پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت :
خدمات الکترونیک

(Competence) 3میزان جبران سایت نسبت به مشکلات پیش آمده برای مشتریان تماس ( Contact) 3دسترسی مشتریان به کمک از طریق تلفن یا نمایندگان بر خط منبع : پاراسورامان ، زیتامل […]

پایان نامه ارشد رایگان درمورد
تحقیق و توسعه

افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، سود مورد دستکاری قرار می‌گیرد. ثانیاً، سرمایه‌گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد.بنابراین، یک انتقال ثروت […]

نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: […]