مدیر سایت

تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان-  ...

۰۴۶/۰ ۴-۶۹: مقایسه میانگین میزان کلروفیل برگ در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۷۰: مقایسه میانگین میزان کلروفیل برگ در ارقام مختلف۴-۷۱: مقایسه اثر متقابل تنش و رقم بر میانگین میزان […]

سامانه پژوهشی - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۱۵

با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در عملکرد تولیدی ارقام، ارقام بیشتری خصوصاً ارقام جدید مورد مطالعه قرار گیرند.ارقام مقاوم آفتابگردان به خشکی در آزمایشات متعدد شناسایی و به […]

دسترسی متن کامل - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت  ...

۶ ۱۶ ۱۶ ۳۵/۲ ارتفاع بوته n.s861/5 ٭٭۶۵/۱۰۳۹ ۴۹۱/۳ ٭٭۵۲۸/۱۶۴۳ ٭٭۳۸/۵۶ ۷۹۲/۷ ۵۰۳/۶ ۴-۵۷: مقایسه میانگین ارتفاع بوته در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۵۸: مقایسه میانگین ارتفاع بوته در ارقام […]

تحقيق دانشگاهی - 
تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۵

۱۸/۱۱۸ ۴-۴۸: مقایسه میانگین تعداد دانه در طبق در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۴۹: مقایسه میانگین تعداد دانه در طبق در ارقام مختلف۴-۵۰:مقایسه اثرمتقابل تنش و رقم بر میانگین تعداد […]