پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان درمورد گزارشگری مالی

ه بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه استدلال پژوهش، قیاسی‌ـ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت... متن کامل

By 90, ago