منبع مقاله درمورد آزادی قراردادها

…………………………………….46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52
1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………65
2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110
2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *