای سید محمد اسدی نژاد تحت عنوان بررسی تطبیقی قانون حاکم در حوزه قراردادهای سنتی و الکترونیکی بین المللی در فضای سایبر در حقوق ایران، انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا، دانشگاه گیلان.
پایان نامه آقای مرتضی محمدی تحت عنوان بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی، دانشگاه قم
پایان نامه آقای غلام نبی فیضی چکاپ تحت عنوان بررسی حقوقی کنواسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی، دانشگاه پیام نور تهران
پایان نامه آقای علی انصاری تحت عنوان نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی، دانشگاه تربیت معلم تهران
پایان نامه آقای حمید ابهری تحت عنوان زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی (مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (۱۹۹۶) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره‌ استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (۲۰۰۵) )، دانشگاه مازندران
این پایان نامه ها که توسط دانشجویانی زبده و تحت نظارت اساتید مجرب تالیف گردیده اند، حاوی مطالب ارزنده ای نسبت به زمان نگارش خود می باشند لیکن با توجه به جوان بودن تجارت الکترونیک هر سال مطالب جدیدتری نسبت به سال قبل مطرح می گردد. بنابراین تحقیقات جدید از جمله این تحقیق می تواند حاوی مطالب و نظرات جدیدتری بوده و مکمل تحقیقات گذشته باشد.
روش پژوهش
یکی از مهم ترین اجزاء تحقیق روش پژوهش می باشد و انتخاب مناسب آن نقش ویژه ای در سرنوشت تحقیق دارد .در این نوع تحقیق، محقق در انتخاب روش پژوهش و عملیاتی کردن آنها نهایت تلاش و دّقت خود را در استفاده از منابع موجود بکارگرفت. در مورد قرارداد های الکترونیکی روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد ودر مورد اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا روش تحلیلی و مطالعات رویه ای می باشد.
روش گردآوری اطلاعات و جمع آوری منابع به صورت کتابخانه ای (مطالعه کتب، قوانین، مقالات و سایر نوشتار) می باشد و گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعه کتب حقوقی و الکترونیکی در زمینه قراردادهای الکترونیک و هم چنین استفاده از مقالات مرتبط با خدمات الکترونیکی و حمل و نقل زمینی کالا می باشد، علاوه بر این، استفاده از نظرات تخصصی صاحب نظران این حوزه کار پژوهش را تکمیل می نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش های اطلاعاتی می باشد. که در ابتدا به شناسایی منابع پرداخته و در ادامه فیش برداری صورت گرفته و پس از تهیه فیش ها دسته بندی مطالب آغاز گردید.
روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تحلیلی می باشد و با مطالعه منابع مختلف در نیازمندیها و مقایسه علمی و منطقی اطلاعات جمع آوری شده و تطبیق آن با مبانی حقوق روش تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش می باشد.
سازماندهی تحقیق
پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و…) فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق به «مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قرارداد های الکترونیک و حمل و نقل کالا» و فصل سوم با عنوان «تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیک» فصل چهارم با عنوان «حمل و نقل زمینی کالا و ارتباط با قرارداد های الکترونیکی» و النهایه فصل پنجم نیز با عنوان «نتیجه گیری» که که به عنوان مهمترین فصل این پژوهش و در آخر پایان نامه ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی برای گسترش حمل و نقل زمینی کالا بیان شده است.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: تجارت سنتی
در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و …) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند.